Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Hội thảo khoa học về hành vi người gửi tiền

Hoi thao khoa hoc hanh vi gui tienNgày 06/6/2018, ti Hà Ni, Vin Chiến lược Ngân hàng (NHNN) phi hp t chc Hi tho khoa hc gii thiu, trao đi kết qu nghiên cu đ tài khoa hc và công ngh “Hành vi người gi tin và các yếu t tác đng đến hành vi người gi tin trong h thng ngân hàng Vit Nam”.

Hi tho có s tham d ca đi din Vin Chiến lược Ngân hàng, các v cc đơn v thuc NHNN, nhóm nghiên cu đ tài và đi din mt s NHTM

Phát biu khai mc Hi tho, ThS. Lê Phương Lan - Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng cho biết, người gi tin đóng vai trò quan trng trong hot đng ca các đnh chế tài chính, đc bit ca các ngân hàng. Hành vi người gi tin phn ánh qua mc biến đng tin gi vào ngân hàng. Vic nghiên cu hành vi người gi tin có ý nghĩa quan trng đi vi các t chc tín dng nhm ch đng trong hot đng huy đng vn và đm bo hot đng ngân hàng n đnh, hiu qu.

Thay mt nhóm nghiên cu, ThS. Nguyn Mai Thanh, thư ký đ tài đã trình bày khái quát các ni dung nghiên cu ca đ tài. Trong đó, nhóm nghiên cu xác đnh hành vi ca người gi tin ph thuc vào các yếu t như: quy mô vn, cht lượng tín dng, cht lượng tài sn, thanh khon và quy mô tài sn. Các yếu t này tác đng ti tc đ tăng trưởng tin gi vi mc đ và theo tng giai đon khác nhau. Đc bit, s liu nghiên cu thu thp cho giai đon 2009 - 2011 v ri ro ngân hàng liên quan ti các yếu t vn, cht lượng tín dng, t l n xu, li nhun, thanh khon, quy mô tài sn cho thy s biến đng ca tc đ tăng trưởng tin gi nhiu nht. Bên cnh đó, hành vi ca người gi tin cũng được gii thích bng các yếu t khác như đ tui, gii tính, ngh nghip, trình đ hc vn, khu vc sinh sng, mc đ tiếp cn thông tin v hot đng ca ngân hàng, …

Nhóm nghiên cu đã đ xut nhiu gii pháp nhm cng c nim tin ca người gi tin đ duy trì tc đ tăng trưởng tin gi n đnh, góp phn n đnh hot đng ca h thng ngân hàng. Như tăng cường thông tin v chính sách bo him tin gi, tăng cường vai trò ca Bo him Tin gi Vit Nam (BHTGVN); xây dng và trin khai các chương trình giáo dc tài chính nhm nâng cao hiu biết và nim tin ca công chúng đi h thng ngân hàng, đy mnh cơ hi tiếp cn dch v tài chính cho các tng lp dân cư. Nhóm nghiên cu cũng đ xut BHTGVN rà soát các chính sách bo him tin gi, nht là hn mc bo him và có chính sách truyn thông hiu qu v bo him tin gi cho khách hàng.

Hi tho cũng đã ghi nhn nhiu ý kiến đóng góp, chia s ca đi din ti t các NHTM. Trong đó, có ý kiến cho rng cht lượng dch v, h thng mng lưới giao dch ca NHTM, tính linh hot, tin ích ca sn phm tin gi cũng có tác đng rt mnh ti hành vi ca người gi tin. Bên cnh đó, người gi tin còn có nhiu la chn khác bên cnh kênh gi tin tiết kim như đu tư chng khoá hoc các dng đu tư tài chính khác. Đc bit, trong bi cnh công ngh thông tin được ng dng mnh m vào hot đng ngân hàng, hành vi người gi tin còn chu tác đng bi yếu t công ngh và tin ích ca dch v ngân hàng hin đi. Vì vy, vic minh bch và cp nht thông tin cũng là mt yếu t rt quan trng to nên s tin tưởng ca khách hàng đi vi sn phm dch v ngân hàng, trong đó có dch v tin gi.

Đ tài nghiên cu và cuc hi tho đã đt ra mt vn đ luôn là mi quan tâm chú trng hàng đu ca các t chc tín dng. Đó là hành vi ca người gi tin và s thay đi v hành vi ca người gi tin trước nhng biến đng ca lĩnh vc tài chính nói chung, hot đng ngân hàng thương mi nói riêng. Điu này đt ra mt yêu cu thiết thc cho đ tài nghiên cu và cũng là yêu cu đi vi tng TCTD đó là xây dng được h thng thông tin cp nht và đáng tin cy v hành vi ca người gi tin giúp các NHTM nm bt và ch đng trong hot đng kinh doanh ca mình. Đây cũng là ý kiến được bà Lê Phương Lan - Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng nhn mnh ti cuc hi tho, mc tiêu cui cùng là làm sao đ các đ tài nghiên cu này có th đi vào cuc sng, đc bit nhóm nghiên cu có th phát trin sn phm nào đó phc v cho h thng ngân hàng.

Xem 677 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.