Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tiền ảo không phải tiền điện tử

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước (NHNN) va có d tho báo cáo v vic rà soát, đ ngh sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v tin đin t. Văn bn này được gi đến các cơ quan liên quan ly ý kiến, sau đó tng hp, hoàn thin và trình Th tướng Chính ph.

Theo NHNN, ti Vit Nam, khái nim tin đin t đã xut hin và xâm nhp vào đi sng, tuy nhiên do chưa có đnh nghĩa c th, rõ ràng trong các văn bn quy phm pháp lut nên thường được hiu ln sang khái nim tin o (cryptocurrency).

Theo đnh nghĩa ca Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thì “đng tin o là mt lot tin k thut s (digital money) không có s qun lý, được phát hành bi nhng người phát trin phn mm (developers), cũng thường là người kim soát h thng và được s dng, chp nhn thanh toán gia các thành viên trong mt cng đng o nht đnh”.

NHNN đưa ra mt s s phân bit gia “tin đin t” và “tin o”:

Th nht, đơn v đo lường ca tin đin t là đng tin truyn thng (như EUR, USD…) vi đa v tin pháp đnh. Trong khi đó, tin o là đng tin phát minh (như Đô la Linden, Bitcoin…), không có đơn v tin pháp đnh.

Th hai, tin đin t được chp nhn bi nhng người không phi là nhà phát hành. Còn tin o thường là trong mt cng đng o nht đnh.

Cùng vi đó, tin đin t chu s qun lý, trong khi tin o không có s qun lý.

Ngoài ra, t chc tin đin t được thành lp, hot đng theo quy đnh ca pháp lut; cung tin đin t là c đnh. Vi tin o, người phát hành là công ty phi tài chính thuc khu vc tư nhân hoc dưới dng phn mm mã ngun m; cung tin là không c đnh (tùy thuc vào quyết đnh ca nhà phát hành hoc do nhu cu th trường).

Quay tr li đnh nghĩa tin đin t, NHNN đưa ra nhiu đnh nghĩa ca các ngân hàng trung ương trên thế gii, trong đó theo Ngân hàng Trung ương Nht Bn: “Tin đin t là mt trong nhng công c thanh toán bán l đin t gn lin vi giá tr lưu tr hoc công c thanh toán đin t tr trước, trong đó người s dng phi np mt s tin tr trước đ có th s dng”.

Như vy, rt rõ ràng, tin đin t mà NHNN đ cp đến đây là tin t được s hóa, sau đó s dng trong môi trường công ngh thông tin. Chng hn ghi n qua th, thanh toán qua th, chuyn tin qua h thng Internet Banking, ví đin t… Nói cách khác, tin đin t ch là mt hình thc biu th dng s hóa ca tin t và hin không gn vi công ngh blockchain.

Đng nghĩa, NHNN phân tách hoàn toàn tin o (cryptocurrency) khi tin đin t và trong "báo cáo v vic rà soát, đ ngh sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v tin đin t" gi Th tướng s ch tp trung vào tin đin t - loi tin hin đã rt ph biến hin nay.

Được biết, các báo cáo liên quan đến tin o, tài sn o s do B Tư pháp, B Tài chính và B Công an ch trì.

Hi tháng 8/2017, Th tướng Chính ph đã có Quyết đnh s 1255/QĐ-TTg phê duyt Đ án Hoàn thin khung pháp lý đ qun lý, x lý đi vi các loi tài sn o, tin đin t, tin o.

Đ án đưa ra 6 nhim v, trong đó nhim v “Rà soát, nghiên cu và đ ngh sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v tin đin t” do Ngân hàng Nhà nước ch trì.

Đi vi 5 nhim v còn li, B Tư pháp ch trì 3 nhim v bao gm: Rà soát, đánh giá thc trng pháp lut v tài sn o, tin o Vit Nam và nghiên cu, kho sát kinh nghim quc tế liên quan (hn cui tháng 8/2018); Lp đ ngh xây dng văn bn quy phm pháp lut v tài sn o, tin o (tháng 12/2018); Nghiên cu, lp đ xut sa đi, b sung các lut, pháp lnh nhm hoàn thin khung pháp lý, x lý tài sn o, tin o (tháng 12/2020).

B Tài chính ch trì nhim v “Nghiên cu, đ xut sa đi, b sung, ban hành mi văn bn quy phm pháp lut v thuế đi vi tài sn o, tin o” (hn cui tháng 6/2019). Trong khi đó, B Công an ch trì nhim v “Nghiên cu, đ xut bin pháp phòng, chng, x lý các vi phm liên quan đến tài sn o, tin o”.

Xem 1010 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.