Sunday, 31 May 2020
TIN MỚI
BIDV tuyển cán bộ làm tại chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

BIDV tuyển cán bộ làm tại chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) cần tuyển cán bộ để vào làm việc trong các chi nhánh trên đa bàn tnh Bc Ninh (bao gm: Chi nhánh T Sơn, Kinh Bc). Thi gian nhận hồ sơ t ngày 15/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019.

Các vị trí tuyển dụng:

- Chi nhánh T Sơn: 04 ch tiêu Nhân viên nghip v (Qun lý khách hàng).

- Chi nhánh Kinh Bc: 06 ch tiêu Chuyên viên nghip v (Qun lý khách hàng); 02 ch tiêu Chuyên viên nghip v (Giao dch viên); 02 ch tiêu Nhân viên nghip v (Giao dch viên) và 01 ch tiêu Nhân viên nghip v (Công nghệ Thông tin).

Điu kin chung: Là công dân Vit Nam, thường trú ti Vit Nam; Không quá 35 tui, có sc kho tt, không có d tt, không mc bnh xã hi; Có phm cht đo đc tt, không có tin án, tin s; không trong thi gian b truy cu trách nhim hình s, chp hành án pht tù, án treo, ci to không giam gi, qun chế, đang b bin pháp giáo dc ti đa phương, đang cha bnh, cai nghin… Không đang công tác ti BIDV hoc đã nghỉ việc ti BIDV trước thi đim 15/04/2018. Điu kin, tiêu chun riêng ca từng v trí tuyn dng xem chi tiết trên website http://tuyendung.bidv.com.vn;

Hình thức tuyển dụng: Qua 03 vòng thi (Vòng 1: Sơ tuyn h sơ; Vòng 2: Thi nghip v và Ngoi ng; Vòng 3: Phng vn trc tiếp).

Hồ sơ dự tuyển:

- Đăng ký thông tin d tuyn theo hướng dn ca BIDV ti website: http://tuyendung.bidv.com.vn;

- Scan các văn bng, chng ch (không cn chng thc): Bng tt nghip Thc si hc; bng đim các năm hc có xác nhn ca trường. Trường hp thí sinh d thi v trí Chuyên viên nghip v, nếu s dng bng Thc s hoc bng Đi hc văn bng 2 đ đăng ký (s dng bng cp này khi khai báo to h sơ trên website tuyn dng), thí sinh phi gi kèm b sung thêm file scan bng tt nghip Đi hc (đi vi Thc s) hoc bng tt nghip Đi hc th nht (đi vi Đi hc văn bng 2); Bn cam kết đim TBC tt nghip chính thc không thp hơn đim TBC đã khai báo trong h sơ d tuyn (đi vi sinh viên năm cui đang ch ly bng). Trường hp thp hơn thì kết qu thi tuyn ca thí sinh s b hy b; Bng tt nghip Ph thông Trung hc; Bn sao các chng ch v thành tích hc tp (nếu có); Chng ch ngoi ng, tin hc; Các giy t chng minh kinh nghim công tác: Hp đng lao đng, Quyết đnh tuyn dng, Quyết đnh b nhim/phân công công tác, Quyết đnh xếp lương, s Bo him xã hi và các giy t khác (nếu có); File nh 4cm x 6cm ca ng viên.

Cách thc nộp hồ sơ: Ứng viên nộp h sơ trc tuyến ti website http://tuyendung.bidv.com.vn;

Ghi chú:

- Mi thông tin chi tiết v đt tuyn dng: S báo danh ng viên, lch thi, đa đim thi, kết qu thi tuyn... s được đăng ti trên website tuyn dng ca BIDV ti đa ch http://tuyendung.bidv.com.vn và được gi ti email ca thí sinh đ điu kin d thi các vòng.

- Các thí sinh cn đc k các điu kin trên khi làm th tc np h sơ.

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Read 1680 times Last modified on 10-04-2019 5:23 am
Rate this item
(3 votes)
Xem theo ngày tháng