Thứ sáu, 18 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Hội thảo “Thực thi pháp luật về quản trị công ty đối với NHTMCP ở Việt Nam”

Hoi thao Thuc thi phap luat ve quan tri cong ty do voi NHTMCP o Viet NamNgày 05/7/2018, ti Hà Ni, Hc vin Ngân hàng phi hp vi Đi hc Ngân hàng TP.H Chí Minh t chc Hi tho “Thc thi pháp lut v qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi c phn Vit Nam”.

TS. Bùi Tín Ngh - Bí thư Đng y, Giám đc Hc vin Ngân hàng và TS. Bùi Hu Toàn - Quyn Hiu trưởng Đi hc Ngân hàng, Thành ph H Chí Minh ch trì Hi tho.Tham d Hi tho có đi din lãnh đo mt s V, Cc thuc Ngân hàng Nhà nước; Lãnh đo các Ngân hàng thương mi; các đi biu là chuyên gia kinh tế, các nhà khoa hc đến t các trường đi hc, các đơn v, cá nhân trong và ngoài Hc Vin Ngân hàng.

Pháp lut v qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi Vit Nam được ghi nhn ln đu tiên Pháp lnh ngân hàng, hp tác xã tín dng và công ty tài chính năm 1990, trong đó có s phân bit v qun tr gia các t chc tín dng quc doanh và ngân hàng thương mi c phn. Vi s phát trin nhanh chóng ca h thng ngân hàng thương mi, pháp lut qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi liên tc được b sung, chnh sa cho phù hp vi thc tin qua vic ban hành Lut các t chc tín dng 1997, Ngh đnh s 59/2009/NĐ-CP v t chc và hot đng ca ngân hàng thương mi, Thông tư s 06/2010/TT-NHNN hướng dn Ngh đnh s 59/2009/NĐ-CP; và gn đây nht là Lut các t chc tín dng 2010. Đây là các văn bn pháp lý quan trng hoàn thin khung pháp lý, tiếp cn dn vi thông l quc tế; t đó, to điu kin thun li khuyến khích các t chc tín dng đi mi hot đng qun tr công ty theo hướng hin đi.

Phát biu khai mc Hi tho, TS. Bùi Tín Ngh - Giám đc Hc vin cho biết: Thi gian qua, thc tin qun tr công ty trong hot đng ngân hàng Vit Nam đã có nhng hn chế nht đnh. Trong quá trình hi nhp kinh tế quc tế ngày mt sâu rng ca Vit Nam, h thng ngân hàng thương mi cn phi nâng cao năng lc qun tr công ty đ va m rng hot đng hp tác ra ngoài nước va phi cnh tranh vi các đi th đến t ngoài nước. Điu này đt ra yêu cu cn hoàn thin quy đnh pháp lut v qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi c phn trên nn tng Lut Doanh nghip, Lut Ngân hàng Nhà nước, Lut các t chc tín dng và các thông l, chun mc quc tế v qun tr ngân hàng.

Ti Vit Nam, quá trình cơ cu li h thng các t chc tín dng giai đon 2011 - 2015 theo Quyết đnh s 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 ca Th tướng Chính ph đã đt được nhng kết qu tích cc như lành mnh hóa tình trng tài chính, cng c năng lc hot đng, ci thin mc đ an toàn và hiu qu hot đng ca các t chc tín dng, nâng cao trt t, k cương và nguyên tc th trường trong hot đng ngân hàng. Tiếp tc phát trin h thng t chc tín dng theo hướng hin đi, hot đng an toàn và hiu qu, Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2021 theo Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 ca Th tướng Chính ph mt ln na li nhn mnh mt trong các mc tiêu trng tâm là nâng cao năng lc qun tr ca các t chc tín dng theo quy đnh ca pháp lut.

TS. Bùi Tín Ngh nhn đnh: Hi tho “Thc thi pháp lut v qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi c phn Vit Nam” là din đàn đ các cơ quan qun lý, nhng người làm thc tin có liên quan lng nghe và tiếp nhn các đ xut, kiến ngh ca các nhà khoa hc, trên cơ s trao đi các vn đ v cơ s lun, thông l quc tế, kinh nghim thc thi trong và ngoài nước, quá trình xây dng và thc thi h thng pháp lut v qun tr công ty ti h thng ngân hàng thương mi c phn Vit Nam.

Ti Hi tho, các đi biu đã lng nghe 5 bài tham lun khoa hc vi các ch đ đa dng, ni dung sâu sc t các din gi như: (i) Cơ chế thc thi pháp lut qun tr công ty đi vi ngân hàng thương mi c phn Vit Nam; (ii) Mt s vn đ v cơ quan qun tr ti t chc tín dng là công ty c phn Vit Nam theo pháp lut hin hành; (iii) Nâng cao vai trò ca Thành viên đc lp Hi đng qun tr trong các ngân hàng thương mi c phn Vit Nam; (iv) Nghĩa v ca người qun lý Ngân hàng thương mi c phn; (v) Nhng vn đ pháp lý cơ bn v qun tr công ty trong lĩnh vc ngân hàng trên thế gii và kinh nghim đi vi Vit Nam.

Trên cơ s các phn trình bày ca các din gi, các nhà khoa hc, các nhà qun lý, các chuyên gia đã tho lun v nhng vn đ quan tâm như: vai trò ca thành viên đc lp trong hi đng qun tr, văn hóa kinh doanh và vn đ qun tr nhân lc trong ngân hàng, qun tr công ty trong mi quan h vi qun tr ri ro ca các ngân hàng thương mi Vit Nam hin nay…

Xem 866 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng