Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

CMCN 4.0 và những đổi mới trong Tài chính - Ngân hàng

CMCN 4 va nhung doi moi trong Tai chinh Ngan hangNgày 12/6, ti Hà Ni, Đi hc Kinh tế quc dân phi hp vi Văn phòng Đi hc Qun tr Paris ti Vit Nam t chc Hi tho khoa hc vi ch đ: “Cách mng công nghip 4.0 (CMCN 4.0) và nhng đi mi trong lĩnh vc Tài chính-Ngân hàng”.

Hi tho là din đàn đ các nhà khoa hc, các nhà qun lý công b nghiên cu mi nht liên quan đến mô hình, thc trng, cơ hi, thách thc và nhng nh hưởng ca cuc CMCN 4.0 và nhng đi mi trong lĩnh vc tài chính-ngân hàng.

Các vn đ được tho lun ti Hi tho s góp phn đưa ra được các khuyến ngh chính sách, cơ s khoa hc cho các nghiên cu tiếp theo đi vi các cơ qun qun lý Nhà nước, các ngân hàng thương mi và trung gian tài chính, và các trường đi hc Vit Nam.

Theo s liu công b ca Ngân hàng Thế gii vào năm 2017, 39% người trưởng thành ti Vit Nam đang đ tiết kim “dưới gi” hoc s dng vào các hình thc không chính thc như chơi h. Có đến 65% người người dân đang gi hoc nhn kiu hi ngoài h thng chính thc hay tr hc phí/hoá đơn dch v tin ích bng tin mt.

GS. John Wong, Chuyên gia Tài chính-ngân hàng, Đi hc Qun tr Paris cho biết, nhng rào cn chính khiến người dân chưa tiếp cn vi dch v tài chính chính thc Vit Nam là xa chi nhánh ngân hàng, chi phí ln, th tc phc tp hoc do h chưa đ nim tin vào các t chc tín dng…

“Loi b các rào cn này, ước tính 48 triu người trưởng thành Vit Nam có th có tài khon giao dch. Giao dch chuyn tin t Chính ph đến người dân có th được s hoá đ tiếp cn thêm 3,7 triu người”, ông John Wong cho biết.

Trước yêu cu đó, TS. Lương Thái Bo, Vin Ngân hàng-Tài chính (Đi hc Kinh tế quc dân) nhn đnh, CMCN 4.0 và Fintech là mt xu thế tt yếu trên thế gii mà Vit Nam không th đng ngoài cuc. Tác đng ca CMCN 4.0 nói chung và Fintech nói riêng lên lĩnh vc tài chính-ngân hàng bao trùm trên nhiu góc đ vi mô như: Đi mi sáng to, tăng tính cnh tranh, đi mi th chế, nâng cao hiu qu, bo đm an ninh và to giá tr; trong khi góc đ vĩ mô có th gm: Phát trin h thng tài chính toàn din, ci thin năng sut lao đng và tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Dũng, V Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bên cnh nhng li ích và cơ hi, CMCN 4.0 nói chung và Fintech nói riêng còn mang đến không ít thách thc cho các cơ quan qun lý Nhà nước và h thng ngân hàng Vit Nam.

“Vi nhp đ đi mi nhanh, h sinh thái m và đa dng, kết ni xuyên biên gii… Fintech đt ra thách thc ln cho các t chc tài chính trong vic thay đi đ thích ng và phát trin bn vng trong bi cnh mi. Đng thi, cơ quan qun lý cũng phi đt mình trước yêu cu xây dng, ban hành cơ chế, chính sách qun lý phù hp, không cn tr đi mi sáng to nhưng vn bo v người tiêu dùng, n đnh tài chính”, ông Dũng nói.

NHNN đã có nhng nghiên cu v nhng công ngh nn tng ca CMCN 4.0 có nh hưởng, tác đng đến ngành ngân hàng.

“Qua kho sát gn đây được thc hin 20 t chc tín dng v mc đ tác đng, tim năng phát trin ca các công ngh này. Kết qu cho thy hin nay đin toán đám mây đang được ng dng rng rãi nhiu ngân hàng, tuy nhiên trong tương lai trí tu nhân to, chui khi… được kỳ vng s là chìa khóa gia tăng giá tr, to ra đt phá trong hot đng ca các ngân hàng”, ông Dũng cho biết.

Trước nhng thách thc ca làn sóng Fintech, NHNN đã có nhng bin pháp c th đ phòng nga và đi phó. H thng thanh toán đin t được đu tư nâng cp liên tc đ có th chng li ri ro hacker hay đt nhp trái phép. NHNN cũng thường xuyên đưa ra các cnh báo, hoàn thin các chính sách v an toàn thông tin như ban hành quy đnh v gii hn giao dch, nâng cp an toàn bo mt.

Trong lĩnh vc thanh toán ngân hàng, NHNN đã có nhng chính sách c th như chuyn đi th t sang th chip, bo đm an toàn bo mt trong giao dch thanh toán; ng dng trí tu nhân to trong phân tích các giao dch đáng ng đ ngăn chn kp thi…

Tuy nhiên, theo ông Dũng đ to ra nn tng tt phòng chng ri ro an ninh mng, cn có s vào cuc đng b ca các cơ quan, b ngành khác như B Thông tin và Truyn thông, B Khoa hc và Công ngh. Bn thân các ngân hàng cũng phi tăng cường bo đm an toàn bo mt, vì ch cn 1 s c nh cũng có th nh hưởng đến c h thng ngân hàng.

Ông Lê Anh Dũng cho biết, hin khuôn kh pháp lý hin hành vn có th áp dng đ qun lý nhiu khía cnh ca Fintech như nhn biết khách hàng (KYC), phòng chng ra tin (AML-FT) và bo v quyn li khách hàng.

Tuy nhiên, NHNN đang tiến hành điu chnh các quy đnh đ thúc đy Fintech/ đi mi tài chính hướng ti li ích khách hàng và đng thi, bt kp và qun lý, giám sát hiu qu được nhng đi mi công ngh này.

Bên cnh đó, NHNN cũng ng h s hp tác gia ngân hàng và Fintech nhm to ra sc mnh “cng hưởng”, to ra xung lc phát trin mi ca ngành ngân hàng, mang li li ích thiết thc cho người tiêu dùng, và góp phn ph cp tài chính.

Fintech được ghép là t hai t financial (tài chính) và technology (công ngh). Hiu mt cách đơn gin, công ty Fintech là nhng công ty tham gia cung cp dch v tài chính da trên nn tng công ngh.

Các công ty Fintech có th ti đa li thế công ngh, t đó cung cp dch v tài chính thun tin hơn, chi phí thp hơn, tc đ x lý nhanh hơn rõ ràng đang đt ra nhng thách thc không nh đi vi dch v tài chính truyn thng.

Theo PwC, 72% công ty Fintech Vit Nam hin la chn vic hp tác vi các ngân hàng trong kinh doanh, cung ng sn phm - dch v. Theo các công ty Fintech, s phát trin ca Fintech và vic hp tác gia ngân hàng vi Fintech được coi là tin đ cho vic nâng cao tiếp cn dch v tài chính - ngân hàng.

Xem 1974 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.