Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Agribank tuyển dụng lao động Trung tâm công nghệ thông tin

Agribank tuyển dụng lao động Trung tâm công nghệ thông tin

Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) tuyn 01 k thut đin viên (mã 06), 21 chuyên viên công ngh thông tin (mã 07), 03 chuyên viên an toàn thông tin (mã 08) cho Trung tâm Công ngh thông tin theo kế hoch tuyn dng năm 2019. Thời gian nhn h sơ đến hết ngày 15/7/2019 (Tr Th by, Ch nht). Sáng t 8h30 đến 11 gi, chiu t 13h30 đến 16h30.

Điu kin, tiêu chun ng viên:

- ng viên tuyn dng có mt quc tch là quc tch Vit Nam.

- Đ 18 tui đến 30 tui (tính đến 30/4/2019). Nam cao t 1,65m tr lên, n cao t 1,55m tr lên. Có lý lch rõ ràng, có đ sc khe đáp ng được yêu cu công vic, không b d tt.

- Yêu cu v trình đ đi vi ng viên thi tuyn: Tt nghip đi hc tr lên, h chính quy dài hn tp trung (không nhn h sơ ng viên theo hc văn bng hai, h liên thông, ti chc, t xa, va làm va hc), chuyên ngành phù hp vi v trí tuyn dng.

- Yêu cu v chuyên ngành, kinh nghim, chng ch đi vi ng viên:

+ V trí k thut đin: Chuyên ngành K thut đin, h thng đin, thiết b đin; có kinh nghim qun lý, vn hành máy phát đin công sut ln t 800KVA tr lên (đi vi chuyên ngành K thut đin); có kinh nghim thiết kế, qun lý và vn hành h thng đin công nghip (đi vi chuyên ngành H thng đin, thiết b đin).

+ V trí chuyên viên an toàn thông tin: Chuyên ngành công ngh thông tin, đin t vin thông hoc an toàn thông tin; có kiến thc v an ninh, bo mt cho các ng dng, mng truyn thông, h điu hành và cơ s d liu hoc các tiêu chun qun lý ISO 27001, PCI - DSS, ITIL,... Ưu tiên ng viên: có Tiếng Anh giao tiếp và đc hiu tài liu chuyên ngành tt; có kinh nghim làm vic trong lĩnh vc an ninh, bo mt; có kh năng phân tích, điu tra s c v an ninh bo mt; có các chng ch hoc chng nhn v an ninh, bo mt; có kh năng tích hp, phát trin các ng dng và h tng bo mt.

+ V trí k sư công ngh thông tin: Chuyên ngành Công ngh thông tin; có k năng lp trình C, có kiến thc v Cơ s d liu; Ưu tiên ng viên có kinh nghim làm Oracle, Lp trình trên Unix.

- Yêu cu v Ngoi ng: ng viên có chng ch tiếng Anh ti thiu IELTS 5.5, TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 60, TOEIC 600. ng viên tt nghip Đi hc ngoi ng chuyên ngành tiếng Anh hoc có thi thi gian đào to nước ngoài bng tiếng Anh t 2 năm tr lên coi như đ điu kin. Chng ch tiếng Anh do các đơn v sau cp: Vin kho thí giáo dc Hoa kỳ (Educational Testing Service); Hi đng Anh (British Council); International Development Program (IDP); Hi Đng Kho Thí Tiếng Anh Trường Đi Hc Cambridge (Cambridge ESOL) và tính đến thi đim np h sơ tuyn dng đm bo còn thi hn hiu lc.

Hình thc tuyn dng:

- Xét tuyn đi vi ng viên d tuyn đáp ng đ các điu kin, tiêu chun nên trên, có kết qu tt nghip xếp loi khá tr lên.

- Sau khi xét tuyn chưa đ s lượng cn tuyn s t chc thi tuyn đi vi ng viên còn li.

Hình thc, đa đim nhn h sơ:

- ng viên np h sơ trc tiếp ti Ban T chc lao đng và Tin lương, Tng 5, s 2 Láng H, qun Ba Đình, TP. Hà Ni.

- H sơ gm: Sơ yếu lý lch, giy khám sc khe, bn sao các văn bng, chng ch hoc giy chng nhn tt nghip, bng đim, Chng minh thư nhân dân hoc Căn cước công dân và Phiếu đăng ký d tuyn download ti đây.

* Lưu ý:

- Agribank không nhn h sơ np h.

- ng viên hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca h sơ tuyn dng. Trường hp Agribank phát hin h sơ đăng ký d thi không chính xác, không trung thc, kết qu thi tuyn ca ng viên s b hy b.

- Agribank s xem xét tng h sơ ng viên và thông báo danh sách ng viên xét tuyn, thi tuyn, thi gian, đa đim thi, thông tin kết qu trúng tuyn trên h thng website ca Agribank ti đa ch: www.agribank.com.vn.

- Ni quy thi tuyn lao đng xem ti đây.

Xem 1712 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng