Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Biến động tỷ giá là rủi ro ít được chuẩn bị để đối phó nhất

Hinh anh ty gia vnd usdTp đoàn HSBC va công b kết qu kho sát v vic qun lý ri ro biến đng t giá và lãi sut ti các công ty ln trên thế gii do HSBC và FT Remark thc hin. Kho sát toàn cu được thc hin vi 200 giám đc tài chính và gn 300 chuyên viên qun lý ngun vn.

Theo kết qu kho sát, mt b phn ln các giám đc tài chính (CFO) ca các công ty ln cho rng, công ty ca h phi đi mt vi li nhun gim trong hai năm va qua do nh hưởng t các ri ro có th tránh được liên quan phòng nga và kim soát ri ro khi t giá biến đng.

Cuc kho sát cho thy, hơn mt na các CFO tin rng, ri ro biến đng t giá là loi ri ro mà doanh nghip ca h ít có s chun b đ đi phó nht. Nhng quan ngi này phn ánh mc đ biến đng ngày càng tăng ca các loi tin t trong bi cnh trin vng v đa chính tr và kinh tế vĩ mô thiếu n đnh.

Môi trường lãi sut thay đi ti nhiu quc gia cũng tác đng lên li nhun ca doanh nghip vi 60% các CFO cho rng công ty ca h b nh hưởng và 70% các CFO ti châu M cho rng công ty ca h b nh hưởng khi lãi sut tăng. Tuy nhiên, gn mt na các CFO cho biết, ri ro lãi sut là loi ri ro h có th kim soát tt.

Frederic Boillereau, Giám đc Toàn cu Khi Kinh doanh Ngoi hi và Hàng hóa kiêm Giám đc Toàn cu Khi các dch v ngoi hi và quan h khách hàng ti HSBC cho biết: “Kho sát này cho thy vic các doanh nghip có sn mt cơ cu kim soát ri ro hiu qu là hết sc quan trng khi mà vic thiếu chun b có th mang li các ri ro v tài chính, đc bit trong bi cnh s bt n ngày càng tăng trên thế gii”.

Theo kết qu kho sát, trong bi cnh các CFO phát hin ra vai trò ca h đang thay đi và h dn tr thành mt đi tác ca Tng Giám đc (CEO) ca công ty h, h tăng cường kêu gi các lãnh đo ca b phn qun lý ngun vn ch đng đưa ra nhng h tr chiến lược hơn cho doanh nghip.

Nhưng, trong khi 73% các CFO cho rng vai trò qun lý ri ro ca các chuyên viên qun lý ngun vn trong công ty ngày càng tăng, 57% không hoàn toàn tin tưởng rng, các chuyên viên qun lý ngun vn ca h có nhng k năng cn thiết đ đm nhn vai trò mi này. Công vic này ngày càng có yêu cu cao hơn đi vi các nhà qun lý ngun vn do nhu cu kim soát nhng thách thc mi, vi 53% cho rng nhng thay đi v t giá snh hưởng thc tế lên chiến lược qun lý ri ro ca h trong vòng ba năm ti.

Trong khi 57% các chuyên viên qun lý ngun vn mun tăng cường chuyên môn qun lý ri ro trong b phn ca h, ch có khong 32% các CFO tăng cường ngun lc cho các chuyên viên ca h trong vòng hai năm qua. Tuy nhiên, điu lc quan là, nhu cu ca h dường như được lng nghe vi hai phn ba các CFO kỳ vng cung cp thêm nhiu ngun lc hơn cho các chuyên viên ca mình trong vòng hai năm ti.

S hóa trong lĩnh vc qun lý ngun vn và ngoi hi được cho là mt xu hướng mi giúp các doanh nghip đưa ra được các chiến lược qun lý ri ro hiu qu. Kết qu kho sát cho thy, 59% các chuyên viên qun lý ngun vn cho rng s hóa được kỳ vng có tác đng đáng k lên chiến lược qun lý ri ro trong ba năm ti và 57% cho rng s hóa là lĩnh vc h mong mun trang b cho b phn ca h nhm nâng cao năng lc.

“Các ngân hàng đóng vai trò quan trng trong vic giúp các doanh nghip thc hin các nguyn vng qun lý ri ro hiu qu thông qua vic cung cp các gii pháp qun lý ri ro tích hp; Phát trin các công c k thut s mi; Và cung cp thông tin chiến lược chuyên sâu được h tr bi các thông tin kiến thc sn có trên toàn cu và ti th trường trong nước”, Rahul Badhwar, Giám đc Toàn cu Khi Dch v Ngoi hi và quan h khách hàng, ph trách khi khách hàng doanh nghip ti HSBC cho biết.

Theo Kinh tế và D báo

Xem 547 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.