Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VDB sẽ phải tuân thủ quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn

VDB anh hoat dongNHNN Vit Nam va ban hành Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy đnh các gii hn, t l bo đm an toàn trong hot đng ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam (VDB).

Nói v s cn thiết phi quy đnh các gii hn, t l an toàn trong hot đng ca VDB, NHNN Vit Nam cho biết, mc dù VDB là ngân hàng chính sách thc hin các chương trình, chính sách phát trin kinh tế ca Chính ph, trong hot đng ca VDB vn tim n nhng ri ro tương t như các NHTM khác.

Hơn na, do thi hn cho vay ca VDB đi vi các d án là rt dài, bình quân là 10 năm, trong khi đó ngun vn dùng đ cho vay ch yếu là ngun trái phiếu được Chính ph bo lãnh vi thi hn huy đng bình quân là 5 năm, dn đến ri ro thanh khon cho VDB trong trường hp th trường khó khăn, VDB không huy đng kp thi đ tr n huy đng các khon đến hn.

“Vì vy, vic quy đnh, áp dng các ch tiêu an toàn vn, an toàn trong hot đng đi vi VDB là cn thiết nhm đm bo VDB hot đng an toàn, hiu qu, bo toàn ngun vn ca Nhà nước”, cơ quan qun lý nhà nước v tin t nhn mnh.

Tuy nhiên NHNN Vit Nam cũng cho rng, trước mt chưa quy đnh và áp dng các ch tiêu: (i) T l kh năng chi tr trong 30 ngày; (ii) T l ti đa ngun vn ngn hn được s dng cho vay trung và dài hn; (iii) T l an toàn vn ti thiu đi vi VDB như đi vi các NHTM mà ch quy đnh 3 ch tiêu như đã nêu trên.

C th v gii hn cp tín dng, Thông tư quy đnh rõ: Tng mc dư n cp tín dng (bao gm c tín dng đu tư ca Nhà nước) tính trên vn t có ca VDB không được vượt quá 15% đi vi mt khách hàng, không được vượt quá 25% đi vi mt khách hàng và người có liên quan, tr trường hp các d án đc bit do Th tướng Chính ph quyết đnh.

V t l d tr thanh khon (được tính bng t l phn trăm ca tài sn có tính thanh khon cao so vi tng ngun vn), Thông tư quy đnh, VDB phi duy trì t l d tr thanh khon ti thiu theo l trình sau: K t ngày thông tư này có hiu lc đến hết ngày 31/12/2020 là 0,6%; k t ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2022 là 1%; k t ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024 là 1,5%; và t 1/12025 là 2%.

Lý gii v vic đưa ra l trình trên, NHNN Vit Nam cho biết, nếu áp dng ngày theo mc ca NHTM, VDB s khó có th tuân th t l này. Bi tài sn có tính thanh khon cao ca VDB ít, ch yếu là tin mt, vàng; tin gi ti NHNN và tin gi không kỳ hn ti các TCTD, chi nhánh NHNNg khác trong nước và nước ngoài; trong khi VDB không có giy t có giá s dng trong các giao dch ca NHNN.

Bên cnh đó, nhu cu d tr thanh khon ca VDB không cao do không tham gia nhiu các hot đng thanh toán, dòng tin luân chuyn ít, do đó vic yêu cu duy trì d tr thanh khon nhiu s làm phát sinh thêm chi phí cho VDB.

Ngoài ra, VDB cũng phi tuân th quy đnh v t l dư n cho vay so vi tng vn huy đng. C th, VDB được duy trì t l ti đa dư n cho vay so vi tng vn huy đng mc 100% cho ti hết năm 2020; còn t 1/1/2021 VDB ch được cho vay ti đa 95% tng ngun vn huy đng. Tng dư n cho vay ca VDB bao gm: Dư n cho vay ngn hn h tr xut khu; Dư n cho vay ngn hn chương trình đc bit ca Chính ph; Dư n cho vay trung hn tín dng đu tư; Dư n cho vay trung hn chương trình đc bit ca Chính ph; Dư n cho vay dài hn tín dng đu tư; Dư n cho vay dài hn chương trình đc bit ca Chính ph;  Dư n cho vay khác; Dư n các khon n vay ch x lý.

Còn tng vn huy đng bao gm: Tin gi ca t chc trong nước, nước ngoài; tin vay Bo him xã hi Vit Nam, vay ngân sách Nhà nước, vay ca các t chc tài chính, TCTD trong nước và nước ngoài; tin huy đng t phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chng ch tin gi, giy t có giá khác.

Lý gii cho quy đnh trên, NHNN Vit Nam cho biết, quy đnh trên là phù hp vi đc thù thc tế hot đng ca VDB. Đó là ngun vn huy đng ca VDB ch yếu là Trái phiếu Chính ph bo lãnh, vay TCTD, t chc tài chính, ngân sách Nhà nước, không huy đng t dân cư.

Th hai, đnh hướng đã được B Tài chính thng nht v vic yêu cu VDB phi nm gi lượng tài sn có tính thanh khon cao so vi quy mô tng n phi tr đ ch đng trin khai các gii pháp cn thiết đm bo an toàn chi tr, thanh khon là 2%, tiến ti là 5%.

Theo Thi báo ngân hàng

Xem 409 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng