Thứ năm, 09 Tháng 4 2020
TIN MỚI

BIDV đẩy mạnh hoạt động sáng tạo hướng đến khách hàng

BIDV day manh hoat dong sang taoMi đây, ti TP. Vinh, tnh Ngh An, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã t chc thành công Ngày hi Sáng to BIDV năm 2019 vi ch đ “Khơi ngun sáng to - Bt phá thành công”, nhm trin khai Đ án Xây dng và thc hành văn hóa hc hi - sáng to ti BIDV.

Ngày hi có s tham gia ca hơn 600 đi biu, trong đó có gn 500 đi biu là các cán b, đoàn viên thanh niên BIDV có nhiu thành tích trong hot đng sáng to và nghiên cu khoa hc.

Sáng to hướng đến khách hàng

Đ chun b cho Ngày hi Sáng to 2019, các cán b trong h thng BIDV đã đóng góp 247 ý tưởng, sáng kiến; trong đó có 71 sáng kiến thúc đy hot đng ngân hàng bán l, 37 sáng kiến cho s phát trin ca khi ngân hàng bán buôn, 93 sáng kiến nhm đi mi và t đng hoá quy trình và 46 ý tưởng nhm phát trin văn hóa doanh nghip... Trên cơ s đó, BIDV đã la chn 23 ý tưởng tiêu biu đ tiến hành trao đi, tho lun ti 04 workshop: Phát trin hot đng ngân hàng bán l; Phát trin hot đng ngân hàng bán buôn; Đi mi và t đng hoá quy trình; Phát trin Văn hóa doanh nghip và văn hóa hc hi - sáng to ti BIDV...

Dù được xut phát t nhiu đơn v, đ cp đến nhiu lĩnh vc hot đng khác nhau, nhưng đim chung nht các ý tưởng là đu hướng đến mc tiêu: ci tiến quy trình đ nâng cao kh năng phc v khách hàng và b sung các sn phm dch v mi nhiu tin ích nhm đáp ng nhu cu ngày càng cao ca nn kinh tế. Trong đó có th k đến nhng sáng kiến ni bt như: “Phát trin dch v Qun lý tài chính cá nhân PFM”, “Đa dng hóa chính sách khách hàng cá nhân”, “Phát trin phn mm mua sm và tìm kiếm đa đim mua hàng - BIDV Shopping”, “Mô hình ng dng ví đin t trong công tác thu h”, “Kết ni ngân hàng - công ty fintech cung cp phn mm kế toán, qun tr doanh nghip”, “Công ngh hóa x lý giao dch mua bán ngoi t và tác nghip sn phm phái sinh”; “ng dng mt ca tp trung đ cp nht các yêu cu x lý ca khách hàng”...

Hot đng sáng to là mt thành t quan trng trong văn hóa doanh nghip ca BIDV. Trong lch s phát trin ca mình, BIDV luôn đ cao tinh thn “sáng to hướng đến khách hàng” và đã cung cp nhiu sn phm, chương trình đáp ng nhu cu ca th trường trong tng giai đon. Đc bit là nhng năm gn đây, trong xu hướng cuc cách mng công nghip 4.0, các phong trào phát trin nghiên cu khoa hc ti BIDV đã to ra khong hơn 200 sáng kiến, ý tưởng mi năm, tp trung vào vic ci tiến quy trình hot đng và xây dng sn phm mi phc v khách hàng. Nh đó, BIDV thường xuyên cung cp ra th trường nhng sn phm dch v hin đi có hàm lượng công ngh cao. Có th k đến: H thng cng thanh toán trc tuyến vi các công ty chng khoán BIDV@Securities; Phn mm Thanh toán hóa đơn online; Phn mm Cng trao đi thông tin np thuế đin t ca BIDV; Sn phm ng dng x lý đin chuyn tin nhanh; Sn phm BIDV HomeBanking; Phn mm Đăng ký dch v trc tuyến; Phn mm qun lý hóa đơn ca BIDV; ng dng Ngân hàng đin t thông minh (BIDV Smartbanking); H thng Giao dch Ngân hàng đin t cho khách hàng t chc (BIDV iBank); Cng thanh toán Kiu hi cho khách hàng cá nhân...

Hc hi - Đi mi đ phát trin bn vng

Ngày hi Sáng to BIDV năm 2019 là mt minh chng c th trong n lc xây dng và thc hành văn hóa hc hi - sáng to ti BIDV - mt trong nhng yếu t quan trng mang li s phát trin bn vng cho BIDV.

Nhn thc rõ quy lut: mt t chc mun trường tn, không b xóa nhòa vào dòng chy lch s thì cn phi luôn t đi mi đ thích ng và phát trin; mun đi mi, cn có nhng con người luôn khát khao hc hi, đam mê sáng to,... BIDV đã trin khai vic xây dng và thc hành văn hóa hc hi sáng to da trên nhng tr ct chính: Hình thành môi trường khuyến khích, to điu kin thun li cho hot đng hc hi và sáng to; Xây dng h thng công c, quy trình, cơ chế h tr hot đng hc hi và sáng to; Có s quan tâm, ng h và dn dt trc tiếp ca lãnh đo trong quá trình trin khai...

BIDV cũng đã trin khai mt cách thc cht, hiu qu văn hóa này nhm to dng thói quen, n nếp lng nghe, hc hi, phát huy tinh thn sáng to ca cán b nhân viên bng mt s cách như: Lãnh đo tr thành tm gương trong vic nâng cao trình đ, hoàn thin bn thân, th hin tinh thn cu th, sn sàng lng nghe, trao đi và tiếp thu các ý kiến, trc tiếp chia s, đào to... cho cán b nhân viên; To dng không gian m đem li cm hng hc hi, sáng to; Phát đng và hưởng ng các phong trào thi đua, các hi thi tìm hiu chuyên môn, nghip v, đóng góp ý tưởng, sáng kiến đi mi...; Đy mnh các hot đng trao đi, chia s ni b…; Ghi nhn, khen thưởng nhng cá nhân/tp th có thành tích tt, tích cc tham gia các hot đng hc hi, đóng góp sáng kiến…

Ông Phan Đc Tú, Ch tch HĐQT BIDV, chia s: “Ti BIDV, vic liên tc hc hi, liên tc sáng to, tư duy tích cc, năng lượng tích cc và s lc quan đang tr thành mt trong nhng năng lc ct lõi ca mi cán b, mi lãnh đo các cp và cũng là phn không th thiếu trong văn hóa doanh nghip, ct cách ca BIDV. Sáng to là năng lượng sng, là tài sn quý giá nht ca BIDV trong quá kh, trong hin ti và trong tương lai. Vi tinh thn ‘‘Khát khao hc hi - Đam mê sáng to - Sn sàng thay đi - Bt phá thành công”, BIDV đang xây dng và hoàn thin mt môi trường làm vic thân thin, năng đng, giàu tính sáng to đ mi cá nhân được phát trin toàn din và phát huy hết kh năng ca mình, to dng nn tng cho s phát trin bn vng ca BIDV cũng như đem li sn phm dch v và môi trường kinh doanh tt nht cho khách hàng...”

Trong đnh hướng phát trin, BIDV xác đnh rõ s mnh đem li li ích, tin ích tt nht cho khách hàng, c đông, người lao đng và cng đng xã hi. Vi văn hóa  hc hi - sáng to được chú trng xây dng và phát trin, BIDV đang n lc đi mi, phc v tt hơn cho cng đng khách hàng trong nước và quc tế.

Xem 472 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng