Sunday, 31 May 2020
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm

Vietcombank tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm

Ngân hàng Ngoi thương Vit nam (Vietcombank) cn tuyn 02 cán b Kế toán/Giao dch viên có kinh nghim cho Chi nhánh Ba Đình. Thời gian nhn h sơ liên tc t ngày 28/03/2019 đến khi đ ch tiêu (ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2019).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: Là nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng bt buc phi có kinh nghim phù hp, c th: Yêu cu ti thiu 02 năm kinh nghim công tác trong các T chc tín dng, v trí Kế toán/Giao dch viên. ng viên xem thông tin chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx)

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: http://tuyendung.vietcombank.com.vn

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng *.pdf hoc *.doc; docx, nén vào 1 file *.zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Bn sao chng ch ngoi ng (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

ng viên thiết lp 01 b h sơ mi và np h sơ vào v trí tuyn dng.

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng; (Lưu ý làm đúng theo hướng dn).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ ca ng viên ni tri đ mi tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: 0941924346/0941924347.

Read 934 times
Rate this item
(2 votes)
Xem theo ngày tháng