Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

BIDV tiếp tục khẳng định là lực lượng chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ

BIDV anh hoat dongNăm 2017, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) tiếp tc khng đnh là lc lượng ch lc trong thc thi chính sách tin t theo đnh hướng ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đã hoàn thành thng li và vượt tri nhim v và kế hoch kinh doanh đ ra.

Tăng trưởng đi kèm bo đm cht lượng và hiu qu

Phù hp vi xu thế chung ca toàn ngành ngân hàng, din biến ca nn kinh tế, năm 2017, BIDV tăng trưởng quy mô hot đng vi tng tài sn đt 1.176.000 t đng, tăng trưởng 16,7% so vi 2016, chiếm 12,5% tng tài sn toàn ngành - là Ngân hàng TMCP có quy mô tng tài sn ln nht; Ngun vn huy đng tăng trưởng đt 1.106.517 t đng, tăng trưởng 17,9% so vi 2016; trong đó tin gi t chc kinh tế và dân cư đt 934.111 t đng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% Huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Tín dng tăng trưởng theo đúng đnh hướng Ngân hàng Nhà nước, h tr phát trin kinh tế đt nước và phù hp vi sc hp th vn ca nn kinh tế: Tng quy mô tín dng và đu tư đt 1.136.778 t đng, tăng 18% so vi 2016; trong đó cho vay nn kinh tế đt 862.604 t đng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Bên cnh đó, BIDV n lc gia tăng ngun thu dch v, xác đnh đây là nhim v trng tâm nhm m rng và đa dng hóa ngun thu theo yêu cu ca Đ án cơ cu li các TCTD ti Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg: Thu dch v ròng đt 4.290 t đng, tăng trưởng 14%; Thu nhp ròng t kinh doanh vn và tin t ln đu tiên đt mc 2.000 t đng, cao nht trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so vi năm 2016.

Kết qu, chênh lch thu chi đt tt nht t trước đến nay là 24.032 t đng, tăng trưởng 44% so vi 2016; Li nhun trước thuế đt 8.800 t đng, vượt ch tiêu ca Đi hi đng c đông đ ra. Np Ngân sách Nhà nước hơn 5.000 t đng, tiếp tc đng trong top đu các doanh nghip np ngân sách Nhà nước.

Tiếp tc khng đnh là lc lượng ch lc trong thc thi chính sách tin t theo đnh hướng ca Chính ph, NHNN

Quán trit sâu sc tinh thn ch đo ca Ngh quyết s 42/2017/QH 14 v thí đim x lý n xu, Quyết đnh s 1058/QĐ-TTg v Đ án tái cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020, BIDV đã hoàn thành Phương án cơ cu li gn vi công tác x lý n xu giai đon 2017-2020, c th năm 2017 BIDV đã trin khai tái cu trúc toàn din, mnh m, thc cht và hiu qu trên tt c các bình din: cu trúc tài sn n - có; các phân khúc khách hàng; danh mc khách hàng ln; cu trúc li hot đng các công ty con; liên doanh, liên kết, mng lưới hot đng trong và ngoài nước; tinh gin và phát trin ngun nhân lc cht lượng cao đáp ng yêu cu phát trin h thng trong giai đon mi.

BIDV đã xây dng và trin khai đng b các gii pháp cơ cu li giai đon 2 (2016-2020) theo Đ án 1058 ca Chính ph, gn vi x lý n xu theo Ngh quyết 42/2017/QH14, Ch th s 32/CT-TTg ca Th tướng Chính ph và Ch th 06/CT-NHNN ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước: Cơ cu li nn khách hàng vi đim nhn tăng trưởng khách hàng bán l, khách hàng doanh nghip nh và va, khách hàng doanh nghip nước ngoài; gim dn t trng ca khách hàng doanh nghip ln; Hot đng bán l tăng trưởng cao hơn tc đ tăng trưởng chung ca h thng BIDV; Sp xếp, cng c và phát trin mng lưới kinh doanh nhm gia tăng kh năng phc v khách hàng.

Tích cc thc hin các gii pháp tháo g khó khăn cho doanh nghip, h tr phát trin kinh tế đt nước theo ch đo ca Chính ph ti Ngh quyết s 35/NQ-CP, Ch th s 26/CT-TTg: BIDV gim lãi sut cho vay đi vi đi tượng ưu tiên v mc 6,5%/năm; tiết kim chi phí hot đng thông qua qun lý cht ch ngun vn kinh doanh, đm bo s dng đúng ngun chi, đúng mc đích, đy mnh khoán chi phí đ có điu kin gim lãi sut cho vay, h tr khách hàng; đơn gin hóa quy trình cp tín dng; trin khai các chương trình/gói tín dng vi quy mô vn h tr lên ti 50-60 nghìn t/năm.

Tích cc h tr phát trin kinh tế các đa phương thông qua nhiu hot đng thiết thc như t chc Hi tho, hi ngh xúc tiến đu tư ti nhiều tỉnh thành; Triển khai dch v đc thù, tư vn dành cho doanh nghip nh và va; Tăng cường hot đng đi ngoi vi đim nhn ti th trường Trung Quc, Myanmar. Năm 2017, BIDV thc hin đng tài tr Hi ngh APEC 2017; phát huy vai trò Ch tch Hip hi Ngân hàng Vit Nam t chc thành công Hi ngh Hi đng Hip hi Ngân hàng ASEAN (ABA) ln th 47.

Đy mnh ci cách hành chính theo ch trương ca Chính ph, ngành ngân hàng vi vic cơ cu h thng văn bn chế đ, gim 60% s lượng đu văn bn; rút ngn các th tc, quy trình trong phc v khách hàng: quy trình tín dng doanh nghip gim 10%-40% thi gian, đc bit là đi vi các doanh nghip siêu nh, doanh nghip khi nghip; quy trình tín dng bán l gim 30% thi gian; các quy trình dch v gim 30-40%.

Thc hin tt trách nhim vi người lao đng và cng đng

Năm 2017, BIIDV được vinh danh là “Doanh nghip vì người lao đng”, BIDV tiếp tc duy trì môi trường lao đng chuyên nghip, văn minh, vì s phát trin con người; đm bo vic làm, thu nhp và cơ hi thăng tiến cho cán b nhân viên BIDV.

Vi tm lòng và trách nhim vì cng đng, bên cnh các hot đng kinh doanh hiu qu, BIDV tiếp tc dành ngân sách hot đng, quyên góp ng h ca cán b nhân viên, người lao đng đ trin khai thc hin nhiu chương trình an sinh xã hi thiết thc; bàn giao 412 phòng/lp hc và 25 công trình/chương trình giáo dc; 87 công trình/chương trình y tế; 323 căn nhà đi đoàn kết..v.v... Tng kinh phí cam kết h tr trong năm 2017 là 350 t đng.

Xem 8707 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.