Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu: Chuyển biến tích cực

Hinh anh tai co cauMc dù thi gian trin khai chưa dài nhưng Ngh quyết 42/2017/QH14 v thí đim x lý n xu và Quyết đnh 1058/QĐ-TTg phê duyt Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020 (Quyết đnh 1058) đã đi vào cuc sng, to được nhiu chuyn biến tích cc.

Có th khng đnh Ngh quyết 42 và Quyết đnh 1058 th hin s thng nht v quan đim, s quan tâm ca Đng, Quc hi, Chính ph và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhm tháo g khó khăn trong tái cơ cu h thng t chc tín dng (TCTD) và x lý n xu, lành mnh hóa h thng, qua đó góp phn thúc đy phát trin kinh tế.

Quyết lit trin khai

Đ trin khai hai văn bn này, Th tướng Chính ph, NHNN đã ban hành các văn bn ch đo quyết lit ti toàn h thng.

Ngay đu năm 2018, ti Ch th 01/CT-NHNN, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã quán trit toàn h thng tp trung các gii pháp đ đy mnh tái cơ cu và x lý n xu theo Quyết đnh 1058 và Ngh quyết 42.

Trong Ch th 04/CT-NHNN ngày 2/8/2018 v vic tiếp tc trin khai hiu qu nhim v 6 tháng cui năm, Thng đc mt ln na ch đo các TCTD t chc trin khai quyết lit, có hiu qu các ni dung, gii pháp ti phương án cơ cu li gn vi x lý n xu đến năm 2020 đã được phê duyt, bo đm theo đúng l trình đ ra.

Gn đây nht, gia tháng 9 va qua, Thng đc NHNN ban hành riêng Ch th 05 tiếp tc ch đo đy mnh cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu.

Bên cnh đó, NHNN đã tích cc trin khai và thc hin đng b nhiu ni dung. Th nht, hoàn thin khuôn kh pháp lý, cơ chế chính sách v tin t và hot đng ngân hàng. C th, NHNN đã tham mưu Chính ph trình và được QH thông qua Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut các TCTD 2010.

Đ trin khai Lut này, Thng đc NHNN đã ban hành 8 thông tư; tham mưu, trình Th tướng Chính ph ban hành 1 quyết đnh và tham mưu Chính ph hoàn thin khung pháp lý cho hot đng ca Công ty Qun lý tài sn ca các TCTD (VAMC).

Th hai, NHNN đã tăng cường thanh tra, kim tra, ngăn chn, phát hin và x lý kiên quyết các ri ro, tn ti và sai phm ca TCTD, thúc đy các TCTD trin khai nghiêm túc, có hiu qu Quyết đnh 1058.

Công tác giám sát ngân hàng tiếp tc được đi mi và tăng cường trên cơ s hoàn thin, trin khai các công c, phương pháp giám sát mi gn lin vi đy mnh ng dng công ngh thông tin, phát trin cơ s d liu và h thng tiêu chí giám sát.

NHNN kp thi có văn bn ch đo các TCTD tăng cường các bin pháp bo đm an toàn, phòng, chng, ngăn nga vi phm pháp lut trong lĩnh vc tin t.

Th ba, trong quá trình trin khai Ngh quyết 42 và Quyết đnh 1058, NHNN đã tăng cường thông tin, tuyên truyn các ch trương, chính sách, quy đnh ca pháp lut, din biến v tin t, hot đng ngân hàng và cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu đ to s ng h, đng thun trong toàn xã hi.

Thc hin ch đo ca NHNN, các TCTD đã xây dng kế hoch x lý n xu xác đnh theo Ngh quyết 42 phù hp tng thi kỳ; thc hin các bin pháp nâng cao năng lc qun tr ni b đc bit là qun tr ri ro, nâng cao cht lượng thm đnh tín dng, nâng cao năng lc cán b thc hin công tác thm đnh cp tín dng, trin khai các bin pháp phòng nga, kim soát nhm hn chế ti đa n xu phát sinh. V phía VAMC đã trin khai quyết lit, đng b nhiu gii pháp nhm thc hin Ngh quyết 42.

Đ đy nhanh hiu qu công tác tái cơ cu TCTD gn vi x lý n xu, yếu t vĩ mô như môi trường đu tư, kinh tế vĩ mô n đnh có vai trò quan trng.

Vi s ch đng, linh hot trong điu hành chính sách tin t ca NHNN thi gian qua cũng góp phn quan trng to môi trường vĩ mô n đnh, nh đó đy nhanh công tác tái cơ cu h thng các TCTD gn vi x lý n xu.

Kết qu đáng ghi nhn

Qua 1 năm trin khai Ngh quyết 42 và Quyết đnh 1058 đã to ra trin vng và nim tin đi vi h thng các TCTD và người dân. Năng lc tài chính ca các TCTD được cng c, vn điu l tăng dn. Năng lc qun tr điu hành ca các TCTD tng bước được nâng cao đ tim cn vi thông l quc tế.

Tính minh bch trong hot đng ca các TCTD tng bước được ci thin. Cht lượng tín dng được nâng cao cùng vi các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh đã góp phn quan trng gim t l n xu ca h thng.

Ông Nguyn Văn Du, Quyn Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết, tính đến 30/6/2018, vn điu l ca toàn h thng ước đt 519,01 nghìn t đng, tăng 1,3% so vi cui năm 2017 và tăng 6,3% so vi cui năm 2016.

Vn ch s hu ca toàn h thng ước đt 720,43 nghìn t đng, tăng 9,1% so vi cui năm 2017 và tăng 21,1% so vi cui năm 2016.

Riêng đi vi kết qu x lý n xu theo Ngh quyết 42, tính đến hết 30/6/2018, h thng TCTD đã x lý được 138,29 nghìn t đng. T l n xu có xu hướng gim.

Mc dù còn không ít khó khăn trong thc tin trin khai nhưng nhng kết qu nói trên đã góp phn quan trng trong vic gi vng n đnh, an toàn h thng TCTD, nâng cao nim tin ca người dân đi vi h thng ngân hàng, phát trin h thng ngân hàng bn vng, hi nhp quc tế.

Theo Đi biu nhân dân

Xem 3093 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.