Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước Vit Nam đã ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy đnh v trình t, th tc thu hi Giy phép và thanh lý tài sn ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đi tượng áp dng bao gm: T chc tín dng là ngân hàng thương mi, ngân hàng hp tác xã, t chc tín dng phi ngân hàng, t chc tài chính vi mô; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng.

T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi xác đnh kh năng thanh toán các khon n và nghĩa v tài sn khác trước và trong quá trình thanh lý tài sn, gii th và thu hi Giy phép.

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ch chp thun vic gii th khi t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có kh năng thanh toán hết các khon n và nghĩa v tài sn khác. Vic gii th t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin theo quy đnh ca Thông tư này và quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Trong quá trình giám sát thanh lý tài sn, nếu phát hin t chc tín dng không có kh năng thanh toán đy đ các khon n, Ngân hàng Nhà nước ra quyết đnh chm dt thanh lý và thc hin phương án phá sn t chc tín dng theo quy đnh ti Lut các t chc tín dng (đã được sa đi, b sung).

Thông tư cũng nêu rõ các hành vi b cm trong quá trình thu hi Giy phép, thanh lý tài sn ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, k t ngày cơ quan có thm quyn quyết đnh thông qua vic gii th t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoc k t ngày Thng đc Ngân hàng Nhà nước có văn bn yêu cu t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thanh lý tài sn theo quy đnh, nghiêm cm t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người qun lý, người điu hành, người lao đng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin các hot đng, giao dch liên quan đến tài sn, công n ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau đây: Ct giu, tu tán tài sn; t b hoc gim bt quyn đòi n; chuyn các khon n không có bo đm thành các khon n có bo đm bng tài sn ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; cm c, thế chp, tng cho và cho thuê tài sn; ký kết tha thun, hp đng mi tr các tha thun, hp đng nhm thc hin chm dt hot đng; chuyn tin, tài sn ra nước ngoài.

Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 26/02/2018.

Xem 5015 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.