Monday, 18 January 2021
TIN MỚI

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Hinh anh thu tuc hanh chinhNgày 16/11/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Cụ thể, NHNN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: “Thủ tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg”. .

Quyết định số 1941/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 877/QĐ-NHNN ngày 08/5/2020 của Thống đốc NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Read 256 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng