Thứ hai, 21 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Xử lý nợ xấu có nhiều chuyển biến tích cực

Hinh anh xu ly no xauSau gn hai năm thc hin Ngh quyết s 42/2017-QH14 v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng (TCTD) (Ngh quyết 42), n xu đã được duy trì và kim soát mc an toàn, to điu kin thun li đ thc hin cơ cu li TCTD.

Trin khai tích cc công tác mua bán và x lý n xu

Thc hin ch đo ca Th tướng Chính ph ti Ch th 32/CT-TTg ngày 19/7/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ch đo các TCTD xây dng kế hoch x lý n xu bám sát các quy đnh ca Ngh quyết s 42 và các gii pháp ti phương án cơ cu li gn vi x lý n xu đến năm 2020 theo Đ án 1058. Các TCTD đã tích cc thc hin các bin pháp nâng cao năng lc qun tr ri ro, đc bit là ri ro trong hot đng cp tín dng; trin khai các bin pháp phòng nga, kim soát nhm hn chế ti đa n xu phát sinh. Đng thi, nhm nâng cao vai trò, hiu qu ca Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) trong vic x lý n xu ca h thng các TCTD, NHNN đã phê duyt Đ án cơ cu li và nâng cao năng lc ca VAMC giai đon 2017-2020, hướng ti 2022 và theo dõi, giám sát cht ch VAMC trong quá trình thc hin.

Trong nhng tháng đu năm 2019, nhm đt được các mc tiêu v t l n xu đã đt ra ti Ngh quyết s 01/NQ-CP ca Chính ph (t l n xu ni bng xung dưới 2%; t l n xu và các khon tim n tr thành n xu dưới 5%), NHNN đã quyết lit ch đo các TCTD trin khai các gii pháp đ gim c v t l và khi lượng n xu; đng thi có nhng gii pháp tháo g vướng mc, to điu kin thun li cho các TCTD trên đa bàn trong vic x lý n xu, x lý tài sn bo đm (TSBĐ) ca các khon n xu, đc bit là h tr trong thc hin các th tc hành chính ti đa phương đ x lý n xu, TSBĐ; to điu kin đ TCTD có th x lý nhanh TSBĐ ca các khon n xu liên quan đến các v án đang được x lý ti đa phương theo quy đnh ca pháp lut.

Vi s vào cuc ca các ngành, các cp, ch đo quyết lit ca NHNN và n lc ca các TCTD, đến nay vic kim soát, x lý n xu ca h thng các TCTD đã đt được mt s kết qu quan trng.

V x lý n xu ni bng (theo Thông tư s 02/2013/TT-NHNN): Tính t năm 2012 đến tháng 3/2019, toàn h thng các TCTD đã x lý được khong 907,33 nghìn t đng n xu, trong đó riêng trong năm 2018, toàn h thng các TCTD đã x lý được 163,14 nghìn t đng n xu; t l n xu ni bng tiếp tc được duy trì mc dưới 3%, đến cui tháng 3/2019 là 2,02%.

V kết qu x lý n xu được xác đnh theo Ngh quyết 42:  Lũy kế t 15/8/2017 đến cui tháng 3/2019, toàn h thng TCTD đã x lý được 227,86nghìn t đng n xu xác đnh theo Ngh quyết 42, trong đó x lý n xu ni bng là 117,8 nghìn t đng. Tình hình x lý n xu ca toàn h thng TCTD sau khi Ngh quyết s 42 có hiu lc đã đt được nhng kết qu tích cc. Tính trung bình t 15/8/2017 đến tháng 3/2019, mi tháng toàn h thng x lý được khong 5,8 nghìn t đng/tháng, cao hơn 4,0 nghìn t đng so vi kết qu x lý n xu trung bình t 2012-2017 trước khi Ngh quyết 42 có hiu lc. Đng thi, kết qu x lý n xu xác đnh theo Ngh quyết s 42 theo hình thc khách hàng tr n có xu hướng tăng, phn nào phn ánh ý thc tr n ca khách hàng đã ci thin khi TCTD, VAMC có quyn thu gi TSBĐ theo Ngh quyết s 42. Ngoài ra, công tác mua n bng trái phiếu đc bit và mua n theo giá th trường ca VAMC cũng đt nhng kết qu quan trng.

Vn còn nhng vướng mc cn tháo g

V cơ bn, Ngh quyết 42 là cơ s pháp lý quan trng đ x lý nhng khó khăn, vướng mc, bt cp trong x lý n xu thi gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình trin khai thc hin, VAMC nhn thy có mt s quy đnh pháp lut cn tiếp tc được nghiên cu, điu chnh đ đáp ng nhu cu thc tin phát sinh, ch yếu liên quan đến TSBĐ.

Chng hn, nhng khó khăn vướng mc liên quan đến vic thu gi TSBĐ. Trước đây, quyn thu gi TSBĐ khi x lý n ca các TCTD là quyn đương nhiên được hưởng theo Ngh đnh 163/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, do B lut Dân s 2015 không ghi nhn quyn thu gi TSBĐ, nên các TCTD gp rt nhiu khó khăn trong vic x lý TSBĐ. Ngh quyết 42 đã tháo g vướng mc này bng cách ghi nhn quyn thu gi TSBĐ và quy đnh các điu kin đ thc hin quyn thu gi TSBĐ. Tuy nhiên, không phi khon n xu nào cũng được áp dng Ngh quyết 42 và Ngh quyết 42 cũng ch có hiu lc 5 năm k t ngày ban hành. Do đó, sau thi đim này, vic x lý TSBĐ s li vướng mc do không được áp dng bin pháp thu gi.

Khon 2 Điu 7 Ngh quyết 42 quy đnh mt trong các điu kin đ thu gi TSBĐ là “Tài sn bo đm không phi là tài sn tranh chp trong v án đã được th lý nhưng chưa được gii quyết hoc đang được gii quyết ti Tòa án có thm quyn; không đang b Tòa án áp dng bin pháp khn cp tm thi; không đang b kê biên hoc áp dng bin pháp bo đm thi hành án theo quy đnh ca pháp lut”. Tuy nhiên, quy đnh hin nay chưa có h thng d liu cho phép VAMC và các TCTD trích xut, tra cu thông tin tài sn có liên quan đến v vic đang được th lý gii quyết. Vic này có th to ra khó khăn cho VAMC và các TCTD trong vic xác đnh TSBĐ nào đang tranh chp, TSBĐ nào đang b áp dng bin pháp khn cp.

V vic x lý TSBĐ là bt đng sn hình thành trong tương lai, quyn tài sn: Hin ti, VAMC và các TCTD không thc hin được bin pháp thu gi đi vi các TSBĐ là tài sn hình thành trong tương lai hoc quyn tài sn phát sinh t các hp đng hp tác đu tư… vì tài sn hình thành trong tương lai thường chưa có giy chng nhn s hu, quyn tài sn là tài sn vô hình khó nm gi. Vic x lý phi thông qua vic khi kin, trong trường hp có bn án thì vic thi hành án đ phát mi tài sn là quyn tài sn cũng khó khăn.

Ngoài ra, còn mt s vn đ cn tháo g liên quan đến điu kin chuyn nhượng TSBĐ là quyn s dng đt gn vi vic chuyn nhượng mt phn hoc toàn b d án đu tư xây dng kinh doanh nhà , quyn s dng đt thuc d án đu tư xây dng kinh doanh nhà ; V quyn nhn thế chp ca bên mua khon n xu đi vi quyn s dng đt, tài sn gn lin vi đt là tài sn ca khon n xu; V quy đnh đăng ký QSDĐ, quyn s hu tài sn gn lin vi đt ...

Tăng cường s phi hp gia các B, ngành trong mua bán x lý n xu

Đ g dn nhng vướng mc trong thc tin mua bán x lý n xu, qua đó giúp đy nhanh và hiu qu quá trình mua bán x lý n xu, phía cơ quan qun lý cn tiếp tc tăng cường công tác thanh tra, giám sát vic thc hin Ngh quyết s 42, Phương án cơ cu li gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020 ca các TCTD; đng thi, x lý nghiêm theo thm quyn đi vi các vi phm pháp lut ca các TCTD trong quá trình trin khai thc hin. Bên cnh đó, cn tăng cường thanh tra, kim tra đi vi các TCTD trong vic chp hành các quy đnh v cp tín dng, an toàn hot đng và phân loi n, trích lp d phòng ri ro; theo dõi, giám sát cht ch tình hình hot đng ca các TCTD, có ch đo x lý kp thi đi vi các đơn v hot đng yếu kém, tim n ri ro, đm bo an toàn hot đng, tuân th quy đnh pháp lut.

Đng thi, NHNN tiếp tc thc hin giám sát thường xuyên tiến đ, kết qu x lý n xu ca VAMC, VAMC tiếp tc ch đng phi hp vi các TCTD đ rà soát, hoàn chnh h sơ các khon n xu đã mua theo đúng quy đnh pháp lut; đánh giá, phân loi các khon n xu đã mua theo các tiêu chí khác nhau đ đánh giá mc đ ri ro, kh năng thu hi ca các khon n xu; rà soát, xác đnh rõ các vướng mc, khó khăn trong quá trình thu hi n xu, x lý TSBĐ...

NHNN tiếp tc ch đo VAMC: (i) Tiếp tc t chc trin khai các gii pháp quy đnh ti Đ án cơ cu li và nâng cao năng lc ca VAMC giai đon 2017 - 2020; đy mnh hot đng mua bán, x lý n xu theo cơ chế th trường theo quy đnh ca pháp lut và phương án được duyt, đng thi áp dng các bin pháp gim thiu ri ro trong vic mua bán n theo giá tr th trường; (ii) Tăng cường phi hp vi các TCTD đ rà soát, phân loi, đánh giá li TSBĐ và các khon n xu đã mua đ xác đnh kh năng thu hi n và có gii pháp x lý phù hp; thng nht áp dng các bin pháp tháo g khó khăn, vướng mc trong vic x lý các khon n xu và TSBĐ ca các khon n xu đã mua; tìm kiếm, to điu kin cho các nhà đu tư trong và ngoài nước tham gia mua, x lý n xu, TSBĐ...

Phía các TCTD: (i) Quyết lit trin khai thc hin x lý n xu theo Ngh quyết s 42 trên toàn h thng; tiếp tc rà soát, đánh giá c th tng khon n xu được xác đnh theo Ngh quyết s 42; nhn din các khon n xu ln, TSBĐ cho các khon n này; đánh giá kh năng thu hi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mc trong quá trình x lý n xu đ có các gii pháp x lý hiu qu; (ii) Thc hin có hiu qu Phương án cơ cu li gn vi x lý n xu ca các TCTD đã được phê duyt; đy nhanh tiến đ trích lp d phòng đi vi n xu đã bán cho VAMC được thanh toán bng trái phiếu đc bit nhm thc hin tt toán trái phiếu trước hn hoc đúng thi hn theo quy đnh.

Đc bit, đ công tác x lý n xu được trin khai hiu qu hơn na, cn tăng cường s phi hp vi các B, ngành, UBND tnh, thành ph trong vic tháo g, x lý các khó khăn, vướng mc, đc bit là các vướng mc v cơ chế, chính sách trong quá trình tái cơ cu, x lý n xu ca các TCTD; h tr các TCTD đy nhanh quá trình x lý n xu. Công tác truyn thông tiếp tc tăng cường đ to s hiu biết, thng nht và ng h ca dư lun xã hi v vai trò, ý nghĩa, mc tiêu chính sách, gii pháp x lý n xu ca h thng các TCTD, to s đng thun trong xã hi.

Xem 512 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng