Thứ hai, 27 Tháng 1 2020
TIN MỚI
Thông điệp về chuẩn mực đạo đức gửi các cán bộ ngân hàng tân tuyển

Thông điệp về chuẩn mực đạo đức gửi các cán bộ ngân hàng tân tuyển

Ngày 08/7/2019, ti Hà Ni, nhân l khai ging Chương trình đào to nhân viên mi ca Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam Nguyn Toàn Thng đã có cuc nói chuyn, chia s vi gn 140 hc viên là cán b, nhân viên tân tuyn ca Vietcombank v B chun mc đo đc ngh nghip và Quy tc ng x ca cán b ngân hàng được Hip hi Ngân hàng Vit Nam ban hành ngày 25/2/2019.

M đu bui nói chuyn, ông Nguyn Toàn Thng gi li chúc mng đến các đng nghip tr đã tr thành cán b, nhân viên ca Vietcombank, mt trong nhng ngân hàng có truyn thng lâu đi nht Vit Nam, ngân hàng có n nếp hot đng quy c, bài bn và có đi ngũ cán b đu vào cht lượng thuc loi tt nht trong h thng ngân hàng Vit Nam hin này. Vi Vietcombank, các bn tr s có điu kin hưởng chế đ đào to, hun luyn tt, có nhng cơ hi đ hc tp nghiên cu, nâng cao trình đ chuyên môn nghip v và hoàn thin bn thân.

Tâm s cùng các đng nghip tr, ông Nguyn Toàn Thng nói “Ngh nào cũng có cái hay ca nó và cái vt v riêng. Vượt qua được cái vt v, s thy được cái hay và s yêu ngh hơn”.

V ngh ngân hàng

Theo ông Nguyn Toàn Thng, làm ngh ngân hàng, tc là làm trung gian tài chính vi hot đng cơ bn là (nhn) huy đng tin ca người mun gi tin vào ngân hàng và s dng tin đó đ cho vay nhng doanh nghip, nhng người có nhu cu vay tin cho các mc đích kinh doanh hoc trang tri các nhu cu cá nhân. Ba dch v cơ bn ca ngân hàng là nhn tin gi, cho vay và thanh toán. Ngân hàng là đơn v doanh nghip kinh doanh tin, kinh doanh trên cơ s ch tín.

Nghip v ngân hàng cha đng nhiu ri ro vì ngân hàng lĩnh ri ro t khách hàng v mình: t người gi tin, t vic cho vay, và t dch v thanh toán h khách hàng. Ngân hàng phi bng các bin pháp nghip v ca mình đ phòng nga, qun tr và x lý các ri ro phát sinh bo đm hot đng an toàn, trôi chy và hiu qu. Có qun tr tt ri ro, ngân hàng kinh doanh mi có lãi, mi là nơi đ khách hàng tin tưởng, “chn mt gi vàng”.

S n đnh, an toàn ca h thng ngân hàng quyết đnh đến s an toàn, n đnh ca nn kinh tế. S đ v ca h thng ngân hàng nh hưởng đến li ích ca hàng triu người gi tin, đến hot đng ca các doanh nghip khác và tác đng rt ln đến n đnh kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

“Người làm ngân hàng cn phi ý thc rõ được đc thù ngh nghip ca ngh ngân hàng như vy, đ hiu và tuân th nhng yêu cu, quy đnh kht khe ca ngành ngân hàng, trong đó rt quan trng là nhng chun mc đo đc ngh nghip”, ông Nguyn Toàn Thng nói. Ngành ngh nào cũng có nhng chun mc đo đc ca ngành ngh đó. Bước chân vào ngh ngân hàng, cn bt đu bng vic chun b tâm thế, nm được nhng giá tr ct lõi cn có ca mt người cán b ngân hàng là rt cn thiết. Và vic lng nghe chia s v nhng chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng ngay t đu chương trình đào to cho nhân viên mi làm quen vi môi trường làm vic ca Vietcombank là hết sc có ý nghĩa.

6 chun mc đo đc và 2 quy tc ng x

Đ nêu cao nhng phm cht đo đc cn thiết ca người cán b ngân hàng, xây dng hình nh đp ca ngân hàng đi vi xã hi, đáp ng tt yêu cu phát trin ca ngành ngân hàng trong bi cnh hin nay, ông Nguyn Toàn Thng cho biết Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã ban hành B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng. Sau khi ban hành được Thng đc Ngân hàng Nhà nước cho công b rng rãi và giao t chc thc hin trong toàn ngành.

B chun mc đã tng hp, cht lc nhng yêu cu có tính ct lõi ca mt người cán b ngân hàng gm 6 chun mc đo đc ngh nghip và 2 quy tc ng x. Đó là:

Tính tuân th: Yêu cu bt buc hàng đu mà người cán b ngân hàng phi luôn ghi nh và thc hin nghiêm túc như tuân th pháp lut v ngân hàng và các quy đnh pháp lut khác; Tuân th quy trình nghip v chung ca Ngân hàng Nhà nước, ca riêng tng ngân hàng. Không làm tt, không b khâu nào trong quy trình nghip v đ tránh xy ra sai sót.

S cn trng: Cùng vi tính tuân th, cn trng mi công vic là yêu cu không th thiếu, nhm tránh sai sót, gây hu qu khó lường. Làm ngân hàng không cho phép s liu lĩnh, mo him, cn s chc chn. Chc chn trong tng khâu, làm khâu nào chc khâu y.

S liêm chính: Đây là yêu cu đi vi mi ngành ngh; song đi vi đc thù ca ngh ngân hàng - gn vi tin, càng đòi hi người cán b ngân hàng phi rèn luyn phm cht này, phi kiên đnh, bn lĩnh, tránh s cám d ca đng tin.

S tn tâm và chuyên cn: Có tn tâm chuyên cn mi hoàn thành tt được nhim v, mi không ngng nâng cao được năng lc ca bn thân, ngày càng tinh thông nghip v, t đó càng đam mê, yêu ngh, gn bó vi ngh và cng hiến được nhiu nht cho ngh. Có chu đáo, tn tâm trong quan h vi khách hàng mi to ra cht lượng dch v và s hài lòng, chiếm được lòng tin ca khách hàng.

Tính ch đng, sáng to, thích ng: Đây là yêu cu mi đt ra nhm đáp ng đòi hi ca bi cnh công ngh ngân hàng đang phát trin nhanh, mô hình hot đng ca ngân hàng đang trong thi kỳ chuyn đi t mô hình ngân hàng truyn thng sang ngân hàng s ng dng công ngh mi. Cn có tinh thn sn sàng thay đi, tiếp thu cái mi, mnh dn đi mi sáng to c trong tư duy và phong cách làm vic. Cùng đó, áp lc cnh tranh gia tăng, cán b ngân hàng cn nâng cao kh năng thích nghi vi điu kin, môi trường xung quanh.

Ý thc bo mt thông tin: Bo mt thông tin ngân hàng và khách hàng là trách nhim ca cán b ngân hàng, vì l lt thông tin có th gây tn hi đến tài sn, thương hiu, uy tín ca ngân hàng, nh hưởng trc tiếp đến hot đng ngân hàng. Trong thi đi mà thông tin, d liu là ngun tài nguyên quý báu như hin nay, yêu cu v bo mt thông tin ca khách hàng, ca ngân hàng và ca chính tng người tr nên h trng và cp thiết.

Hai quy tc ng x là: (1) ng x trong ni b: Gm ng x ca cán b cp dưới vi cp trên, cán b cp trên vi cp dưới và đng cp vi nhau; (2) ng x vi bên ngoài: Vi khách hàng và đi tác bên ngoài. Thái đ, phong cách, tác phong làm vic và giao tiếp trong quan h ni b và vi bên ngoài th hin tính lch s và chuyên nghip ca người cán b ngân hàng. Nó to ra không khí làm vic nghiêm túc, to môi trường làm vic lành mnh, giúp cho b máy ngân hàng t trên xung dưới, t trong ra ngoài vn hành trôi chy, thúc đy ngân hàng phát trin theo tm nhìn chiến lược ca ngân hàng, đáp ng mng đi, kỳ vng ca nhân viên cũng như ca khách hàng, ca xã hi.

Ông Nguyn Toàn Thng nhn mnh: “Mt cán b ngân hàng nghiêm túc, k lut, cn trng, liêm chính, chuyên cn, tn tâm, biết ch đng, sáng to, năng đng và biết bo v s an toàn ca khách hàng, ca ngân hàng s là hình nh mt người cán b ngân hàng mu mc trong điu kin hin nay".

Thông đip nhn gi

Trong thông đip gi ti nhng cán b ngân hàng tân tuyn ca Vietcombank ông Nguyn Toàn Thng cho rng: Ghi nh và thc hin tt theo nhng chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x chung như trên ca cán b ngân hàng cùng vi vic nm vng B chun mc s giúp cho các cán b tr có đnh hướng tt ngay t ban đu: Thế nào là mt người cán b ngân hàng mu mc, nhng đc tính gì người cán b ngân hàng cn có, cn rèn luyn trong qua trình làm vic?.

Nm vng b chun mc cũng s giúp nhanh chóng làm quen, thích nghi vi công vic và cùng vi vic rèn luyn hình thành nhng k năng công tác cn thiết, góp phn nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu công tác ca mình, đóng góp tt cho s phát trin ca b phn mình cũng như các b phn khác liên quan, giúp gim thiu, ngăn nga được rt nhiu ri ro cho ngân hàng. Đây cũng là lá chn, s t bo v ca chính bn thân mình không mc sai lm, không vướng vào nhưng tình hung rc ri không mong mun, thm chí k c rơi vào vòng lao lý.

Nếu không ý thc đy đ và thc hin tt theo nhng chun mc nêu trên thì rt nhiu ri ro có th xy ra. Có th ch là mt sơ sut nh, mt s thiếu cn trng, thiếu tp trung, lơ là trong giây lát, hu qu h ly khó lường s xy ra. Trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng, người ta nói nhiu đến ri ro đo đc.

Ri ro đo đc trong hot đng ngân hàng có th xy ra nhiu cp đ. Và tác đng ca nó cũng vy, thm chí đến mc làm sp đ mt ngân hàng, làm rung chuyn c h thng ngân hàng và làm chm tiến trình phát trin ca đt nước. Đã có rt nhiu bài hc xương máu trong thc tế khp các nước và chính nước ta.

Ông Nguyn Toàn Thng nhn gi: “Các bn cn thy rõ trách nhim ca mình trong vic tu dưỡng, rèn luyn các đc tính, phm cht cn có ca người cán b ngân hàng đ luôn luôn chú ý, phn đu làm theo cái đúng, cái tt, tránh cái sai, cái xu, bo v danh d cho mình, uy tín cho ngân hàng ca mình và cho hình nh ca ngành ngân hàng trong con mt ca xã hi. Đó va là trách nhim và danh d đt lên vai các bn. Chúng tôi rt tin tưởng vào thế h tr các bn và hy vng các bn s hoàn thành trng trách ca mình”.

Xem 1919 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.