Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

VietinBank School: Con tàu tri thức và khát vọng đổi mới

VietinBank School Con tau tri thuc va khat vong doi moiTrường Đào to và Phát trin Ngun nhân lc Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank School) luôn phi hp vi các đơn v trong h thng đ t chc nhiu khóa đào to hiu qu và thiết thc; Nhiu năm lin,  được Ban Lãnh đo VietinBank ghi nhn, đánh giá hoàn thành xut sc nhim v.

“Harvard ca người VietinBank”

Nhng năm gn đây, hot đng đào to ca VietinBank đã phát trin mnh m vi nhiu thay đi mang tính bt phá. Tiêu biu phi k đến vic chun hóa xác đnh nhu cu đào to không ch da trên Chiến lược kinh doanh, Chiến lược phát trin nhân s; mà còn da trên l trình ngh nghip, l trình phát trin cá nhân. Trên cơ s đó, danh mc đào to được Trường thiết kế phong phú, da trên Khung Năng lc đ dn lp đy “khong trng - GAP” năng lc cán b, đáp ng công vic ca tng v trí.

Ngay t đu năm 2017, Trường đã xây dng kế hoch vi các chương trình đào to chuyên nghip và bài bn. Đến nay, Trường đã t chc đào to được 1.115 lp hc vi trên 50.000 lượt hc viên và bng các hình thc đào to đa dng (tp trung, live meeting, e-learning, lp hc o hóa…). Đim ni bt ca các lp hc là phương pháp ging dy được thiết kế đi mi: Hc t tri nghim, tham gia thc hành, đóng vai qua nhng tình hung…

Bên cnh đó, các khóa đào to đu được Trường thiết kế, phi hp hài hòa gia chuyên gia thuê ngoài, chuyên gia ni b và ging viên cơ hu. Trường cũng chú trng tăng cường nhng bui chia s kinh nghim t các chuyên gia, đc bit là lãnh đo VietinBank và lãnh đo chi nhánh. Nếu như năm 2016, s lượng các ging viên tham gia là 372 người thì năm 2017, con s này đã lên ti 513 ging viên.

Vi n lc nâng cao cht lượng đào to, đến nay Trường đã ghi du n vi các hc viên VietinBank qua các chương trình như: Chương trình đào to đi ngũ cán b ngun, cán b qun lý, lãnh đo chi nhánh theo Khung Năng lc và Khung Đào to bt buc; Chương trình đào to cho các cán b thuc VietinBank Top 500; Chương trình đào to đáp ng yêu cu phát sinh ca các khi, phòng/ban Tr s chính và chi nhánh…

Cùng vi các chương trình đào to tp trung, Trường còn xây dng Cm nang hướng dn các đơn v, chi nhánh đào to ti nơi làm vic (On Job Training), Cm nang xây dng thói quen, hành vi chuyên nghip, xây dng các bài ging e-learning vi nhng liên h thc tế sinh đng bng hình nh, clip, tình hung, mini game…

Vi cht lượng đào to bài bn, khoa hc và thiết thc, nhiu thế h cán b, nhân viên VietinBank thường ví Trường là “Harvard ca người VietinBank”.

Không ngng đi mi và sáng to

“Đi mi” luôn là phương châm trong mi hot đng đào to ca Trường nhm không ch đáp ng nhu cu ca hc viên và các đơn v; mà còn đáp ng cht lượng ngun nhân lc cho hot đng ca VietinBank. Đây thc s là ngun đng lc đ Trường thường xuyên nghiên cu, ng dng nhng sáng to trong đào to. Đu năm 2017, mt trong nhng sáng kiến đi mi đó là Chương trình đào to “Góc nhìn thc tế”. Dù mi “lên khuôn” và trin khai, nhưng “Góc nhìn thc tế” đã đ li nhiu n tượng tt đp đi vi cán b VietinBank. Chương trình được thiết kế theo hình thc là bui chia s gia khách mi là giám đc/phó giám đc chi nhánh; trưởng/phó phòng chi nhánh; đi ngũ cán b chuyên gia VietinBank vi hc viên là trưởng/phó phòng chi nhánh hay nhng cán b mi. Ti đây, nhng kinh nghim qun lý, cách thc to đng lc cho nhân viên, kinh nghim v vic x lý n xu, cách cư x vi nhng khách hàng khó tính, thm chí c cách đ luôn lc quan và vượt qua áp lc... đã được trao đi, tho lun và chia s nhm xây dng nhng k năng và kiến thc hu ích.

Mt đim sáng khác trong đào to  là Trường còn trin khai hot đng “After Sale Service”. Đó là các email cm ơn, thăm hi, cung cp/b sung tài liu nhm “nhc” hc viên ôn bài, áp dng bài, đào to li, “nhc” lch đánh giá sau đào to... Đây là bước m đường cho vic chuyn t L trình đào to sang L trình Hc tp theo thông l chun, nht là khi h thng People Soft được nâng cp sau này.

Phát biu ti L vinh danh và trao gii “Cánh bum vàng” 2017, Tng Giám đc VietinBank Lê Đc Th ghi nhn và đánh giá cao nhng kết qu đt được ca Trường, cũng như s cng hiến ca các chuyên gia, ging viên kiêm chc trong s nghip đào to. Tng Giám đc cũng tin tưởng trong tương lai không xa, Trường s tr thành trung tâm nghiên cu, phát trin nhân tài, là nơi đào to nhân s cht lượng cao không ch cho VietinBank, mà còn cho Ngành Tài chính Ngân hàng ca Vit Nam.

Xem 3141 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.