Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI

6 tháng có hơn 1,2 triệu lượt đối tượng chính sách xã hội được vay vốn

6 thang co hon 1 trieu luot doi tuong chinh sach xa hoi duoc vay vonNgày 11/7/2018 ti Hà Ni, Hi đng qun tr (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hi đã hp phiên thường kỳ Quý II/2018. Thng đc NHNN Vit Nam kiêm Ch tch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hi Lê Minh Hưngch trì phiên hp.

Tham d phiên hp có các U viên HĐQT, thành viên Ban Chuyên gia tư vn Hi đng qun tr, Ban Tng Giám đc, Giám đc các Ban chuyên môn nghip v ti Hi s chính, Trung tâm Đào to, Trung tâm công ngh thông tin và S giao dch ca Ngân hàng Chính sách xã hi…

Ti phiên hp, ông Dương Quyết Thng - y viên HĐQT, Tng Giám đc đã trình bày Báo cáo kết qu hot đng 6 tháng đu năm ca Ngân hàng Chính sách xã hi. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đu năm 2018, NHCSXH đã bám sát các Ngh quyết ca Chính ph, Ch th ca Thng đc NHNN Vit Nam và Ngh quyết HĐQT, phi hp cht ch vi các cp, các ngành, các t chc chính tr - xã hi, tp trung trin khai quyết lit, đng b nhiu gii pháp, ch đo điu hành hoàn thành tt nhim v được giao trên tt c các lĩnh vc hot đng. Ngun vn đã đáp ng kp thi nhu cu gii ngân các chương trình tín dng chính sách và đm bo ngun vn thanh khon; đng thi, tăng cường công tác kim tra giám sát, tích cc thc hin các gii pháp cng c, nâng cao cht lượng tín dng mt cách bn vng. 

Đến ngày 30/6/2018, tng ngun vn tín dng chính sách xã hi đạt 189.105 tỷ đng, tăng 13.723 t đng (+7,8%) t đng so vi năm 2017. Trong đó, ngun vn điu l đt 13.893 t đng, tăng 3.197 t đng; ngun vn nhn y thác t  ngân sách đa phương đt 10.908 t đng, tăng 1.863 t đng; huy đng vn ca các t chc, cá nhân trên th trường đt 22.548 t đng, tăng 4.054 t đng.

Tng dư n các chương trình tín dng đến nay đt 181.768 t đng, tăng 9.978 t đng (+5,8%) so vi cui năm 2017, vi hơn 6,7 triu h nghèo, h cn nghèo và các đi tượng chính sách khác còn dư n. Trong đó, dư n các chương trình tín dng theo kế hoch tăng trưởng được Th tướng Chính ph giao đt 160.837 t đng, hoàn thành 67% kế hoch c năm.

Cht lượng hot đng tín dng chính sách không ngng được cng c, nâng cao. T l n quá hn và n khoanh hin nay ch chiếm 0,81% tng dư n, trong đó n quá hn chiếm t l 0,42%.

Doanh s cho vay trong 6 tháng đu năm đt 33.998 t đng tăng 2.756 t đng so vi cùng kỳ năm trước đã giúp hơn 1,2 triu lượt h nghèo, h cn nghèo, h mi thoát nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vn. Vn tín dng chính sách góp phn h tr, đầu tư sản xuất kinh doanh, to vic làm cho hơn 137 nghìn lao đng, trong đó gn 3 nghìn lao đng đi làm vic có thi hn nước ngoài; giúp gn 10 nghìn HSSV có hoàn cnh khó khăn vay vn hc tp; xây dng gn 840 nghìn công trình nước sch, công trình v sinh nông thôn; xây dng trên 14,6 nghìn căn nhà cho h nghèo n đnh cuc sng, hơn 100 căn nhà xã hi theo Ngh đnh 100/2015/NĐ-CP…

Ti phiên hp, các thành viên HĐQT đã tho lun v nhng khó khăn, vướng mc trong trin khai thc hin các chương trình tín dng chính sách; công tác khai thác, huy đng ngun vn cho vay; thc hin kế hoch kim tra giám sát và đ xut mt s gii pháp trng tâm cn thc hin trong thi gian ti.

Phát biu kết lun phiên hp, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng kiêm Ch tch HĐQT ghi nhn, đánh giá cao s ch đng, quyết lit trong ch đo ca Ban điu hành; s n lc, c gng ca tp th cán b, viên chc và người lao đng toàn h thng; s phi hp cht ch ca các t chc chính tr - xã hi và cp y, chính quyn các đa phương đi vi hot đng ca Ngân hàng Chính sách xã hi nhng tháng đu năm 2018.

Đ hoàn thành tt kế hoch năm 2018, Ch tch HĐQT yêu cu Ban điu hành và các đơn v trong toàn h thng Ngân hàng Chính sách xã hi tiếp tc tham mưu cho các cp, các ngành t chc thc hin tt Ch th s 40 ca Ban Bí thư Trung ương Đng và Quyết đnh s 401 ca Th tướng Chính ph, trng tâm tham mưu cp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và ngun vn y thác ti đa phương sang NHCSXH. Đng thi, ch đng khai thác, huy đng ngun lc đ b sung vn cho vay các đi tượng trên đa bàn, đc bit chương trình nhà xã hi theo Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP; Trên cơ s d kiến kết qu đt được trong năm 2018, Ban điu hành ch đng xây dng ch tiêu kế hoch hot đng ca NHCSXH năm 2019.

Ban điu hành ch đo các đơn v tp trung thc hin tt công tác phi hp vi các t chc chính tr - xã hi nhn y thác, cng c, nâng cao cht lượng tín dng, đc bit, đi vi các chi nhánh có cht lượng tín dng còn thp hoc chưa n đnh, cht lượng hot đng ca T tiết kim và vay vn; Thc hin tt công tác qun lý và x lý n b ri ro, kp thi trin khai các gii pháp phòng chng, khc phc hu qu do thiên ti gây ra; Mt khác, ch đo, kim tra, giám sát hot đng ca h thng kim tra kim soát ni b NHCSXH và đôn đc thc hin chương trình kim tra toàn din, kim tra chuyên đ, phúc tra các chi nhánh tnh, thành ph.

Cui cùng, Ch tch HĐQT yêu cu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn v các chính sách tín dng ca Đng và Nhà nước đi vi người nghèo và các đi tượng chính sách khác do NHCSXH thc hin; Tiếp tc thc hin tt các phong trào thi đua, phn đu hoàn thành xut sc các ch tiêu kế hoch, nhim v 6 tháng cui năm và c năm 2018.

Xem 276 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.