Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Lãnh đạo Chính phủ sẽ đối thoại tại Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp

Lanh dao Chinh phu se doi thoai tai Dien dan cap cao ve cach mang cong nghiepTrong hai ngày 12-13/7, s din ra Din đàn cp cao: Tm nhìn và chiến lược phát trin đt phá trong bi cnh cuc cách mng công nghip ln th 4. Th tướng s đưa ra thông đip rõ ràng v công nghip 4.0 ca Vit Nam trong thi gian ti.

Din đàn cp cao “Tm nhìn và chiến lược phát trin đt phá trong bi cnh cuc cách mng công nghip ln th 4 (CMCN 4.0)” được t chc trong bi cnh cuc CMCN 4.0 đang din ra trên quy mô toàn cu và tác đng trc tiếp ti nn kinh tế Vit Nam. Đây là s kin do Chính ph và Ban Kinh tế Trung ương đng ch trì t chc.

Đây là cuc cách mng s làm thay đi căn bn nn sn xut, tng bước v li bn đ kinh tế. Thc tế, đây là vn đ khá mi Vit Nam, trong hơn 1 năm qua, có khá nhiu b, ngành hưởng ng tích cc Ch th s 16/CT-TTg ca Th tướng Chính ph v vic tăng cường năng lc tiếp cn cuc Cách mng công nghip ln th 4 nhưng vn còn khá nhiu lúng túng, không biết làm t đâu, ngun lc t đâu ra…

S kin ln này nhm phc v cho đ án, phương hướng hành đng và chiến lược quc gia v công nghip 4.0 ca Vit Nam.

Đi din Ban t chc cho biết, nếu như ti din đàn ln trước, được t chc năm 2017, câu chuyn 4.0 ch là s gi m, khai phá thì Din đàn năm nay có mc tiêu phi c th hoá được chính sách cho tng ngành, nhóm ngành. D kiến, s có khong 1.700-1.800 đi biu trong nước và quc tế tham d s kin.

Đim nhn ln nht trong chui s kin là phiên Din đàn cp cao vi s tham d và ch trì ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyn Văn Bình. Phiên đi thoi này tp trung ch yếu vào ch trương, chính sách tham gia CMCN 4.0, vi s tham gia ca các din gi đến t các t chc quc tế như Din đàn Kinh tế Thế gii (WEF), T chc Phát trin công nghip Liên Hp Quc (UNIDO), World Bank cùng các B trưởng phía Vit Nam.

Th tướng d kiến s đưa ra thông đip rõ ràng v công nghip 4.0 ca Vit Nam trong thi gian ti, đng thi s trc tiếp tr li hoc ch đnh các B trưởng tr li nhng vướng mc được doanh nghip nêu ra.

Ngoài phiên Din đàn cp cao, trong khuôn kh s kin còn có 5 hi tho chuyên đ s góp phn hóa gii nhng vn đ trng tâm ca CMCN 4.0 bao gm: Nhng xu hướng ln ca CMCN ln th 4 -Nhn din tác đng và khuyến ngh đi vi Vit Nam; Đô th thông minh; Phát trin sn xut thông minh; Nông nghip thông minh; Bước tiến mi trong ngành tài chính-ngân hàng.

Trong đó, đáng lưu ý, hi tho chuyên đ 1 vi ch đ “Nhng xu hướng ln ca cuc CMCN ln th 4: Nhn din tác đng và khuyến ngh đi vi Vit Nam” s tp trung vào đ xut đnh hướng chiến lược phát trin các ngành khoa hc công ngh ca Vit Nam phù hp vi xu thế vn đng ca CMCN 4.0; mt s nhim v và gii pháp phát trin chính ph đin t ti Vit Nam giai đon 2018-2020; xu hướng chuyn đi s và các mô hình kinh doanh mi…

Xem 527 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.