Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Xu hướng phát triển ngân hàng mới: Những thách thức nào cần hoá giải

Agribank bat nhip xu the Ngan hang soCách mng công nghip 4.0 ngày càng tác đng sâu và rng đến ngành Ngân hàng. Điu này có th nhìn thy rõ qua xu hướng phát trin sn phm dch v ngân hàng mi vi tính năng, tin ích vượt tri cho các khách hàng.

S hoá ngân hàng - xu hướng tt yếu

Mt trong nhng xu hướng được đánh giá phát trin nht là ngân hàng s. Phát trin ngân hàng s đã không còn là mt la chn mà tr thành nhu cu tt yếu, thúc đy các ngân hàng đy mnh ng dng nhng thành tu khoa hc công ngh, đc bit là công ngh thông tin trong các nghip v và giao dch tài chính. Đây cũng là xu hướng ca ngành Ngân hàng nhm góp phn đy mnh trin khai đnh hướng tài chính toàn din (Financial Inclusion).

Ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó V trưởng V Thanh toán, NHNN cho biết, nhiu ngân hàng đã nghiên cu, ng dng nhiu công ngh mi, hin đi vào hot đng thanh toán, như áp dng xác thc vân tay, nhn din khuôn mt, sinh trc, s dng QR Code, Tokenization, thanh toán phi tiếp xúc, công ngh mPOS... Đến nay đã có 24 ngân hàng, 9 t chc cung ng dch v trung gian thanh toán (TGTT) trin khai cung ng dch v thanh toán QR Code; toàn th trường có hơn 50.000 đim chp nhn thanh toán QR Code...

Song song vi đó, các ngân hàng cũng nâng cao kh năng thu thp và x lý d liu, ng dng Big data, AI đ ci thin quy trình qun tr, nâng cao tri nghim khách hàng; áp dng các bin pháp an ninh, tiêu chun bo mt mi. Không ch ngân hàng quy mô ln, mà ngay c các ngân hàng nh, thm chí mt s ngân hàng đang gp nhiu khó khăn c v ngun lc, vn đu tư… nhưng vn ch đng ng dng công ngh đ phát trin sn phm, dch v. Điu này đã to ra xu hướng s hóa rng khp trong lĩnh vc ngân hàng.

Đc bit, vài năm tr li đây, s hin din ca các công ty Fintech đã mang ti làn gió mi cho th trường dch v ngân hàng. Vi nhiu gii pháp công ngh mi mang tính đt phá, các Fintech đã mang li nhiu sn phm dch v tin ích mi vi chi phí r, giao dch đơn gin, tin li.

“S phát trin mnh m ca các công ty Fintech cũng góp phn thu hút được ngun nhân lc cht lượng cao vi nhiu sn phm dch v mi làm phong phú th trường thanh toán đin t trc tuyến như Momo, Onepay, 123pay… đã giúp to ra mt môi trường năng đng, thun tin, t đó ngày càng có nhiu người dùng dch v, tin tưởng hơn vi vic s dng các hình thc thanh toán không dùng tin mt”, mt chuyên gia ngân hàng đánh giá.

Đim nhn na ca th trường trong thi gian qua là dch v ví đin t đang phát trin mnh m, đt được tc đ tăng trưởng cao c v s lượng cũng như giá tr giao dch. Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, tính đến ngày 31/12/2018, c nước có 4,2 triu ví đin t đã liên kết vi tài khon ngân hàng và trong năm 2018, toàn h thng ngân hàng đã x lý 214 triu giao dch, đt giá tr 91.000 t đng.

H tng thanh toán cũng phát trin mnh. Tính đến cui quý I/2019, c nước có 18.668 máy ATM, 261.705 máy POS được lp đt ti hu hết các cơ s, chui phân phi, bán l, khách sn ln, cơ s y tế, bnh vin, trường hc… S lượng và giá tr giao dch thanh toán ni đa ca th ngân hàng tiếp tc tăng trong quý đu năm, đt 65 triu giao dch vi tng s tin 171.000 t đng.

Các ngân hàng cũng như các t chc TGTT đã cung ng dch v cho nhiu lĩnh vc: thanh toán tin đin, tin nước, hc phí, bo him, dch v tài chính, giao dch chng khoán, thanh toán vé máy bay, tàu ha, vé xem phim, cước truyn hình, vin thông, np rút ví đin t

Bên cnh các dch v tài chính phc v dân cư, các ngân hàng còn thc hin phi hp vi các b, ngành không ngng ci cách th tc hành chính. Vic thu np ngân sách nhà nước được B Tài chính phi hp cùng NHTM tng bước đin t hóa. Hin khong 95% các khon thu np thuế xut nhp khu được thc hin dưới các hình thc đin t ca NHTM hoc qua cng thông tin ca Tng cc Hi quan.

Vn còn nhiu rào cn

S phát trin ca các xu hướng mi này mang li nhiu li ích ln cho người s dng, ngân hàng, và c nn kinh tế. Tuy nhiên xu hướng này cũng vp phi nhiu rào cn. Rào cn ln nht hin nay theo nhn đnh ca ông Nghiêm Thanh Sơn vn là thói quen s dng tin mt và nhn thc ca người dân. Bên cnh đó, hành lang pháp lý trong lĩnh vc thanh toán chưa đy đ và đng b, đc bit là nhng vn đ liên quan đến thanh toán đin t và thương mi đin t.

“Cùng vi s phát trin ca công ngh hin đi và phương thc thanh toán mi, ti phm công ngh cao trong lĩnh vc ngân hàng cũng gia tăng vi th đon tinh vi, phc tp hơn, tăng c quy mô và s lượng các v tn công. Các hình thc gi mo, gian ln trong thanh toán cũng ngày càng gia tăng gây khó khăn cho đơn v chp nhn th trong vic nhn din th và gây tâm lý e ngi cho khách hàng”, đi din Vin Chiến lược Ngân hàng cho biết.

Qua nghiên cu, Vin Chiến lược cũng nhn thy nếu ch mt mình n lc ca h thng ngân hàng là chưa đ mà cn s vào cuc t các b, ngành cùng tháo g khó khăn, to nn tng vng chc cho xu hướng ngân hàng mi phát trin. B Công an cn đy nhanh tiến đ xây dng cơ s d liu dân cư và các chính sách v kết ni vi cơ quan qun lý, DN, các TCTD, người dân đ to nn tng cho phát trin tài chính s và ngân hàng s ca quc gia. Vì đây là cơ s d liu quan trng nht cho vic nhn biết khách hàng ca TCTD, to lp các giao dch v tài chính, ngân hàng…

Hin nay, hu hết giao dch đin t gia cơ quan nhà nước và người dân, DN trên các cng dch v công chưa có quy đnh thng nht, chưa có cơ chế xác thc đnh danh người s dng đm bo an toàn. Vì vy, đi din Vin Chiến lược NHNN kiến ngh B Thông tin và Truyn thông đy nhanh tiến đ xây dng và trình Chính ph ban hành Ngh đnh quy đnh v đnh danh và xác thc đin t cho cá nhân, t chc nhm to cơ s pháp lý cho vic cung cp và s dng dch v xác thc và đnh danh đin t đa dng, góp phn đm bo an ninh, an toàn thông tin trong giao dch đin t.

Mt trong nhng gii pháp đ thúc đy thanh toán không dùng tin mt là to ra ưu đãi v mt tài chính cho người tiêu dùng và DN bán hàng khi s dng thanh toán đin t. Kinh nghim ti mt s nước cho thy, Chính ph có th đưa ra nhng chính sách như gim thuế giá tr gia tăng hoc gim thuế thu nhp  khi s dng các dch v thanh toán không dùng tin mt.

“Chi phí cho vic áp dng các chính sách này s được bù đp bi nhng li ích mang li thông qua vic Chính ph có th kim soát được ngun tin, thu hp phm vi ca khu vc phi chính thc, góp phn chng tht thu thuế và tăng thu ngân sách nhà nước”, đi din Vin Chiến lược NHNN kiến ngh

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1463 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng