Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018
TIN MỚI

Nghị quyết 01 tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

Chinh phu hopVi phương châm hành đng “K cương, liêm chính, hành đng, sáng to, hiu qu”, Chính ph va ban hành Ngh quyết s 01/NQ-CP v nhim v, gii pháp ch yếu thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và D toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, Chính ph xác đnh trng tâm ch đo điu hành là: Tăng cường n đnh kinh tế vĩ mô, to chuyn biến rõ nét, thc cht trong thc hin các đt phá chiến lược, cơ cu li nn kinh tế gn vi đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh; khuyến khích đi mi sáng to, khi nghip, phát trin doanh nghip, thúc đy tăng trưởng kinh tế...

Ti Ngh quyết s 01, Chính ph đã đ ra nhim v và gii pháp c th đi vi ngành Ngân hàng, c th:  T chc thc hin quyết lit và khn trương Ngh quyết ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng (TCTD) và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các TCTD; Đy mnh trin khai Đ án cơ cu li h thng TCTD gn vi x lý n xu đến năm 2020; To chuyn biến căn bn v qun tr ngân hàng, hiu qu và an toàn hot đng; Tp trung x lý có hiu qu các TCTD yếu kém và n xu theo nguyên tc th trường, không h tr trc tiếp t ngân sách nhà nước.

Bên cnh đó, Chính ph yêu cu cn tăng cường kim tra, thanh tra, giám sát, x lý nghiêm các vi phm trong hot đng ca các TCTD và th trường tin t; đy mnh phát trin th trường chng khoán, th trường bo him; chú trng phát trin th trường trái phiếu doanh nghip; có gii pháp đm bo phát trin th trường chng khoán lành mnh, an toàn, bn vng; tăng cường công tác c phn hóa doanh nghip nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hi quan...Vi mc tiêu tăng trưởng tng sn phm trong nước (GDP) trong năm 2018 là 6,5-6,7%, Chính ph đ ra con s tăng trưởng cho ngành tài chính, ngân hàng, bo him là 7,75-8,0%.

Chính ph cũng đ ra mc tiêu tp trung phát trin các ngành dch v có giá tr gia tăng cao như ngành ngân hàng, giao Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) ch trì, phi hp vi các cơ quan liên quan đ phát trin công ngh ngân hàng và dch v thanh toán; hoàn thin, phát trin các h thng thanh toán; nâng cao hiu qu và tính an toàn tng h thng thanh toán ca ngân hàng Vit Nam. Tng bước xây dng, trin khai, ng dng các tiêu chun k thut cơ bn cho h tng công ngh thông tin và các h thng thông tin nghip v ngân hàng theo thông l quc tế. Đng thi, hoàn thin mô hình t chc và hot đng ca cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao kh năng cnh báo sm đi vi nhng ri ro tim n mang tính h thng và ngăn nga nguy cơ vi phm pháp lut ca các TCTD.

NHNN ch trì trong vic hoàn thin khuôn kh pháp lý, cơ chế, chính sách v tin t và hot đng ngân hàng. Hoàn thin, trình cp có thm quyn xem xét, phê duyt và trin khai thc hin phương xán x lý TCTD, yếu kém, đc bit là 03 ngân hàng thương mi mua li và các qu tín dng nhân dân yếu kém; tiếp tc theo dõi, giám sát cht ch hot đng ca các TCTD yếu kém đ kp thi x lý. X lý căn bn tình trng s hu chéo đm bo t l s hu đúng quy đnh pháp lut; đy mnh thoái vn ngoài ngành ca các ngân hàng thương mi.

Xem 1799 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.