Thứ hai, 27 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua Ngân hàng

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamThc hin nhim v được Chính ph giao, NHNN đã phi hp vi B Tài chính rà soát, tng hp Danh mc quy đnh ti các văn bn quy phm pháp lut hin hành và báo cáo Chính ph theo đúng thi hn yêu cu ti Ngh quyết s 02.

Trin khai thc hin Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 ca Chính ph v tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2019 và đnh hướng đến năm 2021 (Ngh quyết s 02), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao đu mi phi hp vi B Tài chính trin khai nhim v lit kê và công khai chi tiết Danh mc các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng (Danh mc).

Theo Danh mc, có th thy các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng hin nay tp trung 6 lĩnh vc vi 13 loi giao dch. Trong đó, lĩnh vc thuc qun lý nhà nước ca B Tài chính gm thuế, chng khoán, thu - chi ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghip. Lĩnh vc thuc qun lý nhà nước ca NHNN gm hot đng ca t chc s dng vn nhà nước, t chc s dng kinh phí ngân sách nhà nước và gii ngân vn vay ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi vi khách hàng.

Trong lĩnh vc thuế, các giao dch phi thanh toán qua ngân hàng được quy đnh chi tiết trong Lut thuế giá tr gia tăng, Lut thuế thu nhp doanh nghip và Lut thuế tiêu th đc bit, đng thi được quy đnh c th ti các văn bn hướng dn như Ngh đnh s 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh s 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut thuế tiêu th đc bit và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut thuế tiêu th đc bit quy đnh v điu kin khu tr thuế tiêu th đc bit và Thông tư s 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 ca B Tài chính quy đnh v th tc áp dng đi tượng không chu thuế tiêu th đc bit. Theo đó, các giao dch phi thanh toán qua ngân hàng đượchưởng các chính sách v thuế gm: (a) Hàng hóa, dch v mua vào (tr hàng hoá, dch v mua tng ln có giá tr dưới 20 triu đng), hàng hóa, dch v xut khu phi có chng t thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM) đ người np thuế giá tr gia tăng được khu tr thuế giá tr gia tăng; (b) Hàng hoá, dch v tng ln có giá tr t 20 triu đng tr lên (tr các trường hp không bt buc phi có chng t TTKDTM theo quy đnh ca pháp lut) phi có chng t TTKDTM đ được tr chi phí tính thuế thu nhp doanh nghip; (c) Nguyên liu mua trc tiếp ca nhà sn xut trong nước phi có chng t thanh toán qua ngân hàng đ được khu tr thuế tiêu thu đc bit; hàng hoá do các cơ s sn xut, gia công trc tiếp xut khu ra nước ngoài gm hàng hoá bán và gia công cho doanh nghip chế xut (tr ô tô dưới 24 ch ngi bán cho doanh nghip chế xut; hàng hóa do cơ s sn xut bán hoc y thác cho cơ s kinh doanh xut khu đ xut khu theo hp đng kinh tế; hàng hoá mang ra nước ngoài đ bán ti hi ch trin lãm nước ngoài) phi có chng t thanh toán qua ngân hàng đ được khu tr thuế tiêu th đc bit đu vào.

Trong lĩnh vc chng khoán, các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng gm có thanh toán giao dch chng khoán, thanh toán giao dch trái phiếu Chính ph và thanh toán giao dch chng khoán cho khách hàng ca công ty chng khoán. Các văn bn quy phm pháp lut quy đnh vic bt buc phi thanh toán qua ngân hàng đi vi các giao dch này là Lut Chng khoán, Ngh đnh s 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 ca Chính ph v thanh toán bng tin mt và các Thông tư hướng dn ca B Tài chính gm Thông tư s 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 hướng dn hot đng thanh toán giao dch trái phiếu Chính ph, trái phiếu được Chính ph bo lãnh và trái phiếu chính quyn đa phương và Thông tư s 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dn thành lp và hot đng ca công ty chng khoán.

Lĩnh vc thu - chi ngân sách nhà nước có các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng gm np ngân sách nhà nước và thanh toán các khon chi ca đơn v giao dch vi Kho bc Nhà nước (KBNN). V thu, các đơn v, t chc kinh tế có tài khon ti ngân hàng thương mi (NHTM) thc hin np ngân sách nhà nước bng hình thc TTKDTM hoc np bng tin mt ti NHTM đ chuyn np vào tài khon ca KBNN; đi vi các cá nhân và các đơn v, t chc khác khi thc hin nghĩa v np ngân sách nhà nước phi ưu tiên thanh toán bng hình thc TTKDTM. V chi, khon chi ca các đơn v giao dch vi KBNN được thc hin bng hình thc chuyn khon trc tiếp t tài khon ca đơn v giao dch m ti KBNN ti tài khon ca người cung cp hàng hóa dch v, người hưởng lương t ngân sách nhà nước và người th hưởng khác ti KBNN hoc ngân hàng, tr nhng trường hp được phép chi bng tin mt. Danh sách các giao dch thu, chi ngân sách c th được quy đnh ti Ngh đnh s 222/2013/NĐ-CP; Thông tư s 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 và Thông tư s 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 ca B Tài chính quy đnh qun lý thu - chi bng tin mt qua h thng KBNN.

Trong lĩnh vc tài chính doanh nghip, giao dch góp vn và mua bán, chuyn nhượng phn vn góp và các giao dch vay, cho vay và tr n vay ln nhau đu phi thc hin thanh toán qua ngân hàng. Đây là quy đnh ti Ngh đnh s 222/2013/NĐ-CP và các văn bn hướng dn ca B Tài chính như Thông tư s 09/2015/TT-BCT ngày 29/01/2015 hướng dn giao dch tài chính ca doanh nghip, Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Qun lý thuế, Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Qun lý thuế.

Trong hot đng ca t chc s dng vn nhà nước, t chc s dng kinh phí ngân sách nhà nước, căn c Ngh đnh s 222/2013/NĐ-CP, NHNN đã ban hành Thông tư s 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy đnh các giao dch mà t chc s dng vn nhà nước không thanh toán bng tin mt, tr 5 loi giao dch sau: (a) Thanh toán tin thu mua nông, lâm, thy sn, dch v và các sn phm khác cho người dân trc tiếp sn xut, đánh bt, khai thác bán ra mà chưa có tài khon thanh toán ti ngân hàng; (b) Thanh toán công tác phí, tr lương và các khon thu nhp khác cho người lao đng chưa có tài khon thanh toán ti ngân hàng; (c) Các khon thanh toán đ thc hin nhim v quc phòng, an ninh liên quan đến bí mt Nhà nước; (d) Bên thanh toán thc hin vic thanh toán hoc bên được thanh toán nhn thanh toán ti các xã, phường, th trn thuc đa bàn min núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên gii, hi đo, khu vc nông thôn nơi chưa có t chc cung ng dch v thanh toán; (e) Khon thanh toán vi giá tr dưới 20 triu đng, tr trường hp các khon thanh toán trong ngày có giá tr dưới 20 triu đng cho cùng mt mc đích, mt đi tượng thanh toán nhưng tng các khon thanh toán này ln hơn 20 triu đng.

Mt lĩnh vc thuc qun lý nhà nước ca NHNN có các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng là gii ngân vn vay. Căn c Ngh đnh s 222/2013/NĐ-CP và hướng dn ca NHNN ti Thông tư s 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy đnh v phương thc gii ngân vn cho vay, các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi gii ngân vn vay vào tài khon thanh toán ca bên th hưởng nếu bên th hưởng là pháp nhân hoc bên th hưởng (không bao gm pháp nhân) có tài khon thanh toán ti t chc cung ng dch v thanh toán và s tin vay ghi trong tha thun cho vay có giá tr trên 100 triu đng. Ngoài ra, vic gii ngân vn vay vào tài khon thanh toán ca khách hàng vay cũng phi thc hin khi (a) Khách hàng thanh toán, chi tr cho mc đích s dng vn vay mà pháp lut quy đnh phi thc hin thông qua tài khon thanh toán ca khách hàng; (b) Khách hàng là bên th hưởng có tài khon thanh toán ti t chc cung ng dch v thanh toán đã ng vn t có đ thanh toán, chi tr các chi phí thuc chính phương án, d án kinh doanh hoc phương án, d án phc v đi sng được t chc tín dng cho vay theo quy đnh ca pháp lut và (3) Khách hàng trc tiếp thanh toán, chi tr tin mua sn phm nông nghip thuc lĩnh vc nông, lâm, diêm nghip và thy sn t các cá nhân, h gia đình, ch trang tri, h kinh doanh và t chc hp tác có hot đng sn xut kinh doanh trên đa bàn nông thôn đ thc hin phương án sn xut kinh doanh, phù hp vi mc đích vay vn ghi trong tha thun cho vay.

Theo ch đo ca Phó Th tướng Vương Đình Hu ti Công văn s 6477/VPCP - KTTH ngày 22/7/2019 ca Văn phòng Chính ph, danh mc chi tiết các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng hin được đăng ti công khai ti Cng thông tin đin t ca Chính ph, B Tài chính, NHNN và cơ quan liên quan.

Xem 968 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.