Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Agribank giảm lãi suất cho vay

Agribank anh hoat dongT ngày 10/01/2018, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) h lãi sut cho vay ngn hn t ti đa 6,5%/năm xung còn 6,0%/năm và gim lãi sut cho vay trung, dài hn t 8%/năm xung còn t 7,5%/năm đi vi các khách hàng thuc 05 đi tượng ưu tiên.

Các đi tượngkhách hàng thuc 05 lĩnh vc ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN (Phát trin nông nghip, nông thôn theo quy đnh ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn; Thc hin phương án kinh doanh hàng xut khu theo quy đnh ti Lut thương mi và các văn bn hướng dn Lut thương mi; Phc v kinh doanh ca các doanh nghip nh và va theo quy đnh ca Chính ph v tr giúp doanh nghip nh và va; Phát trin ngành công nghip h tr theo quy đnh ca Chính ph v phát trin công nghip h tr; Phc v kinh doanh ca doanh nghip ng dng công ngh cao theo quy đnh ti Lut công ngh cao và các văn bn hướng dn Lut công ngh cao).

Theo đó, mc lãi sut cho vay ngn hn đi vi nhóm khách hàng này ch còn ti đa 6%/năm và lãi sut cho vay trung, dài hn ti thiu ch t 7,5%/năm (gim 0,5%/năm so vi năm 2017). Như vy, mc lãi sut cho vay ca Agribank đi vi các lĩnh vc ưu tiên ca Chính ph hin đang mc thp nht th trường và thp hơn 0,5%/năm đi vi lãi sut cho vay ngn hn theo Quyết đnh 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 ca Ngân hàng Nhà nước.

Đến nay, Agribank tiếp tc là NHTM ch lc trong cung ng tín dng và SPDV ngân hàng tin ích đi vi khu vc nông nghip, nông thôn, vi dư n chiếm ti 74%/tng dư n và chiếm 51% th phn tín dng toàn ngành ngân hàng đu tư lĩnh vc này.

Xem 3116 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.