Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018

Ngày 09/01/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã t chc Hi ngh trc tuyến triển khai nhiệm v ngành Ngân hàng năm 2018. Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Phó Th tướng Vương Đình Hu đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biu khai mc Hi ngh, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng khng đnh, năm 2017, trên cơ s đnh hướng và ch đo nht quán ca Chính ph, NHNN đã ch đng phi hp vi các b, ngành, tranh th ý kiến khuyến ngh ca các t chc tài chính tin t quc tế, Hi đng tư vn chính sách tài chính tin t quc gia, ca cng đng doanh nghip,… đ điu hành chính sách tin t, tín dng, ngân hàng ch đng, linh hoạt và đng b, to thun li cho các chính sách vĩ mô khác, đc bit là chính sách tài khóa cùng phát huy tác dng, đm bo thc hin thành công mc các mc tiêu, nhim v phát trin kinh tế xã hi theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph. Nh đó, hot đng tin t, ngân hàng đã đt được nhng kết qu quan trng:

Điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, kim soát lm phát cơ bn mc 1,41%. Mt bng lãi sut cho vay gim t 0,5-1%/năm. Tín dng tăng trưởng hp lý và đm bo an toàn cht lượng, tp trung ch yếu vào lĩnh vc sn xut, kinh doanh, đc bit là các ngành kinh tế trng đim theo ch đo ca Chính ph.

T giá, th trường ngoi t, th trường vàng được điu hành n đnh, đáp ng đy đ nhu cu ngoi t cho nn kinh tế, h tr tt cho xut khu. D tr ngoi hi nhà nước lên trên 53 t USD, cao nht t trước đến nay, góp phn quan trng cng c v thế, uy tín quc gia, to lòng tin cho các nhà đu tư khi đu tư vào Vit Nam.

Quá trình tái cơ cu, x lý n xu giai đon 2 được ngành Ngân hàng tp trung ngun lc trin khai quyết lit và đt được nhng kết qu bước đu rt quan trng. Trong đó, vic NHNN sm trình Chính ph phê duyt Đ án cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu đến năm 2020 (Quyết đnh s 1058) và Quc hi thông qua Ngh quyết 42 v thí đim x lý n xu, Lut sa đi b sung mt s điu ca Lut Các TCTD đã to nn tng và đng lc quan trng đy nhanh tiến trình cơ cu li gn vi x lý n xu.

Công tác ci cách hành chính trong toàn h thng ngân hàng tiếp tc đt được nhng kết qu tích cc, to môi trường thông thoáng, đơn gin hóa th tc và nâng cao kh năng tiếp cn tín dng và dch v ngân hàng, h tr tt cho doanh nghip và người dân phát trin sản xuất kinh doanh.

Nhng kết qu đt được ca Ngành Ngân hàng đã góp phn trc tiếp kim soát lm phát bình quân mc 3,53%, h tr tăng trưởng mc cao 6,81%, to dư đa ln cho chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, ci thin mnh m môi trường kinh doanh ca Vit Nam. Nhiu t chc quc tế có uy tín đã đánh giá rt tích cc đi vi kết qu hot đng ca h thng ngân hàng Vit Nam, như: Ngân hàng Thế gii đã nâng chỉ số “Tiếp cn tín dng” ca Vit Nam lên 3 bc và đng th 4 trong ASEAN; Moody’s đã nâng trin vng ca h thng ngân hàng Vit Nam tn đnh” lên “tích cc”; Bloomberg đánh giá VND là mt trong nhng đng tin n đnh nht Châu Á...

Ti Hi ngh, ông Nguyn Đng Tiến - Phó Thng đc NHNN, Phó Ch tch th nht Hi đng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng đã phát đng phong trào thi đua hoàn thành xut sc nhim v ngành Ngân hàng năm 2018. Phong trào thi đua thc hin thng li nhim v ngành Ngân hàng năm 2018”. Phát đng phong trào thi đua nhm đng viên toàn th cán b, công chc, viên chc và người lao đng trong toàn Ngành n lc phn đu hoàn thành xut sc nhim v chính tr được giao.

Cùng vi vic phn đu hoàn thành xut sc nhim v chính tr, toàn ngành Ngân hàng phu đu hoàn thành tt các nhim v được giao ti các Ngh quyết ca Quc hi, Chính ph v nhng gii pháp ch yếu điu hành thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, d toán ngân sách nhà nước năm 2018 và mc tiêu, đnh hướng hot đng ca ngành Ngân hàng trong năm 2018 vi 9 nhim v c th. Đng thi, tăng cường tinh thn đoàn kết, xây dng cơ quan, đơn v, các t chc Đng, đoàn th trong sch, vng mnh.

Phó Thng đc NHNN yêu cu Th trưởng các đơn v phát đng phong trào thi đua hoàn thành xut sc nhim v năm 2018 ti các đơn v. Phong trào thi đua cn có ch đ và ni dung thiết thc, gn vi nhim v chính tr, chuyên môn ca tng đơn v và ca ngành Ngân hàng.

Phát biu ti Hi ngh, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đánh giá cao s điu hành thành công và toàn din trên tt c các lĩnh vc điu hành ca NHNN, th hin 5 mt chính sau:

Th nht, NHNN đã điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, hiu qu, duy trì được s n đnh ca th trường tin t, tiếp tc kim soát được lm phát mc 3,53%, thp hơn mc tiêu Quc hi đ ra, to dư đa đ Chính ph điu chnh giá các mt hàng Nhà nước qun lý và to điu kin thun li cho chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác phát huy tác dng, to nn tng duy trì n đnh kinh tế vĩ mô và kim soát lm phát mc thp trong trung và dài hn.

Th hai, t giá, th trường ngoi t, th trường vàng được điu hành n đnh và din biến tích cc, to điu kin thun li h tr xut khu, thc hin tt mc tiêu chng đô la hóa, vàng hóa. Th tướng nhn mnh: “Chính sách t giá hp lý đã giúp tăng nhanh qu d tr ngoi hi nhà nước lên trên 53 t USD, mc cao nht t trước đến nay, góp phn huy đng được ngun lc ngoi t, cng c v thế, tăng tim lc và uy tín quc gia, to lòng tin cho các nhà đu tư ngoài nước, ngưởi dân trong nước”.

Th ba, ngành Ngân hàng tiếp tc phát huy vai trò là kênh cung ng vn ch yếu cho nn kinh tế vi tng dư n tín dng đến cui năm 2017 đt trên 6,5 triu t đng, tăng khong 18%, tc là đã cung ng thêm 1,2 triu t đng ngun vn cho nn kinh tế trong năm 2017. Kết qu này đã góp phn quan trng thúc đy tăng trưởng đt 6,81%, vượt kế hoch đ ra. Vn tín dng tp trung vào các lĩnh vc ưu tiên vi nhiu chương trình tín dng ưu đãi được trin khai tích cc to đng lc h tr trc tiếp cho các ngành, lĩnh vc trng yếu ca nn kinh tế. Tín dng đi vi doanh nghip ng dng công ngh cao trong nông nghip, công nghip ph tr, xut khu, doanh nghip nh và va... đu đt mc tăng trưởng cao. Tín dng đi vi các lĩnh vc ri ro (chng khoán, bt đng sn...) được kim soát tương đi tt. Chính sách lãi sut được điu hành hp lý. Lãi sut cho vay trong năm qua đã gim 0,5-1% giúp doanh nghip gim bt chi phí vn. Các chương trình tín dng cho vay người nghèo và các đi tượng chính sách tiếp tc phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững và hn chế tình trng cho vay nng lãi vùng nông thôn.

Th tư, quá trình cơ cu li h thng các TCTD và x lý n xu giai đon 2 (2016-2020) được ngành Ngân hàng quan tâm trin khai ngay t đu nhim kỳ. Ngành Ngân hàng đã tích cc xây dng, trình Chính ph ban hành Đ án cơ cu li gn vi x lý n xu và ch đng đ xut hoàn thin hành lang pháp lý giúp đy nhanh quá trình này vi 2 văn bn pháp lý quan trng được Quc hi thông qua ti kỳ hp th 3 và th 4 là Ngh quyết 42 v thí đim x lý n xu và Lut sa đi b sung mt s điu ca Lut Các TCTD.

Kết qu tái cơ cu và x lý n xu bước đu đã giúp h thng ngân hàng tiếp tc duy trì được s n đnh, ngăn nga được nguy cơ gây mt an toàn h thng và tng bước ci thin tình hình hot đng ca các t chc tín dng yếu kém; đng thi, to điu kin thun li cho các NHTMCP lành mnh ci thin cht lượng hot đng kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh. Qua đó tiếp tc cng c nim tin ca người dân đi vi h thng ngân hàng và đóng góp thiết thc vào quá trình tái cơ cu tng th nn kinh tế.

Th năm, công tác ci cách hành chính và ci thin môi trường kinh doanh trong lĩnh vc ngân hàng tiếp tc đt được nhiu kết qu đáng khích l, có ý nghĩa thiết thc to điu kin thun li hơn cho doanh nghip và người dân tiếp cn vi ngun vn tín dng và dch v ngân hàng. Nh đó, chỉ số “Tiếp cn tín dng” ca Vit Nam đã tăng 3 bc và đng th 4 trong ASEAN. Năm 2017 cũng là năm th hai liên tiếp NHNN dn đu các B, ngành v ch s ci cách hành chính.

Th sáu, công tác ci cách hành chính và ci thin môi trường kinh doanh trong lĩnh vc ngân hàng tiếp tc đt được nhiu kết qu đáng khích l, có ý nghĩa thiết thc to điu kin thun li hơn cho DN và người dân tiếp cn vi ngun vn tín dng và dch v ngân hàng. Nh đó, chỉ số “Tiếp cn tín dng” ca Vit Nam đã tăng 3 bc và đng th 4 trong ASEAN. Năm 2017 cũng là năm th hai liên tiếp NHNN dn đu các B, ngành v ch s ci cách hành chính.

Th by, h thng NHTM đã thc hin các hot đng an sinh xã hi rt kp thi cho vùng khó khăn. Có nhng ngân hàng làm ti hàng chc trường hc, làm hàng trăm ngôi nhà cho vùng bão lũ. Các ngân hàng đã chia s li ích ca mình cho người nghèo, vùng thiên tai bão lũ.

NHNN cũng đã làm tt công tác cán b; Công tác truyn thông ca NHNN cũng đã làm rt tt, hp báo đu đn đ cung cp thông tin cho xã hi v ch trương điu hành CSTT, hot đng ngân hàng đ người dân hiu rõ và nâng cao nim tin đi vi ngành Ngân hàng.

Th tướng cũng lưu ý, mc dù cht lượng tín dng được ci thin đáng k nhưng chưa ch đng mnh m theo hướng th trường đ góp phn thúc đy nhanh hơn quá trình chuyn đi cơ cu kinh tế; Quá trình x lý n xu và tái cơ cu các TCTD vn din ra chm hơn so vi yêu cu. Mt s TCTD còn thiếu mnh dn, thiếu quyết tâm trong vic gii quyết hn chế yếu kém và xác đnh l trình, gii pháp thc hin tái cơ cu và chiến lược phát trin kinh doanh…Đ khc phc nhng tn ti này, Th tướng yêu cu ngành Ngân hàng thc hin 6 nhim v trng tâm:

Mt là, chính sách tin t, t giá phi tiếp tc được điu hành hiu qu và kết hp hài hòa vi chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác đ  thc hin cho được mc tiêu n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát mc thp và thúc đy tăng trưởng trong năm 2018 cũng như trong trung và dài hn. Đây là nhim v chính tr tng quát, xuyên sut ca ngành Ngân hàng vi vai trò ch đo đ cùng vi các B, ngành thc hin cho được mc tiêu chung ca Chính ph. Qun lý cht ch th trường ngoi t, th trường vàng, không đ xy ra nhng biến đng bt li. Phn đu tiếp tc tăng d tr ngoi hi Nhà nước và ci thin cán cân thanh toán quc tế. Phát huy vai trò ch đo ca th trường tin t trong vic duy trì s n đnh ca th trường tài chính, h tr thúc đy th trường chng khoán, th trường bt đng sn phát trin lành mnh.

Hai là, tín dng ngân hàng cn tiếp tc phát huy vai trò thúc đy tăng trưởng kinh tế, to điu kin tích cc thúc đy quá trình cơ cu li nn kinh tế. Mun vy, tín dng cn tiếp tc được m rng hp lý và tp trung vào các lĩnh vc ưu tiên phát trin và to đng lc cho tăng trưởng. Đng thi, cn quan tâm phát trin th trường tín dng tiêu dùng, tài chính vi mô đ góp phn kích thích sn xut phát trin. Tiếp tc kim soát cht ch tín dng đi vi lĩnh vc tim n ri ro.

Ba là, tp trung ngun lc thc hin Đ án cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu. To điu kin thun li cho các TCTD lành mnh cng c, nâng cao năng lc, hiu qu hot đng, phn đu Vit Nam có mt s ngân hàng có quy mô ngang tm vi các ngân hàng hàng đu trong khu vc.

Bn là, tiếp tc nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý, thanh tra, giám sát ca NHNN đ phát hin kp thi và hn chế ti đa nhng sai phm, nht là nhng sai phm nghiêm trng trong hot đng tin t, ngân hàng, góp phn cng c nim tin ca nhân dân đi vi h thng ngân hàng. Chính vì vy, các TCTD phi thc hin nâng cp v vn, qun tr ri ro và giám sát tài chính cho h thng ngân hàng trong nước theo đúng tiêu chun quc tế. NHNN và các TCTD cn quan tâm đc bit đến công tác cán b và vn đ ri ro đo đc đ có bin pháp qun lý hu hiu, hn chế ti đa nhng sai phm do c ý làm trái gây ra.

Năm là, phát trin, ng dng các sn phm dch v ngân hàng hin đi đ theo kp xu hướng phát trin mi ca cuc cách mng công ngh 4.0, đng thi chú trng công tác đm bo an ninh, an toàn đ hn chế nhng ri ro, tiêu cc, ti phm t mt trái ca công ngh s. Tiếp tc trin khai Đ án thanh toán không dùng tin mt; trin khai thc hin Đ án hoàn thin khung phát lý đ qun lý, x lý các loi tài sn o, tin đin t, tin o. Phi có th chế đ qun lý đ đm bo an toàn. Đy mnh công tác truyn thông và làm tt công tác giáo dc tài chính cng đng đ nâng cao nhn thc và khuyến khích người dân s dng dch v tài chính ngân hàng an toàn, hiu qu. Thúc đy các d án nghiên cu tăng kh năng ng phó ca h thng ngân hàng đi vi ri ro h thng.

Sáu là, đy mnh ci cách hành chính, đc bit là ci cách th tc hành chính to điu kin thun li cho DN, người dân tiếp cn d dàng hơn vi dch v ngân hàng. To điu kin đu tư kinh doanh phát trin, khuyến khích khi nghip nâng cao sc cnh tranh.

Ghi nhn thành tích xut sc ca các tp th, cá nhân trong ngành Ngân hàng, Th tướng Nguyn Xuân Phúc thay mt Đng, Nhà nước trao tng Huân chương Lao đng hng Nhì cho Thng đc NHNN Lê Minh Hưng và mt s cá nhân khác. Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu đã trao C thi đua ca Th tướng Chính ph cho các tp th: V Pháp chế, V Hp tác quc tế, Cc Phát hành và Kho qu, NHNN Chi nhánh tnh Bến Tre, NHNN Chi nhánh tnh Gia Lai, Văn phòng, NHNN Chi nhánh tnh Qung Nam, NHNN Chi nhánh tnh Qung Ninh, NHNN Chi nhánh tnh Sơn La, NHNN Chi nhánh tnh Tha Thiên Huế, NHNN Chi nhánh TP Hi Phòng.

Xem 2750 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.