Thứ hai, 21 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch 2019

Chinh phu hopNgày 15/7/2019 Chính ph đã ban hành Ngh quyết sô 50/NQ-CP v phiên hp Chính ph thường kỳ trc tuyến vi các đa phương tháng 6 năm 2019 vi quan đim ch đo là không lùi bước trước khó khăn, thách thc, quyết tâm hoàn thành toàn din kế hoch 2019.

Đánh giá tình hình trin khai thc hin Ngh quyết s 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hi 6 tháng đu năm 2019, Ngh quyết nêu rõ: Trong bi cnh tình hình thế gii, khu vc din biến phc tp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mi, đu tư toàn cu suy gim, nh s vào cuc quyết lit ca c h thng chính tr, s n lc ca các cp, các ngành, cng đng doanh nghip và Nhân dân c nước, tình hình kinh tế - xã hi 6 tháng đu năm tiếp tc chuyn biến tích cc.

Bên cnh kết qu đã đt được, Chính ph cho rng, tình hình hin ti vn còn nhiu tn ti, hn chế, khó khăn thách thc và tình hình thế gii có nhiu tác đng đến nn kinh tế nước ta. Trong bi cnh đó, quan đim ch đo ca Chính ph là: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thc, kiên đnh vi mc tiêu tăng trưởng và các ch tiêu, đnh hướng, nhim v, gii pháp đã đ ra; tiếp tc phát huy nhng kết qu đã đt được, n lc vượt qua khó khăn, thách thc; không ngng đi mi, sáng to, quyết lit hành đng, quyết tâm phn đu hoàn thành toàn din các mc tiêu, ch tiêu kế hoch năm 2019.

Ngh quyết nêu rõ, Chính ph đánh giá cao tinh thn làm vic ch đng, sát sao, ch đo x lý kp thi, hiu qu nhiu vn đ thc tin phát sinh ca các b, ngành, đa phương; đã có nhiu mô hình tt, cách làm hiu qu, nhng kinh nghim quý trong qun lý, điu hành cn tiếp tc nhân rng đ làm tt hơn na trên phm vi c nước.

Nhim v t nay đến cui năm còn rt nng n, Chính ph yêu cu các b, ngành, đa phương tuyt đi không được ch quan trong ch đo điu hành; theo dõi, đánh giá tình hình thế gii và trong nước, kp thi có đi sách, gii pháp phù hp; nghiêm túc quán trit phương châm “K cương, liêm chính, hành đng, sáng to, bt phá, hiu qu”; tiếp tc thc hin đng b, hiu qu các nhim v, gii pháp đã đ ra ti Ngh quyết s 01/NQ-CP, s 02/NQ-CP ca Chính ph; Ch th 09/CT-TTg ca Th tướng Chính ph và các văn bn ch đo, điu hành khác ca Chính ph, Th tướng Chính ph; đng thi bám sát kch bn tăng trưởng; chú trng trin khai thc hin quyết lit, hiu qu các gii pháp to đng lc thúc đy tăng trưởng năm 2019 nêu ti Ngh quyết s 23/NQ-CP ngày 10/4/2019.

Chính ph yêu cu tng B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang b, Ch tch y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương phi th hin tinh thn trách nhim cao trước Đng, Nhà nước và nhân dân, năng đng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, có gii pháp c th khc phc ngay tn ti, hn chế; thường xuyên theo dõi, linh hot ng phó phù hp vi din biến tình hình quc tế, trong nước; xác đnh rõ nhng nhim v, gii pháp trng tâm, cp bách, ch đo quyết lit, c th, tích cc huy đng s vào cuc ca h thng chính tr trong t chc trin khai nhim v, n lc phn đu to chuyn biến mnh m, thc cht hơn na trong ngành, lĩnh vc, đa bàn ph trách.

Các b, cơ quan: Kế hoch và Đu tư, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam phi hp cht ch, nâng cao hiu qu công tác điu phi gia các cơ quan điu hành kinh tế vĩ mô; thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình kinh tế thế gii và trong nước đ có đi sách phù hp, kp thi, hiu qu, không đ b đng, bt ng.

Cùng vi các B, ngành, đa phương được Chính ph giao thc hin nhiu nhim v trng tâm phát trin kinh tế - xã hi, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam được giao tiếp tc trin khai các nhim v: Ch đng theo dõi, đánh giá tác đng th trường tài chính tin t thế gii, trin khai các công c ca chính sách tin t linh hot, n đnh th trường ngoi t; phi hp hài hòa vi các chính sách tài khóa, bo đm mc tiêu kim soát lm phát, cng c nn tng kinh tế vĩ mô. To điu kin thun li cho doanh nghip và người dân trong tiếp cn vn tín dng phc v đu tư, sn xut, kinh doanh, góp phn hn chế tín dng đen. Trin khai mnh m các phương thc thanh toán không dùng tin mt. Tăng cường năng lc tài chính, qun tr, giám sát cht ch hot đng ca các t chc tín dng, bo đm an toàn h thng… Khn trương hoàn thin, trình Chính ph d tho Ngh đnh sa đi, b sung Ngh đnh s 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc tin t và ngân hàng.

Xem 578 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng