Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Ứng dụng công nghệ hướng tới Tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ung dung cong nghe huong toi Tai chinh toan dien tai Viet NamNgày 15/12/2017, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp vi Nhóm công tác tài chính vi mô Vit Nam và Công ty tài chính quc tế IFC t chc Ta đàm “ng dng công ngh hướng ti Tài chính toàn din ti Vit Nam”.

Tham d bui Ta đàm có ông Nguyn Toàn Thng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam; lãnh đo các V, Cc NHNN cùng hơn 150 đi biu đi din t: Chính ph, các B ngành, các nhà tài tr và các t chc quc tế.

Phát biu khai mc bui Ta đàm, ông Nguyn Toàn Thng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam cho biết, Vit Nam đang n lc đy mnh các hot đng nhm thúc đy tài chính toàn din. Điu này cho thy s quan tâm không ch ca các cơ quan Chính ph mà còn ca các t chc quc tế, t chc chính tr-xã hi v s cn thiết tăng cường hơn na các bin pháp phát trin tài chính toàn din, qua đó nhm h tr phát trin và tăng trưởng kinh tế bn vng. Các ngân hàng Vit Nam trong nhng năm qua đã nhanh chóng nhìn nhn và nm bt được cơ hi phát trin trên nn tng công ngh, nht là xu hướng tiến ti cuc cách mng công nghip 4.0. Hot đng tài chính vi mô được coi là khi ngun ca tài chính toàn din cũng đang dn tiếp cn và ng dng công ngh mt cách nhanh chóng nhm to ra các sn phm thun tin hơn. S phát trin ca dch v ngân hàng trên nn tng công ngh hin đi cũng giúp các ngân hàng m rng đ bao ph, đi mi mô hình kinh doanh, cung cp dch v ti phm vi khách hàng rng ln hơn vi chi phí thp hơn, góp phn quan trng cho s phát trin bn vng.

Ông Nguyn Toàn Thng hoan nghênh và đánh giá cao n lc ca Nhóm Công tác tài chính vi mô Vit Nam, Công ty tài chính quc tế (IFC), Qu Citi và các nhà tài tr trong vic hp tác vi NHNN t chc bui Ta đàm. Ông cũng mong mun các đi biu tho lun và đóng góp ý kiến đ cùng nhau đưa ra các gii pháp góp phn hướng ti mt nn tài chính toàn din thành công ti Vit Nam.

Ti bui ta đàm, bà Lê Phương Lan - Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng - NHNN đã trình bày Chiến lược phát trin tài chính toàn din ti Vit Nam: Thc trng tài chính toàn din Vit Nam, ri ro, thách thc, cơ hi, đnh hướng, vai trò ca công ngh trong chiến lược tài chính toàn din.

Ông Ivan Daniel Mortimer Schutts - Chuyên gia cao cp v Thanh toán bán l và dch v ngân hàng di đng ti khu vc Đông Á - Công ty Tài chính quc tế (IFC) gii thiu nhng kinh nghim quc tế v ng dng công ngh phc v mc tiêu ph cp dch v tài chính: Các mô hình ng dng công ngh/Fintech trong dch v tài chính hướng ti tài chính toàn din và nhng bài hc kinh nghim cho Vit Nam.

Ta đàm cũng nghe ông Lê Anh Dũng, đi din V Thanh toán - NHNN trình bày vai trò ca Fintech đi vi thúc đy ph cp tài chính: Tm quan trng và đóng góp ca công ngh thông tin/Fintech trong tiến trình tài chính toàn din ti Vit Nam.

Cũng ti bui ta đàm, các đi biu đã cùng nhau tho lun và chia s nhng thông tin liên quan đến vic phát trin thanh toán nhm m rng tiếp cn dch v tài chính và thúc đy tài chính toàn din ti Vit Nam; Dch v ngân hàng đi lý và ngân hàng di đng; Fintech và cơ hi phát trin ti Vit Nam; Vai trò ca t chc tài chính vi mô trong thi đi Fintech.

Bui ta đàm “ng dng công ngh hướng ti Tài chính toàn din ti Vit Nam” được t chc vi nhng ni dung trao đi chuyên sâu và c th, mang li cái nhìn sâu sc hơn v vai trò ca công ngh đi vi phát trin tài chính toàn din như ng dng công ngh trong dch v tài chính vi mô, kết ni dch v tài chính/ngân hàng vi các dch v khác, sáng kiến đi mi công ngh

Ta đàm đã cp nht được din biến và xu hướng công ngh đi vi dch v tài chính, hướng ti mc tiêu tăng cường ph cp tài chính ti Vit Nam; đng thi là cơ hi cho các t chc tài chính vi mô, các công ty công ngh tài chính Fintech, các nhà qun lý, các t chc tài chính trong và ngoài nước khác.

Cũng ti bui Ta đàm đã din ra L công nhn Cá nhân và T chc tài chính vi mô tiêu biu Citi Vit Nam 2017. Đây là mt hot đng thường niên toàn cu do Qu Citi/ Ngân hàng Citi - Vit Nam tài tr mang li ý nghĩa quan trng qua vic Tôn vinh đin hình người nghèo làm kinh doanh hiu qu nhm chia s kinh nghim, nhân rng mô hình, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo, đng thi góp phn nâng cao v thế kinh tế và xã hi ca người nghèo/ người có thu nhp thp ti Vit Nam; đng thi chương trình cũng góp phn nâng cao nhn thc v vai trò ca hot đng Tài chính vi mô đi vi vic tăng cường kh năng tiếp cn dch v tài chính, h tr ph cp tài chính và đm bo hiu qu xã hi trong hot đng tài chính vi mô, to điu kin đ tăng cường mi quan h hp tác cũng như chia s kinh nghim gia các t chc tài chính vi mô ti Vit Nam, thu hút s quan tâm ca Chính ph, các nhà hoch đnh chính sách và các bên liên quan ti hot đng Tài chính vi mô.

Xem 1733 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.