In trang này

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng vọt

Hinh anh thanh toan qua theVic đy mnh thanh toán không dùng tin mt - mt trong nhng ni dung trng tâm ca Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 ca Chính ph v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia được ghi nhn có nhiu chuyn biến tích cc ngay t đu năm.

Kết qu, tng giá tr giao dch trong 5 tháng đu năm 2019 qua h thng thanh toán đin t liên ngân hàng tăng khong 23,23% v s lượng giao dch và tăng 17,63% v giá tr giao dch so vi cùng kỳ năm 2018.

Thanh toán đin t qua Internet, đin thoi di đng tăng trưởng mnh, tính đến 31/3/2019, s lượng giao dch tài chính qua kênh Internet tăng tương ng 65,81% và 13,46% so vi cùng kỳ năm 2018; giao dch tài chính qua kênh đin thoi di đng tăng tương ng 97,75% s lượng giao dch và 232,3% giá tr giao dch so vi cùng kỳ năm 2018.

Theo kho sát ca PwC đi vi 27 nước đã ghi nhn Vit Nam là th trường tăng trưởng nhanh nht v thanh toán di đng trong năm 2018 vi t l người tiêu dùng thanh toán di đng Vit Nam đã tăng t 37% lên 61%.

B Kế hoch và Đu tư cho biết, nhng kết qu v thc hin thanh toán không dùng tin mt được ghi nhn rõ ràng qua các n lc ca các cơ quan, đơn v. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước là đin hình tt trong trin khai các gii pháp thúc đy thanh toán không dùng tin mt, c th là đã phi hp vi B Thông tin và Truyn thông nghiên cu, báo cáo Th tướng Chính ph v vic trin khai thí đim dùng tài khon vin thông thanh toán cho các dch v khác có giá tr nh (dch v Mobile-Money), dch v có bn cht tương t vic cho phép np tin mt vào Ví đin t không qua tài khon thanh toán ti ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thin Báo cáo phương án cho phép np tin mt vào Ví đin t không qua tài khon thanh toán ngân hàng.

Đi vi xác đnh hn mc s tin ti đa np vào ví đin t và giá tr giao dch hàng tháng, Ngân hàng Nhà nước đã d tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 39/2014/TT-NHNN hướng dn v dch v trung gian thanh toán.

NHNN cũng yêu cu các ngân hàng thương mi, các t chc trung gian thanh toán áp dng Tiêu chun cơ s QR code đ đm bo kh năng tương thích gia các gii pháp thanh toán trên nn QR code. Phi hp vi B Tài chính lit kê các danh mc giao dch bt buc thanh toán qua ngân hàng, nghiên cu đ xut Chính ph sa đi các quy đnh ca pháp lut đ khuyến khích thanh toán không dùng tin mt đi vi các giao dch v bt đng sn. Hin, Ngân hàng Nhà nước đã gi ý kiến ln 2, trước khi trình Chính ph.

Đến nay đã có 50 ngân hàng đã tha thun phi hp thu thuế đin t vi cơ quan Thuế, Hi quan trên phm vi 63 tnh, thành ph và tt c các qun, huyn trên c nước; 27 ngân hàng và 10 t chc cung ng dch v trung gian thanh toán phi hp thu tin đin, doanh thu tin đin ca EVN thanh toán qua ngân hàng lên ti gn 90%; 100% cơ s khám cha bnh trc thuc B Y tế đã bt đu trin khai Đ án phi hp vi các ngân hàng đ thu h tin khám cha bnh.

Thc hin ch đo ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước, Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) thc hin gim đến 100% phí dch v chuyn mch (mc thu bng 0 đng) tùy theo loi giao dch đi vi các T chc thành viên là các ngân hàng s hu mng lưới chp nhn thanh toán k t ngày 01/3/2019, sm hơn 2 năm so vi l trình đt ra ban đu.

Đng thi, NAPAS s tiếp tc gim 47%-80% phí dch v chuyn mch cho các ngân hàng thành viên hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang th chip ni đa t 01/5/2019. Ngoài ra, nhm hoàn thin, nâng cp h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l (ACH), t ngày 01/10/2019, NAPAS s thc hin gim tiếp 25% phí dch v chuyn mch cho các ngân hàng thành viên kết ni vi h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l ca NAPAS.

Nhiu nơi đng lot thanh toán không dùng tin mt

cp đa phương, mt s tnh, thành ph ln đã và đang tích cc trin khai các gii pháp áp dng thanh toán không dùng tin mt, nht là Hà Ni và Thành ph H Chí Minh. Các trường hc công lp trên đa bàn Hà Ni đã đng lot áp dng phương thc thanh toán không dùng tin mt trong thu hc phí, được ph huynh đánh giá cao thay vì nhng phn ánh như trước đây v vic gây tn kém thi gian ca ph huynh cũng như ca cán b nhà trường.

Thc hin Thông tư s 136/2018/TT-BTC, Tng cc Hi quan hướng dn các doanh nghip thc hin np các khon vào ngân sách nhà nước bao gm phí, l phí, np pht… bng hình thc thanh toán không dùng tin mt hoc np tin mt ti ngân hàng thương mi k t ngày 01/4/2019.

C th là tt c các đơn v, t chc kinh tế có tài khon ti ngân hàng thương mi nếu có hot đng xut nhp khu và phát sinh các khon np ngân sách Nhà nước gm thuế phí, l phí, tin np pht s bng hình thc thanh toán không dùng tin mt (chuyn khon) hoc np tin mt ti ngân hàng thương mi, đ chuyn np vào tài khon ca cơ quan Hi quan ti Kho bc Nhà nước.

Nhm thc hin mc tiêu thanh toán không dùng tin mt, Tp đoàn Đin lc Vit Nam đã có văn bn đ ngh UBND các tnh, thành ph ch đo các đơn v hưởng lương t ngân sách nhà nước, các DNNN do UBND các tnh, thành ph qun lý thc hin và vn đng cán b nhân viên trong đơn v thanh toán tin đin bng phương thc thanh toán không dùng tin mt như: trích n t đng, SMS và mobile banking, internet banking, ví đin t, y nhim thu/ y nhim chi và thanh toán trc tuyến trên website ca đin lc,... Các đa phương phi hp rt tích cc vi các công ty đin lc đ thc hin mc tiêu này.

Tuy nhiên, B Kế hoch và Đu tư đánh giá, mc dù có nhiu n lc đy mnh thanh toán không dùng tin mt, vn còn mt s B, ngành chưa coi trng vic thc hin gii pháp này, như B Lao đng-Thương binh và Xã hi (trong chi tr các khon tr cp); B Công an (trong x lý vi phm hành chính trong lĩnh vc an toàn giao thông).

Xem 565 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng