Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Trái phiếu chính phủ xanh - Kênh hút vốn mới

Trai phieu chinh phu xanh Kenh hut von moiTrái phiếu xanh được coi là công c tài chính đ huy đng vn cho các d án đem li li ích cho môi trường. Nhng quy đnh v trái phiếu xanh ti Ngh đnh 95/2018/NĐ-CP có hiu lc t ngày 1/7/2018, được kỳ vng s thúc đy các hot đng phát hành, niêm yết, giao dch loi hình trái phiếu này.

Tiến trình thí đim trái phiếu xanh

Theo nghiên cu ca các t chc quc tế và các cơ quan chc năng, Vit Nam là quc gia có th chu tn tht khong 15 t USD/năm do biến đi khí hu. Vì vy, trái phiếu xanh đang được xem như mt kênh thu hút vn mi và hiu qu cho các gii pháp nhm thích nghi và gim thiu tác đng ca biến đi khí hu ti Vit Nam.

Theo Chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh giai đon 2011 - 2020 và tm nhìn đến năm 2050 (Quyết đnh s 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012), t năm 2012, Vit Nam đã có đnh hướng v tài chính xanh và các sn phm tài chính xanh cho th trường chng khoán Vit Nam đ to ngun lc tài chính cho tăng trưởng xanh.

Đến năm 2014, Th tướng Chính ph tiếp tc ban hành Quyết đnh s 403/QĐ-TTg phê duyt “Kế hoch hành đng quc gia v tăng trưởng xanh giai đon đon 2014-2020”, trong đó quy đnh v các ngun vn thc hin các hot đng gm: Vn t ngân sách nhà nước trong Chương trình h tr ng phó biến đi khí hu; T ngun lc ca các doanh nghip; t cng đng và t ngun vin tr ca quc tế.

Nhm trin khai thc hin Quyết đnh s 403/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph, tháng 10/2015, B trưởng B Tài chính đã ký Quyết đnh s 2183/QĐ-BTC ban hành Kế hoch hành đng ngành Tài chính thc hin Chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh đến năm 2020. Quyết đnh nêu rõ vic xây dng, hoàn thin khung chính sách tài chính, nhm phát trin th trường vn xanh.

B Tài chính cũng đy mnh các sn phm ca th trường vn xanh bao gm: Trái phiếu xanh (các trái phiếu ca doanh nghip xanh, phát hành cho các d án xanh hoc các sn phm xanh); Trái phiếu chính ph và trái phiếu chính quyn đa phương phc v cho các mc tiêu, chương trình, d án xanh; Các ch s xanh, ch s bn vng, ch s carbon; Các chng ch, chng ch đu tư xanh ca các qu đu tư phát hành.

V trái phiếu xanh, ngay t cui năm 2015, chương trình hp tác gia y ban Chng khoán Quc gia vi T chc Hp tác Phát trin Đc (GIZ), S Giao dch chng khoán Hà Ni (HNX) đã xây dng Đ án phát trin th trường trái phiếu xanh.

Trên cơ s đó, ngày 20/10/2016, lãnh đo B Tài chính đã phê duyt Đ án phát hành thí đim trái phiếu xanh ca chính quyn đa phương và ch đo các đơn v liên quan trin khai thí đim trái phiếu xanh chính quyn đa phương.

Theo đó, 2 đa phương trin khai thí đim trái phiếu xanh là TP. H Chí Minh và Bà Ra -Vũng Tàu, vi loi trái phiếu phát hành là trái phiếu chính quyn đa phương, thi gian t năm 2016 - 2017, kỳ hn t 3-5 năm.

Đến nay, theo thng kê sơ b, TP. H Chí Minh đã phát hành 3.000 t đng trái phiếu cho 34 d án; Bà Ra - Vũng Tàu phát hành 500 t đng trái phiếu xanh vi kỳ hn 5 năm cho 8 d án.

Trong thi gian qua, nhiu bin pháp h tr th trường trái phiếu xanh cũng đã được các b, ngành đng lot trin khai như: Hướng dn doanh nghip thc hin công b thông tin và minh bch hóa các hot đng v tài chính xanh; khuyến khích các doanh nghip niêm yết trên th trường chng khoán thc hin báo cáo tài chính, báo cáo thường niên đ cp đến phát trin bn vng, phát trin xanh.

HNX và S Giao dch chng khoán TP. H Chí Minh (HOSE) đã và đang tích cc xây dng các bin pháp đ hin thc hóa vic thu hút vn đu tư vào th trường trái phiếu xanh Vit Nam. Đng thi, Vit Nam cũng ch đng phi hp vi mt s t chc quc tế phát hành thí đim trái phiếu xanh.

Thúc đy xây dng Đ án phát hành trái phiếu chính ph xanh

Tuy nhiên, vic phát hành trái phiếu xanh chính thc vn chưa được thc hin do khuôn kh pháp lý và hướng dn báo cáo nhm h tr tăng trưởng bn vng chưa đy đ, vic áp dng các tiêu chun quc tế còn hn chế, thiếu t chc đc lp có đ năng lc đ đánh giá v các ch s phát trin bn vng cho các công ty…

Đ phát trin trái phiếu xanh, vic thiết lp mt khung trái phiếu xanh là rt cn thiết. Nhm tiến ti mt khuôn kh pháp lý cho hot đng này, ti Ngh đnh 95/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 (quy đnh v phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dch công c n ca Chính ph trên th trường chng khoán), Chính ph đã giao B Tài chính phi hp vi B Kế hoch và Đu tư, B Tài nguyên và Môi trường xây dng Đ án phát hành trái phiếu chính ph xanh báo cáo Th tướng Chính ph phê duyt trước khi trin khai thc hin.

Ni dung ca đ án bao gm: mc đích và khi lượng phát hành; điu kin, điu khon ca trái phiếu; vic đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dch… Bên cnh đó, Ngh đnh 95/2018/NĐ-CP cũng quy đnh v điu kin điu khon, vic t chc phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dch trái phiếu chính ph xanh.

Nhng quy đnh v trái phiếu xanh ti Ngh đnh 95/2018/NĐ-CP, có hiu lc t ngày 1/7/2018, được kỳ vng s thúc đy các hot đng phát hành, niêm yết, giao dch loi hình trái phiếu này.

Xem 7645 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.