Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI
Diễn đàn Thanh toán Giao thông Châu Á - Thái Bình Dương 2018

Diễn đàn Thanh toán Giao thông Châu Á - Thái Bình Dương 2018

Ngày 06 - 07/6/2018, ti Hà Ni đã din ra Din đàn Thanh toán Giao thông châu Á - Thái Bình Dương 2018 vi ch đ “Liên thông thanh toán giao thông và bán l”. Tham d Din đàn có đi din Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN).

Din đàn Thanh toán Giao thông châu Á - Thái Bình Dương 2018 doHip hi th thông minh Châu Á - Thái Bình Dương (APSCA), Ngân hàng Thế gii phi hp vi Ngân hàng Thế gii (World Bank) và Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) đng t chc.

Phát biu khai mc Din đàn, ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó V trưởng V thanh toán NHNN chia s: “Trong nhng năm gn đây, cùng vi s phát trin mnh m ca công ngh thông tin và vin thông, s hi nhp khu vc và thế gii ngày càng sâu rng, hot đng thanh toán nói chung và thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM) nói riêng ti Vit Nam trên cơ s đnh hướng ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có nhng bước phát trin mnh v cơ s h tng, công ngh thanh toán, các phương tin và dch v thanh toán đin t.”Đc biêt, ông Sơn cũng nhn mnh hành lang pháp lý cho TTKDTM đang ngày càng hoàn thin, to điu kin thun li đ phát trin lĩnh vc thanh toán trong thi gian ti.

Đi vi hot đng thanh toán bán l, NHNN đã ch đo hoàn thành xây dng Trung tâm chuyn mch th thng nht, kết ni liên thông h thng ATM/POS. Hin nay, NHNN đang ch đo trin khai xây dng, phát trin h thng thanh toán bán l, có kh năng cung ng dch v bù tr cho các giao dch qua các phương tin và kênh thanh toán khác nhau, phc v nhu cu thanh toán ca nhiu đi tượng như DN, cá nhân, cơ quan Chính ph, trong đó h tr bù tr c các giao dch thanh toán trong lĩnh vc giao thông vn ti.

Phó V trưởng V thanh toán NHNN đã đưa ra con s c th hơn cho thy, tim năng ca lượng khách hàng sn có ca ngành Ngân hàng đi vi lĩnh vc giao thông vn ti, tính đến cui tháng 3/2018, s th ngân hàng lưu hành ti Vit Nam đt trên 136 triu th vi khong 78 ngân hàng cung cp dch v thanh toán qua Internet và 41 ngân hàng cung cp dch v thanh toán qua đin thoi di đng, s lượng tài khon cá nhân đt trên 70 triu tài khon…

Đ có dch v thanh toán thông minh, hin đi hơn, NHNN đã thành lp Ban ch đo xây dng tiêu chun th chip ni đa đ nghiên cu, xây dng và hoàn thin b tiêu chun; Đng thi ban hành Kế hoch chuyn đi th ngân hàng t th t sang th chip. Theo đó, chm nht đến 31/12/2020 toàn b th trường th ngân hàng Vit Nam chuyn đi hoàn toàn sang th chip.

Ngoài ng dng trong lĩnh vc thanh toán ca ngành Ngân hàng, B Tiêu chun cũng được xây dng vi tm nhìn bao quát, có tính m, d dàng m rng đ áp dng trên các lĩnh vc khác, đc bit trong thanh toán giao thông vn ti.

Bên cnh đó, đi din NHNN cho biết, NHNN đã thành lp Tiu ban nghiên cu thành toán QR Code đ xây dng chun, quy đnh chung cho thanh toán QR Code ti Vit Nam đ thúc đy thanh toán di đng.

Theo bà Madhu Raghunath - Trưởng nhóm Phát trin Bn vng ca Ngân hàng Thế gii ti Vit Nam, h thng thanh toán giao thông là mt phn không th tách ri ca phát trin cơ s h tng tài chính. Đm bo công bng trong tiếp cn cơ hi và dch v đi vi người nhp cư đô th là mt gii pháp góp phn thu hp khong cách giàu nghèo. Các din gi đến t WB, APSCA… đánh giá tích cc v phương tin thanh toán ca h thng ngân hàng đã h tr tích cc trong lĩnh vc giao thông vn ti. Đng thi nhn mnh tm quan trng ca hot đng này đi vi ngành Giao thông vn ti bi lĩnh vc này có s liên kết mnh đi vi các ngành trong nn kinh tế.

Vì vy, Vit Nam cn có gii pháp phù hp đ nâng cao hiu qu h thng thanh toán trong giao thông vn ti như thúc đy ng dng công ngh, sm thc hin kết ni liên thông các h thng thanh toán trong giao thông và bán l phù hp xu thế chung ca thế gii, đng thi đm bo an ninh, an toàn, phát trin bn vng, thúc đy ph cp tài chính ti Vit Nam, góp phn tích cc thc hin ch trương, đnh hướng phát trin thanh toán không dùng tin mt t nay đến đến năm 2020.

Ti Din đàn, các din gi là nhng chuyên gia trong lĩnh vc công ngh và thanh toán giao thông đến t nhiu quc gia có h thng thanh toán giao thông phát trin như Anh, Nht Bn... đã chia s nhng bài hc kinh nghim trong quá trình hình thành và xây dng các h thng thanh toán, phc v giao thông công cng cũng như nhng la chn công ngh phù hp.

Din đàn s tiếp thu nhiu ý kiến t các cơ quan, đơn v chc năng ph trách và vn hành h thng, h tng giao thông, các ngân hàng, công ty thanh toán, đơn v vn hành thanh toán di đng, các bên có liên quan ti Vit Nam và mt s nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Xem 1178 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.