Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI
Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp

Ngày 11-12/6/2018, ti Hà Ni đã din ra Đi hi Công đoàn Ngân hàng Vit Nam ln th VI, nhim kỳ 2018-2023 vi khu hiu hành đng: "Đi mi, dân ch, đoàn kết, trách nhim, vì li ích ca đoàn viên và người lao đng, vì s phát trin ca ngành Ngân hàng".

Đến d Đi hi, v phía khách mi t Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam có đng chí Bùi Văn Cường, y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Ch tch Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam, đng chí Nguyn Th Thu Hng, Phó Ch tch Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam và các đng chí nguyên là lãnh đo Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam.

V phía khách mi ngành Ngân hàng có đng chí Nguyn Văn Giàu, y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Ch nhim y ban Đi ngoi ca Quc hi, nguyên Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN); đng chí Cao Sĩ Kiêm, đng chí Lê Đc Thúy, nguyên Thng đc NHNN; các đng chí Phó Thng đc qua các thi kỳ; các đng chí Ch tch Công đoàn Ngân hàng Vit Nam các thi kỳ.

Ti d và ch đo Đi hi có đng chí Lê Minh Hưng, y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Thng đc NHNN và các đng chí Phó Thng đc NHNN. Đc bit, Đi hi có s tham gia ca 439 đi biu chính thc, đi din cho trên 16 vn đoàn viên, người lao đng ngành Ngân hàng.

Phát biu khai mc Đi hi, đng chí Nguyn Đng Tiến, Ch tch CĐNHVN, Phó Thng đc NHNN nhn mnh: Trong 5 năm qua, cán b đoàn viên và người lao đng ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiu khó khăn, thách thc, cùng vi s ch đo ca Đoàn Ch tch Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam, Ban Cán s Đng, Ban Lãnh đo NHNN, đng thi kế tha, phát huy thành qu ca các thế h lãnh đo, cán b công đoàn đi trước, Ban Chp hành CĐNHVN đã bám sát vào Ngh quyết Đi hi XI Công đoàn Vit Nam, mc tiêu phương hướng và nhim v ca Đi hi V Công đoàn Ngân hàng Vit Nam, nhim v chính tr ca Ngành đ trin khai thc hin thng li Ngh quyết Đi hi V Công đoàn Ngân hàng Vit Nam đt ra và đã đt được nhng kết qu to ln.

Ni dung, hình thc hot đng công đoàn đã phong phú, đa dng; t chc công đoàn không ngng phát trin nhanh v s lượng và cht lượng, thc s là người đi din tin cy ca đoàn viên và người lao đng, là cu ni gia Đng, chuyên môn và người lao đng. Hot đng công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã góp phn quan trng trong vic thc hin thng li nhim v chính tr ca toàn Ngành tng năm và tng giai đon.

Đi hi Công đoàn Ngân hàng Vit Nam ln th VI có ý nghĩa và nhim v hết sc quan trng, đó là kim đim, đánh giá toàn din, khách quan nhng kết qu đt được; ch ra nhng nguyên nhân hn chế, yếu kém; rút ra bài hc kinh nhim trong quá trình t chc thc hin.

Ti Đi hi này, các đi biu s nghe và tho lun Báo cáo kết qu tình hình CNVCLĐ và các hot đng trong nhim kỳ 2013-2018, Báo cáo kim đim ca Ban Chp hành CĐNHVN khóa V và quyết đnh mc tiêu, phương hướng nhim v cho giai đon 2018 - 2023; tham gia Báo cáo chính tr ca Ban Chp hành Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam và tham gia vào sa đi Điu l Công đoàn Vit Nam ti Đi hi XII Công đoàn Vit Nam.

Đi hi s la chn và bu ra Ban Chp hành Công đoàn Ngân hàng Vit Nam Khoá VI có phm cht chính tr, đo đc, có năng lc, trình đ, có tinh thn nhit huyết, trách nhim đ thc hin thng li Ngh quyết Đi hi Công đoàn Ngân hàng Vit Nam ln th VI và Đi hi XII Công đoàn Vit Nam đt ra, đng thi tiến hành bu Đoàn Đi biu ưu tú, thay mt cho đoàn viên, người lao đng ngành Ngân hàng tham d Đi hi XII Công đoàn Vit Nam.

Phát biu ch đo Đi hi, đng chí Lê Minh Hưng, y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Thng đc NHNN nhn mnh, 5 năm qua, bên cnh nhng thun li, đt nước ta phi đi mt vi bi cnh tình hình thế gii, khu vc din biến nhanh, phc tp; kinh tế thế gii vn đi mt vi nhiu ri ro, thách thc, tăng trưởng thương mi toàn cu vn trong đà gim sút... tác đng tiêu cc vào nn kinh tế nước ta.

trong nước, sn xut kinh doanh còn gp nhiu khó khăn do năng lc qun lý và cnh tranh ca doanh nghip thp; áp lc v kh năng hp th vn ca nn kinh tế chưa cao; sc ép n xu còn nng n; sc cnh tranh hàng hóa trong nước yếu, tiêu th chm; s biến đi ca thi tiết, khí hu, môi trường đã nh hưởng nng n đến sn xut và đi sng ca nhân dân.

Điu đó, có tác đng trc tiếp đến hot đng ca ngành Ngân hàng, đi sng vic làm ca cán b, đoàn viên, người lao đng và đt ra thách thc không nh đi vi hot đng CĐNHVN trong nhim kỳ va qua.

Tuy gp nhiu khó khăn, song hot đng ca CĐNHVN đã đt được nhiu thành tích thiết thc, hiu qu, như Công đoàn đã làm tt chc năng tham gia qun lý và bo v quyn li, li ích hp pháp, chính đáng ca đoàn viên, người lao đng, chăm lo đến đi sng vt cht, tinh thn ca đoàn viên, t chc công đoàn; nhiu hot đng ý nghĩa, thiết thc đã được CĐNHVN và công đoàn các cp trong h thng t chc, thu hút được s tham gia, hưởng ng ca đoàn viên người lao đng, to tiếng vang, s lan ta trong h thng.

Đc bit là vai trò ca t chc công đoàn ti các đơn v tham gia vào quá trình tái cơ cu t chc tín dng theo s ch đo ca Chính ph, giúp cho người lao đng ti các đơn v hiu, chia s vi ch trương ca Nhà nước; đm bo quyn li hp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao đng.

Thường xuyên thc hin công tác tuyên truyn, giáo dc sâu rng đến đoàn viên công đoàn, các chính sách pháp lut ca Đng, Nhà nước và ca Ngành. Các cp công đoàn phi hp vi chuyên môn hoàn thin các quy đnh v văn hóa công s - đo đc ngh nghip; tuyên truyn v vic thc hin Ngh quyết Trung ương 4, khóa XII v tăng cường xây dng, chnh đn Đng; Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B Chính tr khóa XII v “Đy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh”.

Công đoàn cũng đã phát đng thc hin các phong trào thi đua yêu nước góp phn hoàn thành tt nhim v chính tr ca Ngành. Trin khai sâu rng phong trào nghiên cu khoa hc, phát huy sáng kiến nghiên cu ci tiến quy trình nghip v, hin đi hóa ngân hàng và xây dng các sn phm dch v ngân hàng tin ích, hin đi; có nhiu tm gương sáng như giao dch viên, th qu, kim ngân gi vng phm cht trung thc, liêm khiết, tr li tin tha cho khách hàng.

Đc bit, Công đoàn đã làm tt công tác an sinh xã hi, công tác đn ơn đáp nghĩa đi vi cá nhân và gia đình cán b, đoàn viên trong Ngành có hoàn cnh khó khăn, gp thiên tai, mc bnh him nghèo cũng như thc hin tt trách nhim vi cng đng, xã hi trong công tác xóa đói, gim nghèo, h tr các đi tượng chính sách, đng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hi đo... Đây là nhng hot đng ni bt ca các cp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã thc hin trong nhng năm gn đây, được Đng, Nhà nước và xã hi ghi nhn, đánh giá cao.

Thng đc nhn mnh, nhim v ca toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và các năm ti chc chn còn nhiu khó khăn, thách thc mi. Mc tiêu ca toàn ngành Ngân hàng là tiếp tc điu hành chính sách tin t theo hướng ch đng, cht ch, linh hot phù hp vi din biến kinh tế, th trường trong tng giai đon; n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, tăng trưởng kinh tế;

Kim soát tc đ tăng trưởng tín dng và tng phương tin thanh toán; tiếp tc thc hin Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng giai đon 2016 - 2020, tp trung nâng cao tim lc tài chính, đi mi v qun tr, điu hành, ci thin mc đ an toàn, hiu qu, nâng cao trt t k cương, nguyên tc th trường trong hot đng ngân hàng; phát trin h thng thanh toán, gim thanh toán bng tin mt, đa dng hóa các dch v, tin ích ngân hàng hin đi, tăng cường năng lc tài chính và hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng.

Công đoàn Ngân hàng Vit Nam cn bám sát các nhim v chính tr ca Ngành, c th hóa thành các mc tiêu, phương hướng trong nhim kỳ ti đ thc hin tt nhim v Đi hi đ ra, đng thi đóng góp thiết thc, hiu qu vào vic thc hin thng li nhim v ca ngành Ngân hàng mà Đng, Nhà nước giao cho.

Tiếp tc, thường xuyên thc hin tt công tác tuyên truyn, giáo dc sâu rng đến đoàn viên, người lao đng các ch trương ca Đng, chính sách pháp lut ca Nhà nước và ca Ngành; quan tâm nm bt, gii quyết kp thi tâm tư nguyn vng chính đáng ca đoàn viên, người lao đng; giáo dc đo đc ngh nghip, đo đc công v và tinh thn trách nhim trong thc hin nhim v, gn vi vic Hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh, thc hin thng li Ngh quyết Đi hi XII ca Đng thông qua Chương trình hành đng ca ngành Ngân hàng.

Phát huy hơn na vai trò ca t chc công đoàn trong vic tham gia qun lý đơn v, doanh nghip; tham gia thc hin tt quy chế dân ch cơ s; t chc các phong trào hot đng thi đua thiết thc, hiu qu, gn vi nhim v chính tr, hot đng kinh doanh ca các đơn v và ca Ngành.

Tp trung đi mi hình thc t chc hot đng công đoàn thiết thc hiu qu; tăng cường công tác đào to cán b công đoàn, đm bo tinh, gn đáp ng yêu cu đt ra; tăng cường tham gia xây dng Đng, chính quyn trong sch vng mnh. Vi t l n chiếm trên 50%, vì vy đ ngh các cp công đoàn quan tâm đến hot đng v gii, công tác chăm lo quyn li cho lao đng n và chăm sóc tr em đ đoàn viên, người lao đng yên tâm công tác.

Đi hi đã bu ra Ban chp hành Công đoàn Ngân hàng Vit Nam khoá VI vi 51 đng chí. Phiên hp bui chiu, Ban chp hành công đoàn khoá VI đã hp phiên đu tiên, đng chí Đào Minh Tú, Phó Thng đc NHNN đã đươc tín nhim bu gi chc Ch tch Công đoàn Ngân hàng Vit Nam khoá VI; đng chí Nguyn Văn Tân được bu làm Phó Ch tch Thường trc và đng chí Trn Hng Tun gi chc Phó Ch tch Công đoàn Ngân hàng Vit Nam khoá VI.

Hi ngh cũng bu 17 đng chí vào Ban Thường v CĐNHVN; 10 đng chí vào y ban Kim tra CĐNHVN khoá VI. Đng chí Lê Th Quyên, U viên Ban Thường v CĐNHVN được bu làm Ch nhim y ban Kim tra. Đi hi cũng đã bu 9 đi biu chính thc và 2 đi biu d khuyết tham d Đi hi Công đoàn Vit Nam khoá XII.

Bế mc Đi hi, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú, Ch tch Công đoàn Ngân hàng Vit Nam khoá VI phát biu:

Nhn rõ trách nhim to ln, nng n song hết sc vinh d trước đoàn viên, người lao đng và ngành Ngân hàng, Ban Chp hành CĐNHVN khoá VI nguyn đoàn kết mt lòng, toàn tâm toàn ý vì li ích ca đoàn viên và người lao đng, vì s phát trin ca ngành Ngân hàng, không ngng rèn luyn, nâng cao năng lc, trình đ, bn lĩnh chính tr, phm cht đo đc và phát huy năng lc, đem hết sc mình cùng các cp công đoàn, đoàn viên và người lao đng thc hin thng li nhng mc tiêu, nhim v đã được Đi hi xác đnh”.

Xem 1079 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.