Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Cải cách Hành chính của NHNN tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamHot đng ci cách hành chính tiếp tc được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đy mnh trong 6 tháng đu năm 2018, góp phn nâng cao cht lượng môi trường kinh doanh trong lĩnh vc tin t, ngân hàng, đóng góp tích cc vào vic ci thin môi trường kinh doanh ca c nước.

Trin khai Ngh quyết s 19-2018/NQ-CP và Ngh quyết s 35/NQ-CP, NHNN đã ban hành Chương trình hành đng ca ngành Ngân hàng góp phn ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, h tr và thúc đy doanh nghip phát trin năm 2018 và nhng năm tiếp theo. Trong đó, Chương trình hành đng ca NHNN tp trung vào 5 nhóm gii pháp: (i) Gii pháp ci thin và minh bch hóa thông tin tín dng; đ xut các gii pháp ca thin ch s quyn pháp lý góp phn nâng cao ch s tiếp cn tín dng; (ii) gii pháp to điu kin thun li cho doanh nghip, người dân trong vic tiếp cn vn tín dng; (iii) xây dng chính sách h tr phát trin các dch v tài chính - ngân hàng; (iv) gii pháp nâng cao năng lc ca h thng ngân hàng; tp trung vào các gii pháp trin khai hiu qu Đ án cơ cu li gn vi x lý n xu ca h thng các t chc tín dng; (v) các gii pháp đơn gin hóa và hin đi hóa th tc hành chính nhm gim chi phí tuân th th tc hành chính, to thun li cho t chc, cá nhân trong giao dch hành chính vi NHNN, t chc tín dng. Bên cnh đó, NHNN đã ban hành mt s văn bn quan trng đ đm bo công tác ci cách th tc hành chính được hiu qu, hiu lc hơn. Bao gm Kế hoch ci cách hành chính năm 2018 đ trin khai mnh m, toàn din nhim v ci cách hành chính, tiếp tc ci cách th tc hành chính theo hướng đơn gin hóa, công khai, minh bch, chi phí tuân th thp nht; và Quyết đnh công b th tc hành chính mi ban hành ti NHNN Trung ương và NHNN chi nhánh tnh, thành ph; và ban hành danh mc th tc hành chính b bãi b thuc phm vi chc năng nhim v ca Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2018, vi mc tiêu ct gim, đơn gin hóa 30% th tc hành chính và điu kin kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã tp trung ngun lc đ khn trương rà soát các điu kin kinh doanh thuc chc năng qun lý đ đ xut ct gim, đơn gin hóa theo ch đo ca Th tướng Chính ph. Đng thi, thc hin quyết đnh phê duyt ni dung đơn gin hóa chế đ báo cáo đnh kỳ thuc phm vi chc năng qun lý ca NHNN, các v, cc, đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước đã ct gim khong 28% s báo cáo đnh kỳ, vượt ch tiêu theo quy đnh ti Quyết đnh s 559/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph.

Nhm đi mi nâng cao hiu qu công tác ch đo, điu hành, đy mnh ng dng công ngh thông tin và siết cht k lut, k cương hành chính, Ngân hàng Nhà nước t chc Hi ngh Ci cách hành chính ti Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương nhm quán trit sâu sc và thng nht quan đim ch đo v CCHC theo đúng tinh thn ch đo ca Chính ph và Th tướng Chính ph. Hi ngh đã thng nht đnh hướng cơ bn cho hot đng CCHC ca năm 2018, như: Tiếp tc ci cách trên các lĩnh vc ch yếu như: Th chế, th tc hành chính, tài chính công, công v công chc, hoàn thin t chc b máy, tiếp tc hin đi hóa nn hành chính… to điu kin mt cách trc tiếp cho hiu qu điu hành ca các đơn v; Nâng cao cht lượng công tác tham mưu, đ xut cho Ban Lãnh đo NHNN; Tăng cường cht lượng, hiu qu hot đng ca tng cán b, tng phòng ban và các đơn v; Tiếp tc hoàn thin v mt pháp lý, quy đnh liên quan đến quy chế hot đng ca Ngành, ca Thng đc NHNN; Sa đi, b sung quy chế Văn hóa công s ca NHNN đáp ng yêu cu tăng cường k lut, k cương hành chính, công v trong h thng NHNN. Đng thi, đ tiếp thu và đ xut các gii pháp to điu kin thun li cho các doanh nghip trong vic tiếp cn vn ngân hàng, NHNN đã phi hp vi Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) t chc hi tho “Ci cách th tc hành chính - Gii pháp ci thin ch s tiếp cn tín dng”.

Vi vic trin khai hiu qu nhiu bin pháp tích cc v ci cách hành chính ca NHNN, môi trường kinh doanh trong lĩnh vc tin t, ngân hàng được ci thin tích cc, đóng góp quan trng vào vic ci thin môi trường kinh doanh ca c nước nói chung. Đc bit, ch s “Tiếp cn tín dng” ca Vit Nam xếp th 29/190, tăng 3 bc so vi năm trước, đng th 4 trong các nước ASEAN theo xếp hng ca Ngân hàng Thế gii (WB) ti Báo cáo môi trường kinh doanh, công b tháng 11/2017. Theo đánh giá ca Ban Ch đo ci cách hành chính ca Chính ph, NHNN là đơn v 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) đng đu bng xếp hng ch s ci cách hành chính (Par Index) trong s các B, Ngành.

Xem 872 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng