Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Agribank tăng cường kết nối, sẵn sàng hội nhập

Agribank tang cuong ket noi san sang hoi nhapNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đang bước vào năm then cht thc hin Chiến lược kinh doanh giai đon 2016 - 2020, tm nhìn 2030, sn sàng cho l trình c phn hóa theo ch đo ca Chính ph.

Đ đt được mc tiêu đ ra, Agribank trin khai nhiu gii pháp phù hp, trong đó chú trng đy mnh hợp tác, tăng cường kết ni vi nhiu đi tác ln trong và ngoài nước.

Kết ni, “bt tay” vi nhiu đi tác ln trong nước

Dn dp trong nhng ngày cui năm 2017, mt lot các tha thun hp tác gia Agribank vi các đi tác, tp đoàn ln trong nước đã được ký kết, trin khai thc hin.

Ngày 29/11/2017, Agribank tiến hành ký kết tha thun hp tác vi Tng Công ty Hàng không Vit Nam (Vietnam Airlines) - Hãng hàng không Quc gia 4 sao, thành viên th 10 ca Liên minh Hàng không toàn cu - SkyTeam, được đánh giá là đơn v kinh doanh vn ti hàng không có quy mô ln ca Vit Nam vi nhiu tim năng phát trin. Tiếp đến, ngày 06/12/2017, Agribank ký kết tha thun hp tác vi Tp đoàn Bo Vit - Tp đoàn tài chính - bo him hàng đu Vit Nam, là mt trong s 25 doanh nghip ln nht ca Vit Nam được Nhà nước công nhn và xếp hng, có s tăng trưởng bt phá trong lĩnh vc kinh doanh bo him nhân th và phi nhân th, nhiu tim năng phát trin. Vào nhng ngày chun b bước sang năm mi 2018, ngày 28/12/2017, Agribank tiến hành ký kết tha thun hp tác cùng Tng Công ty Bưu đin Vit Nam (VNPost), là doanh nghip chuyn phát duy nht được Nhà nước đt hàng cung cp dch v bưu chính công ích phc v s nghip phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước, là thành viên ca T chc Liên minh bưu chính thế gii (UPU), có quan h hp tác vi Bưu chính ca hu hết các quc gia trên thế gii. Đây là du mc đáng nh vi Agribank ln VNPost trong vic cùng nhau tìm ra các giá tr gia tăng mi, góp phn c th hóa Ngh quyết Hi ngh ln th 6 Ban Chp hành Trung ương khoá XII v tiếp tc đi mi h thng t chc và qun lý, nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng ca các đơn v s nghip công lp, đc bit trong vic phát trin th trường dch v s nghip công và thu hút mnh m các thành phn kinh tế tham gia phát trin dch v s nghip công.

Thông qua kết ni, hp tác vi các đi tác ln trong nước, Agribank mong mun cùng các đi tác ưu tiên s dng các sn phm dch v, đng thi đưa ra sn phm dch v ct lõi b tr b sung cho nhau đ to ra nhng giá tr gia tăng các sn phm đưa đến khách hàng, khai thác tt li thế tim năng ca mi bên. Qua đó, th hin quyết tâm ca Agribank thc hin thng li ngh quyết ca Đng và ch trương ca Chính ph v phát huy vai trò “đu tàu” ca các tp đoàn, tng công ty, doanh nghip nhà nước trong vic h tr nhau cùng phát trin bn vng, vươn tm thế gii, tích cc đóng góp vào công cuc phát trin kinh tế - xã hi đt nước.

Agribank tiếp tc tăng cường hp tác vi các B, Ban, Ngành, đa phương trong vic phi hp thc hin nhim v chính tr ca NHTM Nhà nước hoàn thành s mnh vì “Tam nông”, hp tác cht ch vi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cấp y, chính quyn đa phương, các t chc chính tr - xã hi… trin khai hiu qu mô hình T vay vn, đưa vn đến gn hơn vi người dân, trin khai hiu qu Chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông dân, nông thôn theo Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP. Vi mong mun  triển khai hiệu qu các dự án đầu tư cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank triển khai hợp tác với nhiu tp đoàn kinh tế, doanh nghip nhựp đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Giấy… Đến nay, dư n ca Agribank đu tư phát trin “Tam nông” chiếm 74%/tng dư n và chiếm 51% th phn tín dng ngành ngân hàng đu tư lĩnh vc này. Bên cnh đó, Agribank cng c hợp tác với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trong việc tăng cường phối hợp Thu Ngân sách Nhà nước, phát trin dch v Np Thuế đin t, qua đó tiếp tc khng đnh vai trò tiên phong phát trin sn phm dch v ngân hàng tin ích, góp phn hình thành “làn sóng” thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam…

Tìm kiếm cơ hi hp tác vi các đi tác nước ngoài, sn sàng hi nhp

Năm 2017, Agribank tiếp tục là thành viên chủ đng, tích cc trong quan h song phương, đa phương ti các din đàn quc tế ln, các cuc gp g, tiếp xúc, làm vic ca lãnh đo cp cao Đng, Nhà nước, Chính ph Vit Nam ti các Hi ngh xúc tiến đu tư Vit Nam vi Nht Bn, Thái Lan, Lào, Campuchia, Belarus, Nga… Agribank tiếp đón đoàn Th trưởng B Ngoi giao và đu tư nước ngoài Cuba, đoàn Ngân hàng Nông thôn Philippines, Ngân hàng Nonghyup Bank (Hàn Quc)… Mt s kin đáng chú ý năm 2017, trước s chng kiến ca Th tướng Chính ph, Agribank ký kết tha thun hp tác vi Tp đoàn Yanmar, Tp đoàn máy nông nghip hàng đu Nht Bn, vi mc đích giúp hàng triu người nông dân Vit Nam có cơ hi tiếp cn máy móc nông nghip hin đi trong sn xut. Thông qua tha thun hp tác này, Agribank đóng vai trò là “cu ni” quan trng cho nông dân Vit Nam tiếp cn vi công ngh có cht lượng cao, hin đi và tiên tiến nht trên thế gii. Vic hp tác này m ra cơ hi ln cho Agribank và Yanmar cùng góp phn phát trin nông nghip sch, sn xut hàng hóa tp trung, quy mô ln, ng dng công ngh cao trong nông nghip, nông thôn ti Vit Nam... Ngoài vic cung cp đy đ các dch v ngân hàng cho Yanmar như tr lương cho nhân viên, sn phm tin gi, tín dng, ngoi hi, qun tr ri ro… mt trong nhng ni dung quan trng ca vic hp tác gia hai bên là hai bên có nhng h tr cho khách hàng khi vay vn Agribank đ mua máy nông nghip Yanmar. Thông qua ký kết tha thun hp tác vi Tp đoàn máy nông nghip hàng đu Nht Bn, Agribank tích cc góp phn hin thc hóa ch trương ca Chính ph v công nghip hóa, hin đi hóa nông nghip, nông thôn, chú trng phát trin cơ gii hóa nông nghip; đng thi tiếp tc khng đnh vai trò ch lc ca Agribank trên th trường tín dng nông nghip, nông thôn ti Vit Nam.

Trong năm 2017, Agribank đã ký kết 109 biên bn ghi nh, tha thun vi các đi tác nước ngoài, to cơ s khai thác cơ hi kinh doanh và dư đa cung ng SPDV, m ra nhiu cơ hi đ Agribank to các tin đ tiếp tc m rng th trường ra nước ngoài và sn sàng hi nhp.

Tăng cường kết ni hp tác vi các đi tác trong và ngoài nước đã góp phn quan trng vào kết qu đt được ca Agribank năm 2017. Đến cui năm 2017, tng tài sn và tng ngun vn Agribank đu vượt trên 01 triu t đng, tng dư n tín dng trên 855.000 t đng, trong đó dư n nông nghip, nông thôn chiếm 74%/tng dư n và chiếm trên 51% th phn tín dng ca ngành Ngân hàng đu tư lĩnh vc này. Thu dch v tăng 24%. Li nhun trước thuế đt trên 5.000 t đng. N xu được kim soát mc 1,84%. Các t l an toàn hot đng được đm bo theo quy đnh ca NHNN.

Agribank đt mc tiêu hot đng năm 2018 là năm then cht trong l trình thc hin Chiến lược kinh doanh giai đon 2016- 2020 vi trng tâm tiếp tc cng c, n đnh và nâng cao cht lượng hot đng kinh doanh, gii quyết dt đim các bt cp, tn ti, tiếp tc gi vng vai trò ch lc trên th trường tin t, tín dng “Tam nông”, khôi phc v thế hot đng ti khu vc thành th; Kim soát tăng trưởng tín dng an toàn, hiu qu; đa dng hóa SPDV trên nn tng công ngh hin đi; Nâng cao năng lc tài chính, đm bo an toàn hot đng theo quy đnh ca Vit Nam và quc tế; quyết lit trin khai Kế hoch c phn hóa Agribank theo ch đo ca Th tướng Chính ph, vic Agribank tiếp tc hp tác vi các đi tác trong và ngoài nước giúp Agribank có thêm thế và lực đ bước sang giai đon phát trin mi, khng đnh uy tín thương hiu Agribank ra khu vc và toàn cu.

Xem 9982 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.