Wednesday, 14 April 2021
TIN MỚI

BacA Bank được sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

BacA Bank anh hoat dongNgày 19/11/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1957/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BacA Bank).

Theo đó, NHNN sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GP-NHNN ngày 16/4/2019 do Thống đốc NHNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Bắc Á như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á là: 7.085.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy nghìn không trăm tám mươi lăm tỷ đồng)”.

Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các nội dung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GP-NHNN ngày 16/4/2019 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Điều 2 Quyết định số 2647/QĐ-NHNN ngày 26/12/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ, tên viết tắt tại Giấy phép thành lập và hoạt động của BacA Bank hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 1957/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành.

Read 2136 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng