Thứ hai, 27 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Vietcombank tuyển dụng cán bộ bộ phận khách hàng FDI phía Nam

Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 03 cán b vào làm vic ti B phn Khách hàng FDI phía Nam - Tr s chính Vietcombank (làm vic ti ti TP. H Chí minh). Thời gian nhận h sơ từ ngày 12/08/2019 đến 24h00 ngày 26/08/2019 (Nhn h sơ trong 15 ngày, k c th By và Ch nht).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank.(https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx&https://tuyendung.vietcombank.com.vn/)

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut (bng tiếng Vit) khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Đơn d tuyn và Lý lch (CV) bng tiếng Anh/Trung/Nht/Hàn (tương tng các v trí ng tuyn);

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng Vietcombank (https://tuyendung.vietcombank.com.vn/ - Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 9/2019;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 0941924346/0941924347.

Xem 411 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.