Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phát triển nguồn nhân lực

Hinh anh NHNNNgày 17/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1537/QĐ-NHNN v vic Phê duyt Ban hành Kế hoch trin khai Chương trình hành đng ca ngành Ngân hàng thc hin Chiến lược phát ngành NH Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 trong lĩnh vc phát trin ngun nhân lc.

Kế hoch bao gm các ni dung sau: (i) Xây dng các tiêu chun ngh nghip, áp dng chng ch hành ngh đi vi mt s v trí ct lõi trong ngành Ngân hàng; (ii) Tăng cường hp tác gia đơn v đào to và đơn v s dng lao đng trong ngành Ngân hàng; (iii) Chú trng đào to ngun nhân lc cht lượng cao đáp ng yêu cu phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam và hi nhp kinh tế quc tế, đc bit là đi nghũ lãnh đo, chuyên gia đu ngành đ đt trình đ ngang tm khu vc và quc tế. Bi dưỡng, đào to đi ngũ chuyên gia, chuyên sâu trong các lĩnh vc ca ngành Ngân hàng như: Chính sách tin t, qun lý d tr ngoi hi, thanh toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, phân tích, d báo, qun tr ri ro…; (iv) Đào to lc lượng cán b nm bt được tiến b khoa hc công nghng dng vào thc tin ca Ngành, đng thi trang b, đào to k năng mi cho đi ngũ cán b hin hu, đm bo các cán b nghip v ca NHNN có kh năng ng dng công ngh thông tin, phương thc làm vic tiên tiến, có năng lc đ xut, tham mưu xây dng chính sách, thc hin qun lý Nhà nước v hot đng tin t, tín dng, ngân hàng, phù hp vi nhng đòi hi ca nn kinh tế trong điu kin hi nhp kinh tế quc tế sâu rng và s phát trin mnh m ca khoa hc công ngh; tăng cường tính t ch và trách nhim ca cá nhân; (v) Xây dng đi ngũ cán b công ngh thông tin ti các TCTD có trình đ nghip v gii, tính chuyên nghip cao, đáp ng nhu cu qun tr vn hành và làm ch các h thng công ngh hin đi; (vi) Tăng cường hp tác, tn dng h tr, chuyn giao k thut, đào to nghip v chuyên sâu t các t chc quc tế như: Ngân hàng Thế gii, Qu tin t quc tế, Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn, Ngân hàng Phát trin Châu Á, NHTW các nước phát trin… đ nâng cao trình đ, kinh nghim, k năng chuyên môn, nghip v cho đi ngũ cán b, công chc, viên chc, đi ngũ qun lý và nhân viên ca Ngành; (vii) Chiến lược phát trin ngun nhân lc ca Ngành đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030.

Quyết đnh trên cũng nêu rõ, các đơn v được giao ch trì thc hin ni dung công vic ti Kế hoch ch đng phi hp vi các cơ quan, t chc, đơn v có liên quan t chc trin khai thc hin đúng tiến đ, có hiu qu, đnh kỳ báo cáo NHNN v tiến đ, kết qu đt được, khó khăn, vướng mc trong quá trình thc hin và đ xut gii pháp x lý; hoc báo cáo đt xut theo yêu cu.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 862 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng