In trang này

DIV tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

DIV tiep tuc phat huy vai tro bao ve quyen loi nguoi gui tienBo him tin gi Vit Nam (DIV) đã trin khai kế hoch công tác năm 2018 theo đúng đnh hướng, bước đu đt được nhiu kết qu đáng ghi nhn trong 6 tháng đu năm trên hu hết các mt hot đng, t cng c cơ s pháp lý, trin khai hiu qu chính sách BHTG đến ti ưu hóa các hot đng h tr...

Cng c cơ s pháp lý

Trong 6 tháng đu năm 2018, BHTGVN tp trung nghiên cu, đ xut ý kiến nhm trin khai hiu qu các ni dung ti Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các t chc tín dng (TCTD); x lý vướng mc trong quá trình tham gia kim soát đc bit cũng như các phương án cơ cu TCTD theo ch đo ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đng thi, BHTGVN tích cc phi hp vi các B, Ngành góp ý sa đi các văn bn pháp lut liên quan đến hot đng ca BHTGVN như các Thông tư v Kim soát đc bit đi vi TCTD, v chế đ tài chính và hướng dn chế đ kế toán áp dng đi vi BHTGVN; tham gia xây dng Ngh đnh thay thế Ngh đnh v vic gi bí mt, lưu tr và cung cp thông tin liên quan đến tin gi và tài sn gi ca khách hàng.

Song song vi đó, BHTGVN luôn chú trng công tác xây dng và ban hành các văn bn qun tr ni b nhm đáp ng kp thi yêu cu ca nhng nhim v mi mà t chc này cn đm trách trong giai đon tái cơ cu các TCTD.

Trin khai hiu qu chính sách BHTG

Trong 6 tháng đu năm, BHTGVN đã trin khai có hiu qu chính sách BHTG. Tính đến cui tháng 6/2018, có 1.282 t chc tham gia BHTG, gm: 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hp tác, 1.183 qu tín dng nhân dân (QTDND) và 04 t chc tài chính vi mô. BHTGVN cp mi 08 Chng nhn tham gia BHTG, cp li 08 Chng nhn và 96 Bn sao Chng nhn tham gia BHTG cho các TCTD; thu hi 01 Chng nhn tham gia BHTG; cp nht thông tin ca 129 Chng nhn tham gia BHTG. Thông qua hot đng này, BHTGVN thc hin kp thi, đúng quy đnh, đáp ng nhu cu ca các TCTD, góp phn khng đnh vai trò, v thế ca BHTGVN và nâng cao nim tin ca công chúng đi vi h thng ngân hàng.

Phí BHTG thc thu đnh kỳ ca quý I và II năm 2018 t các t chc tham gia BHTG là hơn 3.000 t đng, tăng hơn 16% so vi cùng kỳ năm 2017. BHTGVN thường xuyên đôn đc, gii đáp nhng vướng mc và x lý kp thi nhng vn đ phát sinh liên quan đến công tác tính và thu phí BHTG. Nh vy, các t chc tham gia BHTG đã thc hin nghiêm túc vic tính và đóng phí BHTG theo quy đnh.

Đáng chú ý, BHTGVN không phi chi tr tin bo him trong 6 tháng đu năm qua. Mc dù vy, BHTGVN xây dng phương án din tp, chun b ngun lc phc v chi tr tin bo him. Điu này th hin s ch đng và sn sàng cao trong vic bo v quyn li cho người gi tin ca cơ quan này.

Đ tăng cường qu d phòng nghip v và phát trin ngun vn, nâng cao năng lc tài chính, BHTGVN chú trng thc hin đúng quy đnh, an toàn và hiu qu công tác qun lý và đu tư ngun vn. Tính đến cui tháng 6/2018, tng ngun vn tm thi nhàn ri được đu tư là hơn 42.500 t đng, tăng hơn 23% so vi cùng kỳ năm 2017. Hu hết lượng vn tm thi nhàn ri ca BHTGVN được đu tư vào trái phiếu Chính ph.

BHTGVN thường xuyên bám sát hot đng ca các t chc tham gia BHTG thông qua các nghip v, c th: hoàn thành kim tra ti ch đi vi 121 đơn v tham gia BHTG, gm: 06 ngân hàng thương mi, 115 QTDND - đt hơn 34% kế hoch đ ra; hoàn thành kho sát tìm hiu thc tế hot đng ti 02 t chc tài chính vi mô; thc hin giám sát t xa đi vi 100% t chc tham gia BHTG.

Đc bit, đ nâng cao hiu qu giám sát, BHTGVN hướng dn, trin khai Quy chế thông tin báo cáo đến 100% t chc tham gia BHTG, tp hun cho hơn 90% t chc và truyn đt kinh nghim thc hin Quy chế cho các t chc này.

Công tác thông tin tuyên truyn đóng vai trò quan trng trong vic trin khai chính sách BHTG. Bên cnh nhng kênh thông tin chính thc ca BHTGVN, các kênh truyn thông mi được chú trng khai thác, góp phn lan ta chính sách ti nhiu đi tượng công chúng.

Cng c cơ s pháp lý

Trong 6 tháng đu năm 2018, BHTGVN tp trung nghiên cu, đ xut ý kiến nhm trin khai hiu qu các ni dung ti Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các t chc tín dng (TCTD); x lý vướng mc trong quá trình tham gia kim soát đc bit cũng như các phương án cơ cu TCTD theo ch đo ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đng thi, BHTGVN tích cc phi hp vi các B, Ngành góp ý sa đi các văn bn pháp lut liên quan đến hot đng ca BHTGVN như các Thông tư v Kim soát đc bit đi vi TCTD, v chế đ tài chính và hướng dn chế đ kế toán áp dng đi vi BHTGVN; tham gia xây dng Ngh đnh thay thế Ngh đnh v vic gi bí mt, lưu tr và cung cp thông tin liên quan đến tin gi và tài sn gi ca khách hàng.

Song song vi đó, BHTGVN luôn chú trng công tác xây dng và ban hành các văn bn qun tr ni b nhm đáp ng kp thi yêu cu ca nhng nhim v mi mà t chc này cn đm trách trong giai đon tái cơ cu các TCTD.

Ti ưu hóa các hot đng h tr

Đim nhn ni bt v hot đng hp tác quc tế ca BHTGVN trong na đu năm 2018 là vi s h tr tích cc t NHNN, BHTGVN đăng cai t chc thành công Hi ngh ngh thường niên ln th 16 và Hi tho quc tế APRC 2018 vi ch đ: “Vai trò ca T chc BHTG đi vi các t chc tham gia BHTG va và nh”. Hi ngh thu hút hơn 180 đi biu, trong đó có gn 70 đi biu quc tế đến t 21 quc gia và vùng lãnh th, 54 đi biu trong nước t các b ban ngành liên quan, các TCTD, cơ quan truyn thông... Hi ngh được các t chc trong nước, quc tế và đơn v bn ghi nhn và đánh giá cao v tính chuyên môn cao cũng như công tác chun b.

Các hot đng h tr khác như đào to - tp hun, nghiên cu ng dng, hp tác quc tế, áp dng công ngh k thut vào hot đng BHTG… được quan tâm đy mnh, góp phn vào nhng thành qu tích cc ca BHTGVN trong 6 tháng đu năm. 

Vi mc tiêu tiếp tc trin khai đy đ và hiu qu chc năng, nhim v, hướng ti các chun mc quc tế đ bo v tt quyn li ca người gi tin, góp phn đm bo an toàn hot đng ngân hàng, trong hơn 15 nhóm nhim v ca 6 tháng cui năm, BHTGVN xác đnh tp trung vào các hot đng nghip v vi các công vic c th: Nâng cao cht lượng công tác kim tra v tin gi được bo him, giám sát cnh báo ri ro và x lý các TCTD hot đng chưa hiu qu; xây dng kế hoch d phòng chi tr, đa dng hóa các hình thc chi tr nhm rút ngn thi gian chi tr, đm bo chính xác, kp thi; nâng cao năng lc tài chính thông qua vic tính và thu đy đ phí BHTG theo quy đnh; đu tư hiu qu ngun vn tm thi nhàn ri bo đm nguyên tc an toàn và phát trin vn; trin khai thc hin phương án mua trái phiếu dài hn ca TCTD h tr sau khi có ý kiến c th ca NHNN, B Tài chính theo quy đnh ti Lut Sa đi, b sung mt s điu Lut Các TCTD…

Có th nói, kết qu đt được trong 6 tháng đu năm là tin đ, đng lc quan trng đ toàn h thng BHTGVN n lc, phn đu hoàn thành tt mc tiêu đ ra ca năm 2018, xây dng t chc BHTG vng mnh, hoàn thành tt s mnh bo v quyn li ca người gi tin, đóng góp vào s n đnh và phát trin lành mnh ca h thng ngân hàng quc gia.

Xem 7795 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng