Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Hinh anh da capChính ph va ban hành Ngh đnh s 141/2018/NĐ-CP sa đi, b sung mt s điu ca các Ngh đnh quy đnh x lý vi phm pháp lut trong hot đng kinh doanh theo phương thc đa cp.

Ngh đnh trên sa đi mt s điu ca Ngh đnh s 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 ca Chính ph quy đnh chi tiết Lut cnh tranh v x lý vi phm pháp lut trong lĩnh vc cnh tranh và Ngh đnh s 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong hot đng thương mi, sn xut, buôn bán hàng gi, hàng cm và bo v quyn li người tiêu dùng đã được sa đi, b sung ti Ngh đnh s 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 185/2013/NĐ-CP ngày 15 /11/2013 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong hot đng thương mi, sn xut, buôn bán hàng gi, hàng cm và bo v quyn li người tiêu dùng.

Tăng mc pht hành vi bán hàng đa cp bt chính

Ngh đnh s 141/2018/NĐ-CP quy đnh pht tin t 80-100 triu đng đi vi t chc thc hin mt trong các hành vi vi phm sau: Yêu cu người khác phi đt cc hoc np mt khon tin nht đnh đ được ký hp đng tham gia bán hàng đa cp; yêu cu người khác phi mua mt s lượng hàng hóa nht đnh đ được ký hp đng tham gia bán hàng đa cp; cho người tham gia bán hàng đa cp nhn tin hoc li ích kinh tế khác t vic gii thiu người khác tham gia vào hot đng bán hàng đa cp mà không phi t vic mua, bán hàng hóa ca người được gii thiu đó; t chi chi tr không có lý do chính đáng các khon hoa hng, tin thưởng hay li ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cp có quyn hưởng; cung cp thông tin gian di v kế hoch tr thưởng, v li ích ca vic tham gia mng lưới bán hàng đa cp; cung cp thông tin gian di, gây nhm ln v tính năng, công dng ca hàng hóa hoc hot đng ca doanh nghip thông qua báo cáo viên, đào to viên ti hi ngh, hi tho, đào to hoc thông qua tài liu ca doanh nghip; không thc hin hoc thc hin không đúng nghĩa v mua li hàng hóa theo quy đnh ca pháp lut (Ngh đnh 71/2014/NĐ-CP quy đnh mc pht đi vi các hành vi này là t 60-100 triu đng).

Ngh đnh s 141/2018/NĐ-CP cũng quy đnh rõ pht tin gp hai ln mc tin pht đi vi hành vi vi phm quy đnh trên trong trường hp hành vi vi phm được thc hin trên đa bàn t hai tnh, thành ph trc thuc trung ương tr lên.

Ngoài vic b pht tin theo quy đnh trên, t chc có hành vi vi phm còn có th b áp dng mt hoc mt s hình thc x pht b sung và bin pháp khc phc hu qu như: Buc ci chính công khai; tch thu tang vt, phương tin được s dng đ vi phm pháp lut v cnh tranh bao gm c tch thu khon li nhun thu được t vic thc hin hành vi vi phm...

Bán hàng đa cp ca t chc chưa có giy phép b pht ti 25 triu đng

Đ qun lý cht ch hot đng kinh doanh theo phương thc đa cp, Ngh đnh s 141/2018/NĐ-CP đã b sung mc pht t 20-25 triu đng đi vi cá nhân tham gia vào hot đng ca t chc, cá nhân kinh doanh theo phương thc đa cp chưa được cp giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp b pht .

Pht tin t 30-40 triu đng đi vi cá nhân t chc hi ngh, hi tho, đào to, gii thiu v hot đng kinh doanh theo phương thc đa cp ca mình hoc t chc, cá nhân khác khi chưa được cp giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp.

Đng thi, pht tin t 40-50 triu đng đi vi cá nhân kinh doanh theo phương thc đa cp khi chưa được cp giy chng nhn đăng ký hot đng bán hàng đa cp thu li bt chính đến dưới 200 triu đng hoc gây thit hi cho người khác đến dưới 500 triu đng.

Xem 349 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.