Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Nghị quyết 03 về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm theo thủ tục rút gọn

Hinh anh xu ly no xauNgày 15/5/2018, Hi đng thm phán Tòa án nhân dân ti cao đã ban hành Ngh quyết s 03/2018/NQ-HĐTP (Ngh quyết 03) hướng dn áp dng mt s quy đnh ca pháp lut trong gii quyết tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu theo th tc rút gn.

Ngh quyết 03 có hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến ngày Ngh quyết s 42/2017/QH14 hết hiu lc thi hành (15/08/2022) vi mt s ni dung cơ bn như sau:

1. V th tc rút gn trong gii quyết tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu

Đ hướng dn áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp liên quan đến tài sn bo đm ti Tòa án theo quy đnh ti Điu 8 Ngh quyết 42/2017/QH14, Ngh quyết 03 quy đnh Tòa án gii quyết theo th tc rút gn đi vi tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm, tranh chp v quyn x lý tài sn bo đm ca khon n xu đáp ng đ các điu kin quy đnh ti khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 và hướng dn ca Ngh quyết 03.

Ti Ngh quyết 03 có hướng dn mt s ni dung liên quan đến áp dng th tc rút gn nêu trên như sau:

Th nht, v xác đnh tranh chp nghĩa v giao tài sn bo đm theo khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14, Ngh quyết 03 quy đnh tranh chp này là tranh chp v vic bên bo đm, bên gi tài sn bo đm ca khon n xu không giao tài sn bo đm hoc giao không đúng theo yêu cu ca bên nhn bo đm, bên có quyn x lý tài sn bo đm đ x lý tài sn đó nhm gii quyết n xu.

Đ gii thích rõ, Ngh quyết 03 có ví d v cách xác đnh loi tranh chp này như sau: Ngân hàng thương mi c phn A cho Công ty trách nhim hu hn B vay 5.000.000.000 đng (Năm t đng). Đ bo đm cho khon vay theo hp đng vay, Công ty trách nhim hu hn B (bên bo đm) đã thế chp ngôi nhà X thuc s hu ca mình cho Ngân hàng thương mi c phn A (bên nhn bo đm). Khon vay này được xác đnh là khon n xu, Ngân hàng thương mi c phn A yêu cu Công ty trách nhim hu hn B giao ngôi nhà X (tài sn bo đm) đ x lý nhm gii quyết n xu nhưng Công ty trách nhim hu hn B không giao. Khi đó, tranh chp này được xác đnh là "Tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm ca khon n xu” theo Ngh quyết 03.

Th hai, v tranh chp quyn x lý tài sn bo đm ca khon n xu theo khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14, Ngh quyết 03 quy đnh tranh chp này là tranh chp v vic xác đnh người có quyn x lý tài sn bo đm ca khon n xu. Tương t, đ gii thích rõ, Ngh quyết 03 có ví d c th v cách xac đnh loi tranh chp này như sau: Ngân hàng thương mi c phn A cho Công ty trách nhim hu hn B vay 5.000.000.000 đng (Năm t đng). Đ bo đm cho khon vay theo hp đng vay, Công ty trách nhim hu hn B (bên bo đm) đã thế chp ngôi nhà X thuc s hu ca mình cho Ngân hàng thương mi c phn A (bên nhn bo đm). Khon vay này được xác đnh là khon n xu, Ngân hàng thương mi c phn A yêu cu Công ty trách nhim hu hn B giao ngôi nhà X (tài sn bo đm) đ x lý nhm gii quyết n xu nhưng Công ty trách nhim hu hn B không đng ý vì cho rng mình có quyn t chuyn nhượng ngôi nhà X đ gii quyết n xu. Theo đó, tranh chp này được xác đnh là “Tranh chp v quyn x lý tài sn bo đm ca khon n xu” theo quy đnh ca Ngh quyết 03.

Th ba, v tha thun nghĩa v giao tài sn bo đm ca khon n xu, tranh chp “không có đương s cư trú nước ngoài, tài sn tranh chp nước ngoài” ti khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14, Ngh quyết 03 hướng dn tha thun này có th được ghi nhn trong hp đng bo đm, ph lc hp đng bo đm hoc văn bn khác có hiu lc như hp đng.

Ngoài ra, theo Ngh quyết 03, tranh chp “không có đương s cư trú nước ngoài” theo quy đnh ti đim c khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 phi là tranh chp không thuc các trường hp sau: (i) Đương s là người Vit Nam nhưng không cư trú Vit Nam ti thi đim Tòa án th lý đơn khi kin. Tòa án xác đnh vic cư trú ca đương s theo quy đnh ca Lut Cư trú; (ii) Đương s là người nước ngoài không thường trú hoc tm trú Vit Nam ti thi đim Tòa án th lý đơn khi kin. Tòa án xác đnh vic thường trú hoc tm trú ca người nước ngoài theo quy đnh ca Lut Nhp cnh, xut cnh, quá cnh, cư trú ca người nước ngoài ti Vit Nam; (iii) Đương s là t chc nước ngoài theo quy đnh ti khon 26 Điu 4 ca Lut Doanh nghip mà không y quyn cho cá nhân, pháp nhân Vit Nam khi kin, tham gia t tng.

Đng thi, Ngh quyết 03 cũng quy đnh rõ tranh chp “không có tài sn tranh chp nước ngoài” theo quy đnh ti Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 là tranh chp mà không có tài sn được xác đnh theo quy đnh ca B lut Dân s ngoài lãnh th ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ti thi đim Tòa án th lý đơn khi kin.

Th tư, v đơn khi kin, np đơn và th lý đơn khi kin, Ngh quyết 03 quy đnh hình thc, ni dung đơn khi kin thc hin theo quy đnh ti khon 1, 2, 3 và 4 Điu 189 ca B lut T tng dân s, Mu s 23-DS ban hành kèm theo Ngh quyết s 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 ca Hi đng Thm phán Tòa án nhân dân ti cao ban hành mt s biu mu trong t tng dân s và hướng dn ti Điu 6 ca Ngh quyết này v y quyn khi kin và tham gia t tng. Bên cnh đó, Ngh quyết 03 quy đnh v tài liu kèm theo đơn khi kin bao gm: (i) Hp đng tín dng; (ii) Tài liu, chng c chng minh khon n đang có tranh chp là n xu theo quy đnh ti Điu 4 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14; (iii) Văn bn, hp đng bo đm và tài liu, chng c chng minh v vic đã đăng ký giao dch bo đm hoc bin pháp bo đm; (iv) Tài liu, chng c v nơi cư trú, làm vic ca người b kin, người có quyn li, nghĩa v liên quan là cá nhân hoc tr s ca người b kin, người có quyn li, nghĩa v liên quan là cơ quan, t chc.

Trường hp có đương s cư trú nước ngoài, Ngh quyết 03 yêu cu phi có thêm mt trong các tài liu, chng c sau đây: (i) Văn bn tha thun gia đương s nước ngoài và đương s Vit Nam đ ngh Tòa án gii quyết theo th tc rút gn có công chng, chng thc hp pháp. Trường hp văn bn này được lp nước ngoài thì phi được hp pháp hóa lãnh s, tr trường hp được min hp pháp hóa lãnh s theo quy đnh ti khon 1 và 2 Điu 9 ca Ngh đnh s 111/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2011 ca Chính ph v chng nhn lãnh s, hp pháp hóa lãnh s; (ii) Tài liu, chng c chng minh quyn s hu tài sn hp pháp và tha thun thng nht v vic x lý tài sn ca các đương s có công chng, chng thc hp pháp. Trường hp văn bn này được lp nước ngoài thì phi được hp pháp hóa lãnh s, tr trường hp được min hp pháp hóa lãnh s theo quy đnh ti khon 1 và 2 Điu 9 ca Ngh đnh s 111/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2011 ca Chính ph v chng nhn lãnh s, hp pháp hóa lãnh s. Vic np đơn và th lý đơn khi kin tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu được thc hin theo quy đnh ca B lut T tng dân s và văn bn hướng dn thi hành.

Th năm, v th tc rút gn, Ngh quyết 03 quy đnh Tòa án áp dng các quy đnh ca B lut T tng dân s v gii quyết v án dân s theo th tc rút gn, các văn bn hướng dn thi hành B lut T tng dân s có liên quan và hướng dn ca Ngh quyết 03 đ gii quyết các tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu theo th tc rút gn.

Bên cnh đó, Ngh quyết 03 cũng hướng dn trường hp trong quá trình gii quyết v án hôn nhân và gia đình, trước khi Tòa án ra quyết đnh đưa v án ra xét x sơ thm, nếu có đương s yêu cu Tòa án gii quyết tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm, tranh chp v quyn x lý tài sn bo đm ca khon n xu thuc trường hp quy đnh ti khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 mà tài sn bo đm đó là tài sn ca v chng thì Tòa án có th tách yêu cu ca đương s đó đ gii quyết bng mt v án khác theo th tc rút gn. Đ làm rõ, Ngh quyết 03 hướng dn bng ví d c th như sau: Tòa án nhân dân thành ph HP đã th lý v án ly hôn gia ông A và bà B. Ngân hàng thương mi c phn X được xác đnh là người có quyn li, nghĩa v liên quan. Trong giai đon chun b xét x, Ngân hàng thương mi c phn X có đơn đ ngh Tòa án gii quyết tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm là quyn s dng đt và quyn s hu ngôi nhà trên đt nm trong khi tài sn chung ca v chng ông A, bà B. Đng thi, Ngân hàng thương mi c phn X đ ngh Tòa án tách phn yêu cu này gii quyết bng v án khác theo th tc rút gn. Trường hp này, nếu Ngân hàng thương mi c phn X cung cp được tài liu, chng c chng minh tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm gia Ngân hàng thương mi c phn X và ông A, bà B đáp ng đy đ các điu kin quy đnh ti khon 1 Điu 8 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 và hướng dn ca Ngh quyết này thì Tòa án tách yêu cu ca Ngân hàng thương mi c phn X đ gii quyết bng mt v án khác theo th tc rút gn.

2. V tài sn bo đm theo quy đnh ti đim d khon 2 Điu 7 ca Ngh quyết s 42/2017/QH14 liên quan đến điu kin thc hin quyn thu gi tài sn bo đm

Đ hướng dn c th v tài sn bo đm đ điu kin đ t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC được quyn thu gi theo quy đnh ti đim d khon 2 Điu 7 ca Ngh quyết 42/2017/QH14, Ngh quyết 03 quy đnh như sau: Th nht, trường hp tài sn bo đm ca khon n xu là tài sn ca doanh nghip, hp tác xã đã b Tòa án th lý đơn yêu cu m th tc phá sn và đang trong quá trình gii quyết v vic phá sn thì t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC không có quyn thu gi tài sn bo đm. Vic x lý tài sn bo đm trong trường hp này được thc hin theo quy đnh ca Lut Phá sn. Th hai, trường hp tài sn bo đm ca khon n xu là tài sn ca bên th ba mà bên được bo đm là doanh nghip, hp tác xã đã b Tòa án th lý đơn yêu cu m th tc phá sn và đang trong quá trình gii quyết v vic phá sn thì t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC có quyn thu gi tài sn bo đm đó và x lý theo quy đnh ca pháp lut hoc đ ngh Tòa án có thm quyn gii quyết trong quá trình gii quyết phá sn theo quy đnh ca pháp lut.

3. V y quyn khi kin, tham gia t tng

V vic y quyn khi kin, tham gia t tng, Ngh quyết 03 quy đnh: (i) Cá nhân được quyn y quyn cho pháp nhân hoc cá nhân khác tham gia t tng ti Tòa án có thm quyn đ gii quyết tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu. Vic làm đơn khi kin ca cá nhân thc hin theo quy đnh ti khon 2 Điu 189 ca B lut T tng dân s. (ii) Pháp nhân có quyn y quyn cho pháp nhân hoc cá nhân khác khi kin, tham gia t tng ti Tòa án có thm quyn đ gii quyết tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu. (iii) Cá nhân, pháp nhân được y quyn được y quyn li cho pháp nhân, cá nhân khác tham gia t tng nếu bên y quyn đng ý bng văn bn. Vic y quyn nêu trên phi được lp thành văn bn và xác đnh rõ phm vi, ni dung y quyn.

V vic ghi thông tin và ký đơn khi kin ca pháp nhân, Ngh quyết 03 quy đnh: (i) Trường hp người được y quyn khi kin là cá nhân thì phn người khi kin phi ghi tên, đa ch ca pháp nhân khi kin và h tên, đa ch ca người đi din theo y quyn; phn cui đơn khi kin ghi đi din ca người khi kin, người đi din theo y quyn ký tên, ghi rõ h tên ca người được y quyn. Người đi din theo pháp lut ca pháp nhân y quyn không bt buc phi ký tên, đóng du vào phn cui đơn khi kin. (ii) Trường hp người được y quyn khi kin là pháp nhân thì phn người khi kin phi ghi tên, đa ch ca pháp nhân khi kin và tên, đa ch ca pháp nhân đi din theo y quyn, h tên và chc v ca người đi din hp pháp ca pháp nhân được y quyn; phn cui đơn ghi đi din ca người khi kin, pháp nhân đi din theo y quyn, người đi din hp pháp ca pháp nhân được y quyn ký tên, ghi rõ h tên, chc v và đóng du ca pháp nhân được y quyn. Người đi din theo pháp lut ca pháp nhân y quyn không bt buc phi ký tên, đóng du vào phn cui đơn khi kin.

Ngoài ra, Ngh quyết 03 cũng hướng dn x lý trường hp các hp đng y quyn được xác lp trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, theo đó, khi gii quyết tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu nếu hp đng y quyn được xác lp trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 gia t chc, cá nhân chưa hoc đang được thc hin mà có ni dung, hình thc phù hp vi quy đnh ca B lut Dân s năm 2015 và ti thi đim Tòa án th lý v án không phát sinh tranh chp v hp đng y quyn đó thì Tòa án công nhn hiu lc ca hp đng y quyn mà không yêu cu các bên phi xác lp li.

4. V kế tha quyn, nghĩa v t tng

V kế tha quyn và nghĩa v t tng, theo Ngh quyết 03, bên mua khon n xu, khon n có ngun gc t khon n xu ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC được kế tha quyn, nghĩa v t tng ca bên bán theo quy đnh ti khon 4 Điu 74 ca B lut T tng dân s.

Ngoài ra, đi vi v án dân s đang được Tòa án th lý, gii quyết theo th tc sơ thm, phúc thm hoc giám đc thm, tái thm mà đương s thc hin vic mua bán khon n xu, khon n có ngun gc t khon n xu, Ngh quyết 03 hướng dn Tòa án tiếp tc gii quyết v án theo th tc chung và căn c vào hp đng mua bán n đ b sung vic xác đnh tư cách đương s, người kế tha quyn, nghĩa v t tng ca đương s như sau: Th nht, trường hp bên mua mt phn khon n xu, khon n có ngun gc t khon n xu được kế tha quyn, nghĩa v t tng và xác đnh tư cách đương s như bên bán đi vi phn khon n đã mua. Tòa án ghi trong các văn bn t tng tư cách ca bên mua là “người kế tha mt phn quyn, nghĩa v t tng” ca bên bán (ghi rõ tên ca bên bán n); Th hai, trường hp bên mua toàn b khon n xu, khon n có ngun gc t khon n xu được kế tha toàn b quyn, nghĩa v t tng và xác đnh tư cách đương s thay thế cho bên bán. Tòa án ghi trong các văn bn t tng tư cách ca bên mua là “người kế tha quyn, nghĩa v t tng” ca bên bán (ghi rõ tên ca bên bán n); K t ngày Tòa án nhn được các tài liu, chng c xác đnh hp đng mua bán n có hiu lc, bên mua đã xác lp được quyn s hu đi vi tài sn mua theo quy đnh ca pháp lut thì văn bn t tng phi ghi bên mua là người kế tha quyn, nghĩa v ca bên bán. Đng thi, Ngh quyết 03 đưa ra ví d đ làm rõ ni dung này, c th: Ngân hàng thương mi c phn A là nguyên đơn trong v án “Tranh chp v nghĩa v giao tài sn bo đm”. Trong quá trình Tòa án gii quyết v án, Ngân hàng thương mi c phn A bán toàn b khon n xu và quyn yêu cu chuyn giao tài sn bo đm cho Công ty trách nhim hu hn B. K t ngày nhn được các tài liu, chng c xác đnh bên mua đã xác lp quyn đòi khon n xu đó thì Tòa án xác đnh Công ty trách nhim hu hn B là người kế tha quyn, nghĩa v t tng ca nguyên đơn và văn bn t tng ghi: “Nguyên đơn: Ngân hàng thương mi c phn A, tr s ti...; Công ty trách nhim hu hn B, tr s ti... là người kế tha quyn, nghĩa v t tng ca Ngân hàng thương mi c phn A; người đi din hp pháp ca nguyên đơn là ông Nguyn Văn C - Giám đc Công ty trách nhim hu hn B”.

5. V hướng dn chuyn tiếp

Đ bo đm tính thng nht trong áp dng pháp lut, Ngh quyết 03 quy đnh chuyn tiếp trong 03 trường hp:

Mt là, đi vi nhng v án tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu mà Tòa án đã th lý trước khi Ngh quyết này có hiu lc thi hành nhưng chưa xét x sơ thm, xét x phúc thm hoc xét x giám đc thm, tái thm thì áp dng hướng dn ca Ngh quyết này đ gii quyết. Các hot đng t tng đã được tiến hành trước khi Ngh quyết này có hiu lc mà phù hp vi quy đnh ca B lut T tng dân s thì không phi thc hin li.

Hai là, đi vi nhng v án tranh chp v x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu mà Tòa án đã th lý trong thi gian Ngh quyết này có hiu lc thi hành nhưng vn đang gii quyết khi Ngh quyết này hết hiu lc thi hành thì Tòa án vn tiếp tc áp dng nhng hướng dn ca Ngh quyết này đ gii quyết.

Ba là, đi vi bn án, quyết đnh ca Tòa án đã có hiu lc pháp lut trước ngày Ngh quyết này có hiu lc thi hành thì không áp dng hướng dn ca Ngh quyết này đ kháng ngh theo th tc giám đc thm hoc tái thm, tr trường hp kháng ngh vì lý do khác.

Bên cnh các ni dung cơ bn trên đây, Ngh quyết 03 cũng quy đnh v nguyên tc áp dng pháp lut, theo đó, trường hp có s khác nhau gia Ngh quyết này và Ngh quyết khác hướng dn thi hành B lut T tng dân s v cùng mt vn đ thì áp dng hướng dn ti Ngh quyết này.

Xem 18847 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.