Thứ ba, 20 Tháng 2 2018
TIN MỚI

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hiệp hội ngân hàng việt nam qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp hội: 1. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2. Ngân…

Tổ chức trực thuộc

HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 20 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1996 - 2016) Hội thẻ Ngân hàng…

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

Văn phòng Chức năng, nhiệm vụ: - Lập chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng, năm của Cơ quan…

Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VI (2016 - 2019)

TT NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ TÊN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI 1 Ông Phan Đức Tú Chủ tịch…

Mục tiêu và phạm vi hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ VI (2016 - 2019) Phát huy vai…

Quy tắc đạo đức

HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số: 21/QĐ-HHNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

Quyết định thành lập

  CHÍNH PHỦ Số: 247/TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh…

Điều lệ sửa đổi, bổ sung

        BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Bài đọc nhiều

NHTMCP AN BÌNH NHTMCP Á CHÂU CT TÀI CHÍNH TNHH…
Nhiệm kỳ I (1994 - 1998) + Hội đồng Hiệp…
HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 20 NĂM  XÂY DỰNG…
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NGÂN…

Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Ngân hàng

BỘ NỘI VỤ Số: 1289/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…