Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Nhiều mức phạt quá nặng trong dự thảo mới của Bộ Công Thương

Hinh anh mua ban xangPhòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) va có ý kiến đóng góp cho d tho Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 67 ngày 25/5/2017 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc du khí, kinh doanh xăng du và khí.

Theo đó, có mt s quy đnh ti d tho ca B Công Thương được VCCI đánh giá là mc x pht quá nng, đ ngh gim nh khung x pht.

C th, đi vi hành vi vi phm v kinh doanh LPG (khí gas), d tho quy đnh mc x pht t 10-20 triu đng đi vi hành vi không có biên bn giao nhn có ký tên xác nhn ca khách hàng s dng v kim tra đ kín ca van chai, các đu ni và ng mm sau khi lp đt mi hoc thay chai LPG xong; không treo bin hiu, biu tượng ca thương nhân kinh doanh LPG mà ca hàng ký hp đng bán LPG chai.

"Đây là mc x pht quá nng đi vi các hành vi trên. Xét bn cht thì các hành vi này không gây nguy him đến các li ích công cng mà ch là các li v mt kĩ thut trong các hot đng kinh doanh.

Mt khác, khi so sánh vi các hành vi khác trong cùng khung, các hành vi này cũng không nghiêm trng bng. Ví d so sánh vi hành vi kinh doanh chai LPG mini, LPG chai mini không được phép np li. Do vy, đ ngh Ban son tho chuyn khung x pht đi vi hai hành vi này sang khung nh hơn", VCCI góp ý.

Hay, vi quy đnh không báo cáo nhãn hiu hàng hóa theo quy đnh; không báo cáo h thng phân phi, hot đng mua bán khí trên th trường đến cơ quan qun lý có thm quyn theo quy đnh, cũng b x pht t 40-60 triu đng, là mc pht được VCCI đánh giá là quá cao.

VCCI cho rng, nếu so sánh vi hành vi cùng khung là mua, bán LPG và LPG chai trôi ni trên th trường không có ngun gc xut x hoc không đ điu kin lưu thông trên th trường, thì hành vi này nh hơn rt nhiu, nên đ ngh Ban son tho chuyn khung x pht đi vi các hành vi này theo hướng nh hơn.

Đơn v này cũng góp ý tương t đi vi quy đnh x pht "t 10-20 triu đng đi vi hành vi không ghi đy đ, rõ ràng bin hiu, biu tượng ca trm np theo quy đnh ca pháp lut" ti d tho.

Song song vi đó, VCCI cũng đ ngh B Công Thương bãi b mt s quy đnh không hp lý trong d tho ngh đnh.

C th, v hành vi vi phm quy đnh v sn xut, chế biến LPG, d tho quy đnh x pht đi vi hành vi không thiết lp h thng phân phi theo quy đnh khi tiến hành bán l LPG chai trên th trường (khon 3 Điu 41 được sa đi).

Tuy nhiên, theo VCCI, Ngh đnh 87 (t Điu 20-22), vic thiết lp h thng phân phi là quyn ca thương nhân ch không phi nghĩa v. Thương nhân có th bán hàng cho h thng phân phi hoc bán trc tiếp cho khách hàng s dng.

"Ngh đnh cũng không có quy đnh nào v h thng phân phi (cho trường hp thương nhân có h thng phân phi), ch dn chiếu ti quy đnh chung ti Lut Thương mi. Do đó, vic x pht đi vi hành vi này là không phù hp vi Ngh đnh 87 và không có căn c, do đây không phi hành vi vi phm pháp lut. Vì vy, đ ngh Ban son tho b quy đnh ti khon 3 Điu 41 (được sa đi)", VCCI nêu quan đim.

Đơn v này cũng đ ngh xem xét sa đi hoc bãi b quy đnh x pht đi vi hành vi s dng LPG chai mini không được phép np li trong cơ s kinh doanh dch v ăn ung.

Bi theo pháp lut x pht vi phm hành chính thì đ xác đnh x pht phi có yếu t "li" trong hành vi, tuy nhiên, đi vi hành vi này, phn ln các trường hp cơ s kinh doanh dch v ăn ung không th biết được LPG chai mini có được phép np li hay không (bi vic sang np không thc hin bi h). Vì vy x pht hành vi này là chưa phù hp.

VCCI đ ngh bãi b quy đnh x pht hành vi không thc hin chế đ ghi chép và xut hóa đơn, chng t theo quy đnh ca B Tài chính. Lý do được VCCI đưa ra là hành vi này thuc phm vi x pht trong lĩnh vc hóa đơn, vì vy D tho quy đnh x pht đi vi hành vi này s gây ra s chng ln v phm vi x pht.

Xem 468 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.