Thứ bảy, 08 Tháng 8 2020
TIN MỚI

VietinBank và Tập đoàn TMS ký kết hợp tác toàn diện

VietinBank va Tap doan TMS ky ket hop tac toan dienNgày 18/7/2019 ti Hà Ni đã din ra L ký kết hp tác toàn din gia Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) và Tp đoàn TMS (TMS).

Nhm phát huy thế mnh ca hai bên trong các lĩnh vc hot đng kinh doanh, hướng ti xây dng mi quan h chiến lược bn vng và ngày càng phát trin, VietinBank và Tp đoàn TMS chính thc ký kết hp tác toàn din. S kin này đánh du mc quan trng trong mi quan h hp tác gia VietinBank và TMS thông qua các hot đng tài tr, tín dng, liên doanh, liên kết. VietinBank và TMS s h tr nhau m rng và phát trin hot đng kinh doanh nhm khai thác tt nht tim năng ca th trường, khai thác ti đa li thế ca hai bên trên cơ s tuân th các quy đnh ca pháp lut và năng lc ca mi bên.

Phát biu ti L ký kết, Ch tch HĐQT VietinBank Lê Đc Th cho biết: VietinBank và TMS đã có quá trình làm vic cùng nhau và thu hiu v tim năng phát trin ca c hai bên. T cơ s đó đã to ra cơ hi hp tác toàn din và trong tương lai s là hp tác chiến lược gia VietinBank và Tp đoàn TMS đ kiến to thêm nhiu thành công mi. VietinBank vinh d là đi tác tín dng cung cp các dch v tài chính, ngân hàng chuyên sâu cho Tp đoàn TMS. Vic ký tha thun hp tác toàn din này nhm tăng cường phi hp mc đ cao hơn na gia hai đơn v, m ra nhiu cơ hi hp tác sâu rng, hiu qu trong các hot đng kinh doanh ca hai bên trong thi gian ti.

Ông Lê Đc Th cũng bày t s tin tưởng: VietinBank và Tp đoàn TMS s nâng cao hơn na năng lc tài chính, năng lc cnh tranh và đng hành cùng nhau đ phát trin bn vng trong thi kì mi. VietinBank cam kết s cung cp cho TMS các dch v ngân hàng cht lượng nht, trin khai tích cc và hiu qu các ni dung, điu khon trong Tha thun Hp tác toàn din gia VietinBank và Tp đoàn TMS.

Sau hơn 15 năm xây dng và phát trin, TMS đã khng đnh được v thế là mt tp đoàn kinh tế đa ngành, tp trung các lĩnh vc: Bt đng sn, Tuyn dng nhân s, Giáo dc và Đào to, Thương mi - Dch v, Chăm sóc sc khe và Nông nghip công ngh cao. Trong đó, lĩnh vc bt đng sn được coi là ngành “mũi nhn” vi đnh hướng tr thành nhà phát trin bt đng sn s 1 Vit Nam. Hin nay, TMS s hu 6.000 nhân s có trình đ chuyên môn cao, h thng công ty thành viên và các văn phòng đi din tri rng khp trong nước và quc tế.
Xem 191 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng