Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Một số giải pháp nhằm củng cố niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Hinh anh hoat dong tin dungLut Bo him tin gi ra đi khng đnh vai trò, tm quan trng trong vic bo v người gi tin đng thi nâng cao nim tin ca công chúng đi vi h thng tài chính, ngân hàng.

Bo v người gi tin đ đm bo cân bng gia phát trin và quyn li hp pháp chính đáng ca người dân. Bên cnh đó vic xây dng nim tin, cng c nim tin ca công chúng đi vi h thng tài chính ngân hàng đó là trách nhim, yêu cu quan trng mà Chính ph, NHNN đt ra cho BHTGVN.Đ góp phn cng c hơn na nim tin người gi tin vào chính sách BHTG và h thng tài chính - ngân hàng, bài viết xin đ xut mt s gii pháp như sau:

Tăng cường hiu qu nghip v kim tra, giám sát đi vi các t chc tham gia BHTG

Trong bi cnh tái cu trúc h thng các t chc tín dng đang din ra mnh m, quyết lit như hin nay; vic BHTGVN được tham gia sâu vào quá trình này cũng giúp BHTGVN trin khai hiu qu hơn các hot đng nghip v v kim tra, giám sát; qua đó đưa ra nhng cnh báo kp thi đi vi các t chc tham gia BHTG có du hiu vi phm quy đnh v BHTG và an toàn trong hot đng ngân hàng, t đó báo cáo NHNN đ có phương án x lý kp thi. Bên cnh đó, vic gi cnh báo đến các t chc tín dng có vn đ s giúp các đơn v có nhng hành đng điu chnh kp thi nhm đm bo an toàn trong hot đng ngân hàng, giúp bo v tt hơn quyn li người gi tin ti các t chc này.

Đm bo công tác chi tr kp thi, hiu qu cho người gi tin khi xy ra s c

Có th nói, chi tr tin gi là bin pháp cui cùng mà BHTGVN tiến hành đ bo v người gi tin và đm bo s phát trin an toàn lành mnh h thng. Sau khi chi tr, BHTGVN tr thành ch n ca t chc tín dng đó,  được phân chia giá tr tài sn theo th t thanh toán như đi vi người gi tin trong trường hp t chc tham gia BHTG b gii th, phá sn. Bên cnh đó, BHTGVN được quyn tham gia vào quá trình qun lý, thanh lý tài sn ca t chc tham gia BHTG theo quy đnh ca pháp lut.

Chính vì vy, vic đm bo công tác chi tr kp thi, hiu qu cho người gi tin khi xy ra s c ti các t chc tham gia BHTG s giúp cng c nim tin ca người gi tin, giúp h an tâm và tin tưởng hơn vào chính sách BHTG, t đó góp phn nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn chính sách BHTG, giúp người dân tiếp cn và đến gn hơn vi chính sách BHTG, không có phn ng tiêu cc khi xy ra nhng tin đn tht thit đe da an toàn h thng.

Đy mnh ph biến kiến thc tài chính, cung cp thông tin cho người gi tin

Tuyên truyn chính sách BHTG là mt nghip v quan trng trong hot đng ca BHTGVN và được quy đnh ti Lut BHTG. Đ đưa chính sách BHTG đi vào cuc sng, BHTGVN cn tp trung vào mt s ni dung: nâng cao nhn thc v chính sách BHTG và t chc BHTG. Trin khai hiu qu các ni dung này s giúp cng c nim tin ca công chúng vào h thng tài chính - ngân hàng, góp phn thúc đy kinh tế khu vc phát trin thông qua hiu qu ca công tác huy đng vn nhàn ri trong dân cư.

Đ đt được mc tiêu trên, BHTGVN cn xác đnh đi tượng ca công tác tuyên truyn là cng đng, đc bit là nhng người dân vùng sâu, vùng xa, nông thôn và min núi, nơi ít có điu kin tiếp xúc vi thông tin tài chính. Mt kênh thông tin na có th tiếp cn và mang li hiu qu mnh m đó là các Trường Đi hc, Cao đng, đc bit là các Khoa Kinh tế - Ngân hàng. Các thế h tương lai này có cái nhìn đúng đn, tích cc v t chc BHTG; t đó có th gii thiu đến gia đình và người thân có ít điu kin tiếp xúc hơn vi kiến thc tài chính - ngân hàng. Các tài liu giáo dc tài chính phi d dàng tiếp cn được vi cng đng, bng nhiu hình thc, đnh dng khác nhau và được cung cp min phí. Các tài liu v kiến thc tài chính có th đ ti các đa đim công cng và các đim giao dch ca các t chc tham gia BHTG, các đim mua sm như siêu th, trung tâm thương mi, các khu vc sinh hot chung các chung cư... đ người dân có th cp nht kiến thc d dàng.

Đa dng hóa các chương trình truyn thông

Chiến lược truyn thông ca BHTGVN giai đon 2015-2020 được xây dng, phù hp vi chiến lược phát trin chung ca ngành ngân hàng. Hin nay, các thông tin v cơ chế BHTG, t chc BHTG được chuyn ti đến công chúng thông qua các n phm như Bn tin BHTG, website ca BHTGVN cũng là mt kênh truyn thông quan trng được cp nht thông tin chính xác, kp thi hàng ngày đến công chúng. Bên cnh đó, chính sách BHTG cũng đến vi công chúng thông qua các kênh như: báo, đài, truyn hình vi  các chuyên mc phóng s, tài liu, hi đáp,... Ti các Chi nhánh BHTGVN trong h thng, các hot đng tuyên truyn như Hi ngh khách hàng, ta đàm các Trường Đi hc. các Hi cu chiến binh, Hi ph n, Hi người cao tui, Hi nông dân.. cũng mang li hiu qu truyn thông rõ rt.

Đ nâng cao hiu qu truyn thông trong thi gian ti, vic xây dng thêm mt s kênh tuyên truyn chính sách và v t chc BHTGVN cn được trin khai đa dng hơn, c th là trên các sóng phát thanh (radio), trên các phương tin công cng (xe buýt) và truyn thông online đ tăng s lượng công chúng có th tiếp cn vi chính sách BHTG cũng như hình nh ca BHTGVN. Ngoài ra, cn tăng cường tp hun cho các cán b ti các t chc tham gia BHTG hiu đ, hiu đúng. Đây thc s là nhng “tuyên truyn viên” gn gũi và có tác dng nht đi vi người gi tin ti đơn v, có th n đnh tâm lý người gi tin, gim thiu tác đng ca nhng thông tin tiêu cc. Nhng hot đng được thc hin thường xuyên s giúp người dân to thành thói quen ng x phù hp khi có nhng tin đn tht thit trong lĩnh vc tài chính-ngân hàng.

Thu thp ý kiến công chúng

Nhn thc được tm quan trng ca vic nâng cao nhn thc công chúng, BHTGVN đã thc hin kho sát ý kiến công chúng đnh kỳ đ thu thp các thông tin, s dng làm cơ s khi đ ngh, áp dng bt kỳ s thay đi v chính sách tài chính. Thường xuyên thc hin và đánh giá nhn thc ca công chúng và thu thp các ý kiến cng đng s mang li nhiu li ích thiết thc, có th giúp điu chnh nhng chiến lược truyn thông và có th thu được nhiu sáng kiến ng dng mang li hiu qu vi chi phí thp nht.

Theo Hương Giang - DIV khu vc ĐBSCL

Xem 19417 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.