Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Agribank Hải An bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hi An thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: t 08h30 ngày 18/07/2018.

Mô t v tài sn: Tài sn bán đu giá là tài sn đm bo cho khon vay ca khách hàng Lê Th Bích, c th như sau:

Quyn s dng 312 m2 đt (trong đó: 200 m2 đt và 112 m2 đt vườn tp) và tài sn trên đt thuc tha đt s 368B, t bn đ s 10, ti đa ch: Ngõ 73 đường Kiu H, t dân ph Bình Kiu 2, phường Đông Hi 2, qun Hi An, thành ph Hi Phòng. Giy chng nhn quyn s dng đt s R 710138, s vào s cp Giy chng nhn quyn s dng đt s 08089 QSDĐ do UBND qun Hi An, thành ph Hi Phòng cp ngày 29/06/2001 mang tên Phm Văn Thưởng.

Ngun gc tình trng pháp lý ca tài sn: Tài sn trên là tài sn thế chp thuc quyn x lý ca Agribank Chi nhánh qun Hi An, đu giá đ thu hi n vay.

Đc đim chi tiết, hin trng ca tài sn được th hin ti Chng thư thm đnh giá bt đng sn s 014/2018/CT-999 ngày 23/03/2018 ca Công ty TNHH giám đnh - đnh giá 999 và h sơ do Ngân hàng cung cp.

Tên, đa ch ca người có tài sn đu giá: Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam. Đa ch: 22 Hàng Vôi, phường Lý Thái T, qun Hoàn Kiếm, thành ph Hà Ni.

y quyn cho Agribanik, đa ch: s 2 Láng H, phường Thành Công, qun Ba Đình, thành ph Hà Ni (theo hp đng y quyn s 16628/2015/UQ.VMC1.AGRIBANK).

Giá khi đim: 1.404.564.300 đng (Bng ch: Mt t, bn trăm linh bn triu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, ba trăm đng).

Nghĩa v np các loi thuế, phí, l phí đ người mua được tài sn đu giá đăng ký quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn vi đt ti cơ quan có thm quyn do Ngân hàng và người mua được tài sn đu giá thc hin theo quy đnh ca pháp lut.

Kế hoch t chc:

- Tin đt trước: 150.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm năm mươi triu đng).

Người tham gia đu giá np tài khon tin đt trước bng tin mt hoc chuyn khon vào tài khon s 109.2052.8888.011 ca Trung tâm dch v bán đu giá tài sn thành ph Hi hòng ti Phòng giao dch Techcombank Kiến An, thành ph Hi Phòng (hoc có th np ti các Phòng giao dch khác ca Techcombank trên đa bàn thành ph Hi Phòng vào s tài khon trên).

- Bước giá: 10.000.000 đng (Bng ch: Mười triu đng).

- Tin bán h sơ: 500.000 đng/01 h sơ.

- Thi gian, đa đim tham kho, bán h sơ, đăng ký tham gia đu giá, np tin đt trước, t chc đu giá tài sn:

+ T chc, cá nhân đăng ký tham gia đu giá phi có đ điu kin theo quy đnh ca pháp lut.

+ Thi gian cho tham kho, bán, h sơ đăng ký tham gia đu giá: T ngày 09/07 đến ngày 16/07/2018 (trong gi hành chính).

+ Thi gian, đa đim xem tài sn: Ngày 10/7 và ngày 11/7/2018 ti đa ch ca tài sn.

+ Thi gian np tin đt trước: T ngày 13/7 đến ngày 17/07/2018 (trong gi hành chính).

+ Thi gian t chc cuc đu giá: T 08h30 ngày 18/07/2018.

Đa đim tham kho, mua h sơ, np h sơ đăng ký tham gia đu giá và t chc cuc đu giá ti Trung tâm dch v đu giá tài sn thành ph Hi Phòng, đa ch: S 112 Lê Dun, qun Kiến An, thành ph Hi Phòng. Đin thoi: 02253.678.680.

- Đi tượng tham gia đu giá:

+ Đi tượng tham gia đu giá: Các t chc, doanh nghip, cá nhân có nhu cu, có kh năng tài chính.

+ Nhng đi tượng không được tham gia đu giá (Theo quy đnh ti Lut Đu giá).

- Điu kin tham gia đu giá: Người tham gia đu giá phi có đ các điu kin sau:

+ Có đơn d ngh đăng ký tham gia đu giá.

+ Có giy chng minh nhân dân.

+ Có đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghip).

+ Cam kết thc hin đy đ nhng quy đnh ca Quy chế cuc đu giá tài sn nên trên, cam kết thc hin nghĩa v đi vi Nhà nước theo quy đnh ca pháp lut sau khi mua được tài sn.

+ Np khon tin đt trước trong thi hn quy đnh.

+ Người tham gia đu giá có th y quyn cho người khác tham gia đu giá có văn bn y quyn hp pháp.

- Hình thc đu giá: B phiếu trc tiếp nhiu vòng liên tc.

- Phương thc đu giá: Tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Agribank Chi nhánh qun Hi An Hi Phòng, đa ch: Lô 14 đường Lê Hng Phong, đường Đng Lâm, qun Hi An, thành ph Hi Phòng.

- Trung tâm dch v đu giá tài sn thành ph Hi Phòng, đa ch: S 112 Lê Dun, qun Kiến An, thành ph Hi Phòng. Đin thoi: 02253.678.680.

Xem 2709 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.