In trang này

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm việc với Tổng Giám đốc Liên minh Better Than Cash

Pho Thong doc Nguyen Kim Anh lam viec voi Tong Giam doc Lien minh Better Than CashNgày 12/7/2019, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc Nguyn Kim Anh có bui tiếp vi bà Ruth Goodwin-Groen, Tng Giám đc ca Liên minh Better Than Cash (BTCA).

Tham d bui làm vic, v phía NHNN có ông Tô Huy Vũ, V trưởng V Hp tác Quc tế, ông Phm Tiến Dũng, V trưởng V Thanh toán, ông Phm Xuân Hòe, Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng.

Ti bui làm vic, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh chào mng bà Ruth Goodwin-Groen, Tng Giám đc BTCA sang thăm và làm vic ti Vit Nam. Phó Thng đc gi li cm ơn BTCA nói chung và cá nhân Bà Tng giám đc nói riêng đã h tr Vit Nam xây dng Báo cáo Đánh giá v thanh toán s ti Vit Nam cũng như các h tr, tư vn khác k t khi NHNN gia nhp t chc BTCA t tháng 6/2016. D kiến Báo cáo s được công b rng rãi cùng thi đim NHNN công b Chiến lược phát trin tài chính toàn din quc gia (d kiến gia tháng 9/2019). Th tướng Chính ph đã giao NHNN ch trì, điu phi chung v tài chính toàn din ti Vit Nam.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh đánh giá: V cơ bn, d tho Báo cáo đã được đu tư k lưỡng v mt b cc và ni dung c th, t vic tng hp, phân tích s liu t các bên liên quan (như NHNN, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Lao đng Thương binh xã hi, các TCTD, t chc trung gian thanh toán....) cho ti vic đưa ra các khuyến ngh vi các giai đon khác nhau cho th trường thanh toán ti Vit Nam. Bên cnh đó, d tho Báo cáo cũng đã thu thp nhiu s liu, dn chng c th t nhiu ngun khác nhau và đưa ra nhng đánh giá, phân tích đi vi hin trng ca vic s hóa các phương tin thanh toán và cơ hi đ chuyn sang thanh toán đin t trong tương lai ca Vit Nam, đc bit h tr Chính ph tìm ra các cơ hi thúc đy, phát trin thanh toán không dùng tin mt.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho biết, NHNN mong mun tiếp tc nhn được tư vn và h tr ca BTCA trong thi gian ti, đng thi bày t tin tưởng quan h hp tác gia NHNN và BTCA s không ngng được cng c, tăng cường.

V phn mình, Tng Giám đc BTCA đã chia s mt s kinh nghim quc tế ti mt s quc gia ASEAN, Châu Phi, đc bit là Tanzania v quá trình phát trin tài chính toàn din cũng như kinh nghim giám sát các t chc thanh toán phi ngân hàng.

Trong thi gian ti, bà Ruth Goodwin-Groen tin tưởng hai bên s tiếp tc có s trao đi, h tr và hp tác ln nhau trong vic xây dng văn bn pháp lý quy đnh v qun lý, giám sát t chc cung ng dch v trung gian thanh toán, t chc công tác kim tra, giám sát... nhm phát trin hơn na thanh toán không dùng tin mt và thúc đy tài chính toàn din ti Vit Nam.

Xem 497 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng