Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Yêu cầu rà soát, đề xuất phương án quản lý kinh tế

Hinh anh bao caoVăn phòng Chính ph đã có văn bn truyn đt ý kiến ch đo ca Phó Th tướng Vương Đình Hu v vic giao các B, ngành ca Chính ph nhanh chóng rà soát, đ xut phương án qun lý kinh tế trên mt s lĩnh vc ngay trong tháng 01/2018.

C th, Phó Th tướng Vương Đình Hu yêu cu B Tài chính khn trương hoàn thin Đ án qun lý thuế Khu vc kinh tế ngoài quc doanh, m rng cơ s thuế đi vi kinh tế tư nhân theo ch đo ti văn bn s 6372/VPCP- KTTH ngày 20/6/2017.

B Kế hoch và Đu tư khn trương hoàn thin Đ án thng kê khu vc kinh tế chưa được quan sát đ biên son s liu thng kê phn ánh đy đ, toàn din hơn quy mô ca nn kinh tế bao gm c phn kinh tế ngm, phi chính thc, t cung, t cp, t sn, t tiêu... theo ch đo ti Thông báo s 475/TB-VPCP đã được ban hành t tháng 10/2017.

B Tư pháp ch trì, phi hp vi Ngân hàng Nhà nước Vit Nam khn trương nghiên cu, đ xut vic hoàn thin khuôn kh pháp lý đ qun lý tin o ti Vit Nam theo ch đo ti Quyết đnh s 1255/QĐ-TTG ngày 21/8/2017.

Phó Th tướng Chính ph yêu cầu các B, ngành tích cc trin khai các công vic trên đ kp thi trin khai hiu qu kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2018 đã được Quc hi, Chính ph, Th tướng Chính ph thông qua. Đng thi, B, ngành được giao nhim v trên phi báo cáo Th tướng Chính ph trước ngày 30/1/2018.

Xem 1590 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.