Thứ sáu, 18 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Vietcombank đưa vào vận hành Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng

Vietcombank dua vao van hanh He thong canh bao som rui ro tin dungTheo l trình nâng cao năng lc qun tr ri ro, chun b các điu kin sn sàng cho vic áp dng Hip ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB), Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã có thêm kết qu quan trng vi vic hoàn thành xây dng H thng cnh báo sm ri ro tín dng.

H thng cnh báo sm (Early warning system - EWS) có mc đích t đng rà soát toàn b các khon n và phát hin các trường hp có th suy gim cht lượng trong vòng 6 tháng ti, t đó giúp Vietcombank có nhng bin pháp hiu qu qun lý cht lượng danh mc tín dng.

H thng EWS là mt h thng da trên các du hiu ri ro ca khách hàng, khon vay ca khách hàng (suy gim tình hình kinh doanh, ch s tài chính, dòng tin tr n ca khách hàng có du hiu bt thường, biến đng bt li ca th trường…) và thông qua các k thut tính toán hin đi, mô hình thng kê t d liu lch s đ đưa ra danh sách khách hàng có kh năng gp khó khăn trong vòng 6 tháng tiếp theo. Danh sách khách hàng này sau đó s được các đơn v kinh doanh phân tích và được chuyên gia ca các b phn chuyên môn ti Tr s chính rà soát.

H thng EWS do cán b nghip v và tin hc Vietcombank t nghiên cu, xây dng. H thng đã được trin khai và đưa vào ng dng trong thc tế vi mt s tính năng ch yếu như sau:

- Hàng quý t đng cung cp danh sách khách hàng tim n ri ro đ đơn v kinh doanh, b phn ri ro, kim tra, kim soát ni b phi hp rà soát;

- H thng cài đt sn mt s mt bin pháp ng x phù hp, tương ng vi mc đ ri ro ca khách hàng đ các b phn kinh doanh ch đng la chn và trin khai kp thi;

- H thng được phát trin bi chính các cán b ca Vietcombank, trên cơ s chuyn giao kiến thc ca tư vn quc tế. Do đó, giúp Vietcombank tiết kim được nhiu thi gian, chi phí và quan trng nht là làm ch được h thng, công ngh.

H thng EWS là mt công c hiu qu nhm phát hin sm các khách hàng tim n ri ro, h tr các B phn phê duyt, qun lý ri ro, kim tra, kim toán ni b ti Tr s chính cp nht, qun lý danh mc tín dng ca các chi nhánh t xa, t sm. Đ ti đa hóa hiu qu h thng EWS, Vietcombank cũng đã ban hành khung chính sách v cnh báo sm trong đó xác đnh rõ chc năng, nhim v ca tng b phn, quy trình thc hin và cơ chế vn hành, đm bo trao đi, cp nht thường xuyên gia các b phn nghip v v du hiu ri ro, các thut toán phù hp vi s biến đi liên tc và phc tp t thc tế.

Trong các năm qua, Vietcombank là ngân hàng có danh mc tín dng minh bch và có cht lượng tt nht, mà mt trong các nguyên nhân quan trng là thc hin kim soát t sm các khon n nhóm 2 (tăng cường công tác qun lý, tích cc rút gim dư n…). Vi vic trin khai h thng cnh báo sm ri ro tín dng, ng dng vi các khon n t nhóm 1, Vietcombank s tăng cường ch đng qun lý và kim soát toàn din danh mc tín dng, nâng cao hơn na cht lượng hot đng ca Vietcombank, hin thc hóa mc tiêu là ngân hàng qun tr ri ro tt nht Vit Nam.

Xem 3128 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng