Sunday, 11 April 2021
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 05/3/2021, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) ban hành văn bn s 1370/NHNN-TD yêu cu các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tnh, thành ph trin khai các bin pháp tăng cường phòng, chng và tháo g khó khăn do tác đng ca dch Covid-19.

Theo ni dung ca văn bn này, thi gian qua dch Covid-19 tiếp tc bùng phát, din biến phc tp ti mt s tnh, thành ph: Hi Dương, Qung Ninh, Hà Ni, H Chí Minh, Hi Phòng, Gia Lai... đã tác đng tiêu cc đến đi sng, xã hi và hot đng sn xut kinh doanh ca nn kinh tế. Đ h tr khc phc tháo g khó khăn do nh hưởng ca dch Covid 19, NHNN yêu cu Ch tch HĐQT/HĐTV, Tng giám đc/Giám đc các TCTD, Giám đc NHNN chi nhánh các tnh, thành ph khn trương thc hin mt s ni dung, c th như sau:

Các TCTD ch đo các chi nhánh, phòng giao dch trong toàn h thng, đc bit là ti các đa bàn đang thc hin giãn cách, phong ta nghiêm túc thc hin đúng theo các ch đo ca Th tướng Chính ph, Ban Ch đo phòng chng dch Covid-19 và các cp chính quyn đa phương v phòng chng dch Covid-19. Ch đng xây dng phương án, đm bo cho hot đng ngân hàng được an toàn, liên tc và thông sut trong mi tình hung.

Đng thi, tiếp tc trin khai các gii pháp h tr tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn b nh hưởng bi dch Covid-19 như: cơ cu li thi hn tr n, min gim lãi vay, phí, cho vay mi... theo thm quyn và theo quy đnh ti Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 v cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng do dch Covid-19; Thông tư s 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015, Thông tư s 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 hướng dn Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Ngh đnh 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 ca Chính ph v chính sách tín dng phc v nông nghip, nông thôn; Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 v phân loi tài sn có, mc trích, phương pháp trích lp d phòng ri ro và s dng d phòng đ x lý ri ro trong hot đng ca TCTD và các văn bn sa đi, b sung; Quyết đnh s 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 ca Th tướng Chính ph v vic ban hành cơ chế x lý n b ri ro ti Ngân hàng Chính sách xã hi.

Mt khác, tăng cường thông tin, tuyên truyn, trin khai các sn phm, dch v ngân hàng trc tuyến, thc hin các gii pháp thúc đy thanh toán không dùng tin mt; Tiếp tc ci cách, đơn gin hóa các quy trình, th tc, tăng cường các hot đng trc tuyến, to điu kin đ khách hàng không trc tiếp đến ngân hàng giao dch, góp phn hn chế các nguy cơ lây lan dch bnh.

Các TCTD nghiêm túc trin khai chế đ báo cáo thng kê v kết qu tháo g khó khăn đi vi khách hàng b nh hưởng bi dch Covid-19 theo quy đnh ca NHNN; báo cáo NHNN các khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình thc hin.

NHNN chi nhánh các tnh, thành ph ch đo toàn th cán b, người lao đng ti chi nhánh nghiêm túc thc hin đúng theo các ch đo ca Th tướng Chính ph, Thng đc NHNN, Ban Ch đo phòng chng dch Covid-19 và các cp chính quyn đa phương v phòng, chng dch Covid-19.

Ch đo, đôn đc chi nhánh các TCTD trên đa bàn trin khai quyết lit các gii pháp tháo g khó khăn, to điu kin cho khách hàng vay vn b nh hưởng bi dch Covid-19 theo quy đnh.

Cùng vi đó, thông tin đến các t chc, cá nhân trên đa bàn các gii pháp ca ngành ngân hàng nhm h tr tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn b nh hưởng bi dch bnh, ch đng x lý nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình trin khai ca các TCTD.

Phi hp vi chính quyn đa phương đ ch đo, trin khai có hiu qu vic h tr, tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn b nh hưởng do dch Covid-19. Kp thi báo cáo NHNN, y ban nhân dân tnh, thành ph x lý đi vi các vn đ phát sinh vượt thm quyn.

Riêng đi vi NHNN chi nhánh tnh Hi Dương, do dch bnh vn đang din biến phc tp và còn có th kéo dài, đ ngh NHNN chi nhánh ch đo các TCTD trên đa bàn khn trương rà soát, phi hp chính quyn đa phương đánh giá tình hình khó khăn, thit hi do dch Covid-19; trên cơ s đó xây dng kch bn ca ngành ngân hàng, đ xut các gii pháp c th đ tháo g khó khăn cho khách hàng b nh hưởng bi dch bnh, báo cáo NHNN thông qua V Tín dng các ngành kinh tế.

Read 99 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng