In trang này

NHNN lưu ý các TCTD về hoạt động cho vay ngang hàng

Hinh anh cho vay ngang hangNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) va ban hành văn bn 5228/NHNN-CSTT ngày 8/7/2019 đ ngh các t chc tín dng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài lưu ý v hot đng cho vay ngang hàng (P2P Lending).

NHNN cho biết, thi gian qua vic ng dng thành tu ca cuc cách mng công nghip ln th 4 trong lĩnh vc công ngh tài chính (Fintech) trên thế gii nói chung và ti Vit Nam nói riêng đã cho ra đi nhiu sn phm dch v mi, trong đó có ng dng P2P Lending. NHNN đ ngh các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lưu ý đến mt s vn đ.C th:

Hot đng P2P Lending được thiết kế và xây dng trên nn tng công ngh s, kết ni trc tiếp người đi vay vi người cho vay (nhà đu tư) mà không thông qua trung gian tài chính. Theo đó, toàn b hot đng cho vay, tr n (gc, lãi) gia người đi vay và người cho vay được nn tng giao dch trc tuyến ca công ty vn hành nn tng ghi nhn và lưu tr bng các bn ghi đin t, s hóa trên h thng cơ s d liu ca công ty P2P Lending, được đăng ti cho khách hàng đăng ký tham gia. Ti Vit Nam, mt s công ty đăng ký ngành ngh kinh doanh là tư vn tài chính, môi gii tài chính và t gii thiu là các công ty P2P Lending cung cp dch v kết ni nhà đu tư và người đi vay. Tuy nhiên, pháp lut Vit Nam hin nay chưa có quy đnh v P2P Lending. 

Vi đc thù trên, P2P Lending có th góp phn h tr to thêm kênh tiếp cn ngun lc tài chính, cách thc vay đi vi nn kinh tế, nht là đi vi các đi tượng yếu thế trong xã hi, qua đó góp phn đy lùi tín dng đen. Tuy nhiên, hot đng này cũng tim n nhiu ri ro như: ri ro cho vay, ri ro thông tin, ri ro phòng chng ra tin, ri ro an ninh mng… có th tác đng bt li, bt n đến an sinh xã hi như :

Th nht, mt s công ty P2P Lending đã li dng vic thiếu thông tin, thiếu hiu biết ca người dân đ qung cáo và đưa ra thông tin không rõ ràng, sai lch dn đến nhà đu tư hiu nhm vic các hot đng đu tư/ cho vay qua các nn tng ca P2P Lending đu được bo him ri ro.

Th hai, hot đng P2P Lending mi được hình thành và phát trin gn đây, các nn tng giao dch trc tuyến ca công ty P2P Lending chưa được cơ quan có thm quyn kim tra, đánh giá nên có th tn ti nguy cơ b tn công mng, đánh cp thông tin gây thit hi cho các bên tham gia. Mt s công ty P2P Lending là kênh phân phi, tìm kiếm khách hàng cho công ty tài chính, công ty cm đ hoc công ty cm đ hp tác vi công ty công ngh xây dng nn tng giao dch trc tuyến đ công ty cm đ tìm kiếm người đi vay và thc hin cho vay; trong đó, mt s công ty cm đ s dng ngun tin t các khon vay nước ngoài hoc các khon vay t cá nhân, t chc trong nước đ cho vay li.

Bên cnh đó, mt s đi tượng có th li dng mô hình này đ thc hin hành vi bt hp pháp (hot đng tín dng đen, cho vay nng lãi, cho vay cm đ biến tướng, hot đng tài chính đa cp…), đưa ra qung cáo sai s tht, ha hn li nhun cao, lãi sut cnh tranh đ la đo, chiếm dng vn ca người dân; tác đng tiêu cc đến cuc sng người dân, gây bt n đến an ninh kinh tến đnh xã hi. Trong mt s trường hp, công ty P2P Lending và công ty cm đ có du hiu vi phm Điu 8 Lut Các TCTD khi thc hin hot đng ngân hàng dưới hình thc cp tín dng.

Đ đm bo an toàn h thng, NHNN khuyến ngh các TCTD nghiên cu, tìm hiu, nm rõ các ri ro phát sinh t P2P Lending đ hướng dn trong ni b TCTD (bao gm c công ty con, công ty thành viên) v các ri ro tim n, bao gm ri ro pháp lý và các ri ro phát sinh khác phát sinh t P2P Lending trong bi cnh pháp lut Vit Nam chưa có khung pháp lý điu chnh.

Thn trng trong vic ký kết và thc hin các tha thun hp tác vi các công ty P2P Lending đ đm bo vic tha thun, ký kết, thc hin hp đng hp tác gia TCTD vi các công ty P2P Lending đúng quy đnh pháp lut, không nh hưởng đến hot đng, uy tín ca TCTD, cũng như uy tín, an toàn ca h thng ngân hàng; qua đó đm bo an toàn h thng tài chính, ngân hàng, trt t an ninh xã hi.

Trong quá trình giao dch, hp tác vi công ty P2P Lending, TCTD xem xét đ ngh các công ty P2P Lending công b đy đ, minh bch, trung thc các thông tin v ni dung hp tác, giao dch gia công ty P2P Lending vi TCTD trong tt c các thông đip và phương tin qung cáo, truyn thông, bán hàng mà công ty P2P Lending truyn ti đến người tiêu dùng và các bên có liên quan.  

Thường xuyên theo dõi vic công b thông tin v quan h hp tác gia công ty P2P Lending vi TCTD đ kp thi phát hin thông tin không chính xác, không đy đ, có th gây tn hi cho người tiêu dùng và các bên có liên quan đ có gii pháp x lý phù hp.

Đm bo vic hp tác, kết ni, giao dch gia TCTD vi các công ty P2P Lending an toàn hiu qu, bo v quyn li hp pháp ca TCTD và khách hàng, tuân th đúng quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Xem 609 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng