Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Niềm tin quốc tế với ngân hàng Việt

Niem tin quoc te voi ngan hang VietTính chung 9 tháng, GDP c nước ước tăng 6,98% so vi cùng kỳ, là mc cao nht trong 8 năm qua, trong bi cnh vĩ mô n đnh, lm phát được kim soát tt. Đóng góp vào bc tranh vĩ mô sáng màu đó có vai trò quan trng ca điu hành chính sách tin t.

Gn đây, nhng đng thái tích cc đi vi h thng ngân hàngVit Nam t các t chc đánh giá tín nhim hàng đu thế gii cho thy uy tín ca cũng như nim tin ca quc tế đi vi h thng ngân hàng Vit Nam.

Điu này minh chng cho nhng thành công trong điu hành chính sách tin t ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và n lc ca các ngân hàng thương mi góp phn quan trng thúc đy tăng trưởng kinh tế, kim soát lm phát và n đnh vĩ mô.

Bc tranh kinh tế Vit Nam t đu năm đến nay vi gam màu tươi sáng, th hin GDP các quý tăng trưởng ngon mc vi các mc cao nht trong vòng nhiu năm tr li đây.

Tính chung 9 tháng, GDP c nước ước tăng 6,98% so vi cùng kỳ, là mc cao nht trong 8 năm qua, trong bi cnh vĩ mô n đnh, lm phát được kim soát tt. Đóng góp vào bc tranh vĩ mô sáng màu đó có vai trò quan trng ca điu hành chính sách tin t.

Điu hành chính sách tin t tiếp tc ch đng, linh hot

Ti phiên hp ca Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia chiu 28/9/2018, nhìn nhn v công tác điu hành chính sách tin t, Phó Th tướng Vương Đình Hu đánh giá cao điu hành ca NHNN thi gian qua đã rt ch đng, linh hot, nht là v n đnh t giá, lãi sut, tín dng xut khu.

Trong bi cnh xung đt thương mi Hoa Kỳ - Trung Quc leo thang, nhiu quc gia có xu hướng tăng lãi sut thì lãi sut trong nước vn tiếp tc được điu hành n đnh.

Tình hình t giá cũng có áp lc nht đnh nhưng NHNN đã kp thi điu hành t giá trung tâm linh hot, điu tiết thanh khon, lãi sut tin VND hp lý, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn nên thanh khon th trường vn bo đm, các giao dch ngoi t din ra thông sut.

Bên cnh đó, NHNN cũng đã phi hp cht ch vi các chính sách vĩ mô khác trong đó có chính sách tài khoá đ n đnh và phát trin th trường tin t, th trường trái phiếu Chính ph, gim chi phí vay vn cho ngân sách nhà nước...

C th, v lãi sut, NHNN tiếp tc điu hành lãi sut phù hp vi din biến kinh tế vĩ mô và th trường tin t. Theo báo cáo ca V Chính sách tin t (NHNN), trong 9 tháng đu năm 2018, trên cơ s tình hình kinh tế vĩ mô, th trường tin t, ngoi hi và cân đi tng th cung-cu, NHNN đã h tr gim chi phí vn cho TCTD có điu kin bình n và gim lãi sut cho vay.

Bên cnh đó ch đo các TCTD tiếp tc rà soát và cân đi kh năng tài chính đ áp dng mc lãi sut cho vay hp lý trên cơ s lãi sut huy đng và mc đ ri ro ca khon vay, tiết gim chi phí hot đng, nâng cao hiu qu kinh doanh đ có điu kin gim lãi sut cho vay nhm chia s khó khăn vi khách hàng.

Các ngân hàng thương mi (NHTM) Nhà nước và mt s NHTM c phn đã điu chnh gim 0,5%/năm lãi sut cho vay đi vi khách hàng tt thuc các lĩnh vc ưu tiên v mc ti đa 6%/năm đi vi ngn hn. Mt bng lãi sut v cơ bn được tiếp tc duy trì n đnh.

V điu hành t giá, mc dù có nhng din biến phc tp trên th trường thế gii (FED tăng lãi sut USD, căng thng thương mi M - Trung...), trong 9 tháng đu năm 2018, t giá và th trường ngoi hi din biến tương đi n đnh, thanh khon th trường đm bo, các giao dch ngoi t din ra thông sut, các nhu cu ngoi t hp pháp được đáp ng đy đ, kp thi.

Trong điu hành tín dng, NHNN cũng yêu cu TCTD m rng tín dng có hiu qu, chú trng vào các lĩnh vc sn xut, lĩnh vc ưu tiên, kim soát cht ch tín dng đi vi các lĩnh vc tim n ri ro (kinh doanh bt đng sn, chng khoán, tiêu dùng), đm bo hot đng an toàn ngân hàng.

Đng thi, NHNN cũng kp thi x lý các khó khăn, vướng mc v cơ chế, chính sách nhm to thun li cho h thng TCTD m rng tín dng phc v phát trin kinh tế, đi đôi vi an toàn hot đng...

Tín dng được tp trung cho sn xut kinh doanh và các lĩnh vc ưu tiên. Đến cui tháng 8/2018, tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn tăng 12% so vi cui năm 2017, chiếm t trng khong 23% tng dư n đi vi nn kinh tế; Tín dng cho lĩnh vc xut khu tăng 7,43% so vi cui năm 2017; Tín dng đi vi lĩnh vc công nghip h tr tăng 13,83% so vi cui năm 2017; Tín dng đi vi doanh nghip nh và va (cui tháng 6/2018) tăng gn 5%...

Vi phương châm to điu kin thun li nht, tiết gim chi phí nht cho người dân và doanh nghip trong vic tiếp cn dch v ngân hàng, công tác ci cách hành chính cũng được NHNN đc bit quan tâm, qua đó góp phn nâng cao ch s tiếp cn tín dng quc gia, gia tăng uy tín môi trường đu tư Vit Nam và h tr doanh nghip phát trin.

Mi đây, theo kết qu công b v ch s ci cách hành chính năm 2017 ca các b, ngành và các tnh, thành ph trc thuc Trung ương và Ch s hài lòng v s phc v hành chính năm 2017, NHNN đt ch s cao nht vi 92,36%. Đây là năm th 3 liên tiếp NHNN xếp v trí s 1 v ci cách hành chính trong các B, ngành.

Trin vng tích cc ca h thng ngân hàng Vit Nam

Các chuyên gia quc tế cũng đánh giá cao điu hành chính sách tin t ca NHNN. Chuyên gia phân tích tài chính hàng đu ca WB ti Vit Nam - ông Alwaleed Alatabani đánh giá, vi vic lm phát được kim chế mc thp, tăng trưởng kinh tế đt mc cao là minh chng cho s quyết lit ca NHNN trong điu hành chính sách tin t.

Ti bui nói chuyn nghip v v “Chính sách tin t ca FED và tác đng ti các nước” hi tháng 8 va qua, GS.Andreas Hauskrecht - trường Đi hc Indiana Hoa Kỳ, thành viên Nhóm Sáng kiến Vit Nam, nhn đnh Vit Nam đã n đnh được mt bng lãi sut rt tt trong bi cnh các nước nâng lãi sut cao, điu hành th trường ngoi hi cũng tương đi n đnh.

Ông đng thi đánh giá, vi quy mô d tr ngoi hi cao k lc hin nay, NHNN hoàn toàn có năng lc đ kim soát đng ni t. "T giá không phi là điu đáng lo ngi đi vi Vit Nam" - ông nói.

Còn các t chc đánh giá tín nhim hàng đu thế gii đã có nhng đng thái tích cc đi vi h thng ngân hàng Vit Nam.

T chc đánh giá tín nhim Moody’s Investors Service ngày 14/8 tiến hành nâng hng mt s đánh giá đi vi 14 ngân hàng thương mi ca Vit Nam sau khi t chc đánh giá tín nhim hàng đu thế gii này nâng đim tín nhim quc gia ca Vit Nam mt bc lên Ba3 t B1 vào hôm 10/8, kèm trin vng ‘n đnh’ t “tích cc”.

Moody’s cho biết vic nâng đnh hng tín nhim này da trên tim năng tăng trưởng mnh m ca nn kinh tế Vit Nam, vi s hu thun ca vic s dng ngày càng có hiu qu ngun lao đng và ngun vn trong nn kinh tế.

Ngoài ra, theo t chc đánh giá tín nhim này, vic nâng hng tín nhim cho Vit Nam còn phn ánh s ci thin sc khe h thng ngân hàng.

Cũng trong tháng 5/2018, Fitch Ratings đã nâng xếp hng tín nhim Nhà phát hành n dài hn và sa đi Sàn Xếp hng H tr ca 3 ngân hàng có vn nhà nước ca Vit Nam gm VietinBank, Vietcombank và Agribank t B+ lên BB-.

Trước đó, cơ quan này cũng nâng mc xếp hng tín nhim ca Vit Nam lên mc “BB” t mc “BB-” vi trin vng “n đnh”. Cơ s đ Fitch Ratings nâng trin vng lên tích cc da vào nhiu yếu t quan trng như Vit Nam đang xây dng chính sách hướng đến mc tiêu n đnh vĩ mô.

Bin pháp này, bao gm t giá linh hot hơn và gia tăng tp trung vào n đnh lm phát, đã giúp thu hút dòng vn đu tư nước ngoài (FDI) và duy trì tc đ tăng trưởng kinh tế mnh.

Fitch Rating đánh giá D tr ngoi hi ca Vit Nam đã liên tc được ci thin, đng lc đem li s ci thin ca d tr ngoi hi là nh vic áp dng cơ chế t giá mi vào đu năm 2016 vi mc tiêu t giá linh hot hơn, đ tài khon vãng lai thng dư ln và thu hút dòng FDI tiếp tc đ vào Vit Nam.

Mt t chc đánh giá tín nhim ln khác là Standard & Poor’s hin dành cho Vit Nam đnh hng tín nhim n dài hn mc BB-, trin vng ‘n đnh’.

Brand Finance đu năm 2018 cũng đã công b giá tr 500 thương hiu ngân hàng giá tr nht thế gii năm 2018, Vit Nam có 3 cái tên góp mt: VietinBank, BIDV, Vietcombank...

Trước đó, trong năm 2017, nhiu t chc quc tế đã đánh giá cao s n đnh ca h thng ngân hàng Vit Nam, trong đó Moody’s đã nâng mc đánh giá trin vng ca h thng ngân hàng Vit Nam tn đnh” lên “tích cc”.

Bloomberg đánh giá đng Vit Nam là mt trong nhng đng tin n đnh nht khu vc châu Á.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 (Doing Business Report 2018) ca Ngân hàng Thế gii (WB), ch s Tiếp cn tín dng (Getting credit) ca Vit Nam xếp th hng 29 trên tng s 190 quc gia được kho sát, đt 75 đim trên thang đim 100. So vi năm 2017, ch s này đã tăng 5 đim và ci thin 3 bc.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 379 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.