Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 09:34

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1449/QĐ-NHNN, về kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Qua phong trào thi đua nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no". Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng đối với công tác giảm nghèo. Đặc biệt, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, nhằm thu hút đông đảo CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng tích cực tham gia.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

Một là, thi đua thực hiện tốt các giải pháp của ngành Ngân hàng trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có đóng góp thiết thực trong công tác giảm nghèo và hỗ trơ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo nhất là khu vực miền núi, nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn;

Ba là, CBCCVC&NLĐ trong ngành Ngân hàng đề cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế chính sách, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua giúp cho người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đoàn kết tích cực tham gia phong trào thi đua

Công đoàn và Đoàn Thanh niên các cấp vận động CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua, gắn nội dung thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào hoạt động khác do Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai. Tiếp tục phát động, vận động các đoàn viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm.

Chi tiết Quyết định số 1449/QĐ-NHNN xem tại đây.

Xem 288 lần

footer